5
Sa Pagbulung Hu Etaw Ha Inulinan Hu Mga Busaw
(Marcos 5:1-20; Mateo 8:28-34; Lucas 8:26-39)
Si Jesus daw sa mga tinun-an din nakalayun duun ku danaw ha ubay diyà ta Gadara. Su kumawas en si Jesus sinal-aw hu etaw ha inulinan hu busaw ha duun napuun hu panlebengà. Duun haena tagtimà hu mga lebeng daw hurà bisan sin-u ha pakabakus kandin bisan pa ku kadinahan, ta kapila en bakusa sa mga paa daw sa mga alima din ba bà din dà agpamugtua sa kadina. Hurà gayed bisan sin-u ha pakaegen kandin. Aldaw daw ku daleman taghipanawà diyà ta panlebengà daw diyà ta bubungan sa tagkulahiay daw tagbugelaen din sa lawa din hu mga batu.
Su matan-aw din si Jesus minulalaguy haena diyà ta kandin daw luhud duun hu atubangan din. Nangulahì gayed ha tagyanaen “Jesus sa Batà hu Dios ha iyan Magbabayà hu alan, inu sa labet nu kanak? Aghangyuen ku ikaw ha harì a ikaw pasipalahan.” Naikagi din haena ta ag-ikagiyan hi Jesus ha umawà su busaw.
Dayun ininsaan hi Jesus hu “Sin-u sa ngaran nu?”
Tuminubag haena hu “Sa ngaran ku Libu-libuwen tumenged ta madakel kay.” 10 Su busaw tagpagayukà diyà ki Jesus ha harì sidan bugawen duun taena ha lugar.
11 Ubay diyà ta kandan sa balalayan ha amin duun madakel tungkay ha mga babuy ha tagpanuwal. 12 Pinagayukan hu mga busaw si Jesus ha ipaulì sidan duun ku mga babuy. 13 Tinugutan din en daan sidan, aman guminuwà su mga busaw duun ku etaw daw namanagù duun ku daruwa ha libu ha mga babuy. Namamulaguy su mga babuy diyà ta alug daw nangakasabay sidan duun ku danaw dayun nangalemes.
14 Su mga etaw ha tagbantay ku mga babuy namamulaguy daan payanaen diyà ta banuwa daw duun hu ubayà ha mga lugar daw intultul dan su nahitabù, aman namandiyà sa mga etaw ta ag-ahaen dan su nahitabù. 15 Su makauma sidan diyà ki Jesus naahà dan su etaw ha inulinan hu mga busaw su anay ha tagpinuuwà diyà ba maayad en sa henà-henà din daw migpinaksuy en, aman su mga etaw nangahaldek gayed. 16 Su nakaahà taena nanunultul dayun ku nainu-inu sa ingkaulii taena ha inulinan hu mga busaw daw sa nahitabù ku mga babuy. 17 Aman hinangyù hu mga etaw si Jesus ha umawà gayed duun taena ha lugar.
18 Su taglulan en si Jesus duun ku barutu huminangyù kandin su naulian ha agduma ngaay. 19 Ba bà dà inikagiyi hi Jesus ha “Umulì kad duun hu mga kadumahan nu daw itultul sa binuhat hu Dios daw sa kahid-uwi din ikaw.” 20 Aman huminipanaw su naulian daw panunultul duun hu mga banuwa ta Decapolis ku inu kaadagi sa binuhat kandin hi Jesus. Sa alan ha nakapaliman kandin nangabeleng gayed.
Sa Minatay Ha Batà Daw Sa Bahi Ha Daluwanen
(Marcos 5:21-43; Mateo 9:18-26; Lucas 8:40-56)
21 Su makalikù en si Jesus diyà ta layun inamul-amulan dà paman hu madakel tungkay ha mga etaw. Su diyà pa ta kilid ta danaw 22 amin sabuwa ha punuan duun hu simbahan hu mga Judio ha nakauma ha tagngaranan ki Jairo. Su maahà din si Jesus luminuhud diyà ta atubangan din 23 daw minagayuk ha tagyanaen “Sa laga-laga ku agpatay en aman dumiyà ka daw dampaa ta daw maulian.” 24 Dayun duminuma kandin si Jesus.
Namanduma daan su madakel tungkay ha mga etaw na agkangalipit en sidan. 25 Amin daan bahi diyà ha sampulù en daw daruwa ha tuig sa kahudhud din. 26 Naamin en sa salapì din pagbayad hu mga tagpamulung ba bà dà nasì tag-iseg sa dalu din. 27 Su mapaliman din sa tultulanen mahitenged ki Jesus uminubay haena diyà ta talikudan din daw ibiti sa pinaksuy taena 28 ta nahenhenaan ku bahi hu “Bisan ku bà a dà makaibit duun hu pinaksuy hi Jesus maulian a gayed.” 29 Su maibitan din en sa pinaksuy hi Jesus sagunà uminendà sa kahudhud din daw nagedam din ha naulian en.
30 Sagunà natun-an hi Jesus ha amin naulian pinaagi hu gahem din, aman sumininalu duun hu mga etaw daw panginginsà hu “Sin-u sa uminibit hu pinaksuy ku?”
31 Tuminubag sa mga tinun-an din hu “Madakel man ha mga etaw sa agpakalipit ikaw. Imbà ka agpanginginsà ku sin-u sa uminibit ikaw?”
32 Ba mighelaw-helaw si Jesus ku sin-u sa migbuhat taena. 33 Su matun-an ku bahi sa nahitabù kandin luminuhud duun hu atubangan hi Jesus ha taghugdunan hu kahaldek din dayun intultul din sa alan. 34 Inikagiyan haena hi Jesus hu “Sa ingkaulii nu iyan sa pagsalig nu kanak. Ulì ka ha malinawen ta naulian kad en hu dalu nu.”
35 Su kamulu pa si Jesus tag-ikagi nakauma sa mga etaw ha napuun ta balay hi Jairo su punuan taena ha simbahan ha tagyanaen “Su laga-laga nu minatay en aman harì nud en agsamuka sa Manunudlù.”
36 Ba saena hurà en bali-baliya hi Jesus ta inikagiyan din en su punuan hu “Harì ka agkasamuk ba bà ka dà salig kanak.”
37 Iyan din dà dinuma si Pedro, si Santiago daw sa suled taena ha si Juan. 38 Su makauma en sidan diyà ta balay taena ha punuan naahà din sa agkangasamuk daw tag-agalaay hu madaging. 39 Sumineled si Jesus duun taena ha balay daw uminikagi hu “Imbà kaw agkangasamuk daw tag-agalaay? Saini ha batà hurà patay ba bà dà tagtiduga.” 40 Ba bà dan dà agkapatawahi si Jesus.
Su ipaguwà sidan hi Jesus duun taena ha balay dinuma din sa mga laas taena ha batà daw su tatulu ha tinun-an din, daw sumineled sidan duun ku inugsakan taena ha batà. 41 Su makaseled sidan inibitan hi Jesus sa alima ku batà daw ikagiyi hu “Tabita kumi” ha tagkahulugan hu “Sikaw sa batà, bangun kad.” 42 Sagunà minangun su batà daw maghiphipanaw, sampulù en daw daruwa sa tuig taena. Duun taena nangabeleng gayed sidan 43 ba binalaudan sidan hi Jesus ha harì dan haena itultul duun hu bisan sin-u. Dayun suminugù si Jesus ha ilahan dan su batà hu pagkaen.