2
Sa Buutan Ha Sundalu Hi Jesu Cristo
Sikaw sa batà ku duun hu pagtuu, paniguru ka pinaagi hu grasya ha in-ila ikaw hi Jesu Cristo. Sa nangapaliman nu ha intudlù ku duun hu madakel ha mga etaw isalig nu daan duun hu mga etaw ha agkasaligan nu ha magtudlù daan duun hu duma ha mga etaw.
Dawata nu sa bisan inu ha alantusen isip ha buutan ha sundalu hi Jesu Cristo. Sa sundalu harì tagbuhat hu mga buluhaten hu kenà sundalu ta sa katuyuan din iyan sa mabayà-bayà gayed sa kapitan din. Daw ku amin lumbà sa etaw harì gayed makadaeg ku harì magtuman hu mga balaud duun taena ha lumbaan. Iling daan hu mag-uuma ha agpaniguru tagtalabahu na iyan daan maunahan mailahan hu kandin ha bahin. Henhenaa nu gayed sa inikagi ku ikaw ta sa Dios iyan magpasabut ikaw taini.
Harì nu aglipati sa kaliwat hi David ha si Jesu Cristo ha minatay ba nabanhaw dà. Iyan haena insangyaw ku ha Maayad ha Tultulanen, daw pinaagi taena tag-antus a hu mga malegen daw napurisu a pa iling hu makasasalà. Ba sa lalang hu Dios harì gayed agkapurisu. 10 Aman antusen ku sa alan ta daw sa mga pinilì hu Dios makaangken hu kaluwasan pinaagi ki Jesu Cristo daw makaambit daan sidan hu pagkagamhanan din ha hurà din katapusan. 11 Saini ha mga lalang agkasaligan gayed.
Ku matay kuy duma ki Jesu Cristo amin taw kinabuhì duma kandin. 12 Ku mag-antus kuy magharì kuy daan duma kandin. Ba ku harì taw angkenen si Jesu Cristo harì kuy daan kandin angkenen. 13 Bisan ku kenà kuy matinumanen ba sa Dios harì gayed agkabalhin ta saena kenà biduen.
Sa Maayad Ha Suluguen
14 Saini ha inikagi ku ikaw sigi nu gayed ikagiyen duun hu mga etaw. Ikagiyi nu daan sidan ha harì makigsawalà mahitenged hu mga lalang ta saena hurà din pulus daw pakadaet hu tagpaliliman. Iyan gayed sa Dios tistigus nu ku ikagiyen nu haena. 15 Buhata gayed sa taman ha mahimu nu ha makapabayà-bayà ka hu Dios isip ha suluguen ha harì agkagayhà ta sa pagtudlù din hu kamatuuran hustu gayed. 16 Likayi nu sa lalang-lalang ha pakasupak hu Dios ta sa mapayanan-an hu mga etaw ha tagbuhat taena iyan sa umiseg sa pagkamasinupaken dan hu Dios. 17 Sa katudluanan taena ha maal en tag-ikagi agkailing hu dalu ha pakadaet hu lawa. Sa daruwa kandan ha iyan si Himeneo daw si Fileto 18 nakasuway en duun hu kamatuuran. Kagi dan ha nabanhaw en sa mga minatay aman pinaagi taena dinaet dan sa pagtuu hu duma. 19 Ba henhenaa nu ha sa kamatuuran harì gayed tagkahalin-halin ta saena nakasulat en duun hu lalang hu Dios ha tagyanaen “Sa Ginuu natun-an din sa alan ha mga sakup din” daw inikagi daan ha “Sa tag-ikagi ha tumutuu hu Ginuu kinahanglan ha umendà hu pagbuhat hu madaet.”
20 Sa balay hu sapian amin duun mga galamiten ha binuhat hu bulawan daw mga mahalen ha butang daw sa duma binuhat hu kayu daw bugtà. Sa duma ha mga galamiten mahinengdanen tungkay duun hu tag-iya ba sa duma kenà daan ayuwà. 21 Ku amin etaw ha himpiten din sa kaugalingen din mailing hu mahinengdanen ha galamiten tumenged ta mapuslanen duun hu Ginuu ta nabuhat en ha himpit daw andam en daan hu pagbuhat hu bisan inu ha maayad.
22 Aman magpadiyù ka duun hu madaet ha babayaen hu mga batan-en daw paniguruwi nu sa pagkamatareng daw sa pagsalig ki Jesu Cristo, sa pagpalanggà nu daan hu mga duma nu daw sa malinawen ha pagdapità, ta iyan haini buhat hu tagpabulig hu Dios pinaagi hu himpit ha henà-henà. 23 Harì ka taglabet-labet duun hu mga pagsawalà ha binuang daw hurà din pulus ta natun-an nud ha saena duun pakapayanaen hu pagsabà. 24 Sa suluguen hu Dios kinahanglan ha kenà gayed palasabà ba magmaluluy-en hu bisan sin-u daw mapailuben daw matatau daan hu pagtudlù. 25 Kinahanglan ha agnayù-nayuan din sa mga agsupak kandin ta kan ku sa Dios magbulig kandan ha makahinulsul daw matun-an dan sa kamatuuran 26 daw makaawà sidan duun taena ha lit-ag hi Satanas ha iyan mig-ulipen kandan hu pagbuhat hu agkabayaan din.