FILEMOM
Paulo Kata Inweniby Filemomram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Uguondo tynrenseim, tydinherugueim warâ myakâwândy Filemom, Jesus einwânni. Xurâem tâwaneimpe myakâwândy Onésimo, tâbyguepa âsewanirin-em nhanâtyby. Tywymâry isejiguy ewy emagazemâ olâmy Onésimo. Aitybyem Filemom etydâba âwiendyly. Xidadâ Paulo etadâdobyry yan-yam myakâwândy âwiendyly. Târâ Paulo Jesus wâgâ aguely indadyly myakâwândy. Tindatuo Jesus einwânniem idyly. Tagâlâ myakâwândy Paulo, Onésimo ize awyly, tâmawyadâdoem. Tutuze olâ myakâwândy tywymâry etyram Onésimo odopâniem awyly.
Deus, Pauloram xirâ kata inwenien-honly myakâwândy, Onésimo tywymâryam nhatoem. Tâwaneinhe kulâ inkâba myakâwândy Paulo Onésimo odopâdyze awyly, Cristo eynynâ ipemugüem lâpylâ. Paulo mâkâ ekaunâdyze awyly, Paulolâ tâty odaji Filemom nhekaunâguyly waunlo ara lelâ.
1
Aguely Adaguho
Urâ Paulo xirâ kata âyam iweninri, Filemom. Kadeia oday tarâ wawyly, Cristo Jesus wâgâ auguelygue. Tarâ yagâlâ merâ Timóteo, kypemugu Cristo eynynâ, idaenkuly lâpylâ. Xina eataen-ho tutuzeim âmâ. Xina memawyadâdâ Jesus unâry xina nhegatuday. Iegary egatugâ awyarâ ityam Jesus wâgâ unâ idase idâwâni modoram. Áfia lâpylâ xina nhedaenkuly, kypemugu Cristo eynynâ. Arquipo xina nhedaenkuly lâpylâ warâ. Xina eataen-ho lâpylâ awâkâ, xina âsenagazedo ara Jesus Cristo nheinwândylygue âsenagazeni.
Kunwym Deusram, Kywymâry Jesusram warâ kâenkadyly, koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba itoem warâ.
Filemom Jesus tâinwânse, Jesus einwânni modo tywyneze, tâmawyadâze warâ
4-5 “Filemom-ma idânârâ Jesus einwânni modo tâmawyadâze, tywyneze warâ. Kywymâry Jesus einwânni lelâlâ mâkâ” warâ aguelymo âwâgâ. Arâ igary kâindatobyry wâgâ, aunlolâ inanry Deus agâ auguely âwâgâ: “Pabai Deus, agâ womaru, koendâ Filemom egary kâindadylygue. Koendâ mâkâ âinwânni modo agâ. Nemawyadâbyramo nipyra. Awylygue âyam kâenkadyly, toenzepa lelâlâ Cristo wâgâ nhutuhoem, neinwâmpyra nipyra itoem, nheinwântoem lakuru. Arâ aidyly tiuntuduomo, toenzepa ise kurâ domodo iomaru agâ, Deus, koendâ Filemom aidylygue” uguely inanry âwâgâ Deusram.
Ypemugu Cristo eynynâ, Jesus einwânni modo tywyneze, tâmawyadâzemo, koendâpamo-ro watay, tuomazeânzemo warâ myguehonly kâindatuo, toenzepa womaze. Toenzepa kehoem kozohondâdâ.
Paulo Onésimo eynynâ nhekadobyry
8-9 Xirâ kâinwenily, yataen-ho, âyam kâenkadoem. “Cristo eon-honrube wawylygue, agaityoem wawylygue, kadeia oday wawylygue warâ, ‘Ize, izepa alelâ auguehobyry amânhetoem’ auguely” tâkeze tâise urâ. Toenzepa kydâpynedyly olâ, xirâ auguehoem aienehoim: “Kâenkaguyly waone aiekâ, amânhedyse matay” uguely-ro warâ. 10 Warâ kâenkadyly Onésimo xurâem. (“Koendâ tâwaneim” keze Onésimo kely.) Kâinwyneguyly merâ, ymery ara kehoem. Tarâ kadeia oday watay, yam nâedâ; Jesus wâgâ augue eyam; neinwândâ-ro warâ. Nhunwym ara lelâ urâ, urâ Jesus wâgâ enomedâni awylygue. 11 Âdy keba wâne keankâ itydâ âsewanily ume. Iwerâ olâ iemawyadâniem itybyem. Ityam odopâduo, imawyadâze lâpylâ warâ.
12 Kâingonodyly ise merâ ymery ara kâinwyneguyly. Koendâ edaenkugâ. Iedaenkuho aralâ edaenkugâ. 13 Jesus unâry kâengatulygue tarâ kadeia oday ietagu. Yagâlâ wâne ize wawyly, iemawyadâniem. Tarâlâ âmâ-ro watay, arâ lâpylâma tâise iemawyadâdyly. 14 Xirâ kâenkadyby wâgâ âmâ olâ xutuim. Âkeá myguepa âmâ watay, âdapa. Âkeá myguely watay, âdapa lâpylâ warâ.
15 Nâwiendâ wâne itydâba, koendâ lelâ olâ Deus aniendâ xurâem, âmâem alelâ. Iweâpa nidâ wâne itydâba âwientybyem. Jesus einwânnipyryem tawylygue ise iwerâ âyanlâ odopâdyly. Aunloenlâ ise agâ ewanu. 16 Odopâduo, âsewanize âmâem, agâ tâwaneim tawylygue kulâba olâ, Cristo eynynâ âukono mâinwyneguyly awylygue. Kâinwyneguyly merâ. Âmâ olâ ise iwyneni kuru-ro warâ. Ity oday mawânkâ ejiku, aralâ Jesus nheinwândyly lâpylâ warâ.
17 “Paulo yataen-ho” myguely, Jesus xurâem kydâsewanilygue. Awylygue Onésimo odopâduo, koendâ edaenkugâ, urâlâ mâendaenkuly-ro waunlo ara lelâ. 18 Âmâem inakanhe aitybyem, âsejiguy emagazenibyryem merâ watay, urâlâ ise anhetyby modo epywani. 19 Xirâ kata wâgâ iezedy kâinwenily, urâlâ ipywani awyly mâuntuhoem: “Urâ Paulo ise merâ inakai anhetybybe watay epywani.” “Dinherugue iepywagâ” myguely iraynâ, saguhoem wao koendâ âmâem agânhetyby enanâguegâ. Urâlâ keankâ Jesus mâinwântoem agueim. Xirâ âmâem auguehobyry kâzenanânen-ho. 20 Koendâ lelâ ikâ Onésimo agâ, âyam kâenkado ara, ypemugu Cristo eynynâ. Amituo ise won-honru mâunduly, azakâlâ Cristo eynynonro kydawylygue.
21 Koendâ Onésimo mâendaenkuly, tutuzelâ xirâ kâinwenily. Awârâ takaze Onésimo xurâem amidyly, tutuze urâ. 22 Itydâ waone iejidy âungukâ, udâduo kâxidâdo. Tutuze urâ, Deusram ywâgâ amyguepa mipyra mawylymo: “Pabai Deus, Paulo xarâ nâetondâ” myguelymo inanry eyam. Inepa kewânkâ Deus amyguehomobyry aiese, agâmo witoem.
Aguely xypyry
23 Epafras idaenkuly. Tarâ yagâ kadeia odaylâ merâ. Cristo Jesus einwândyly, emaryem tadawyly warâ nimopalâ. 24 Marcos, Aristarco, Demas, Lucas warâ iwynu sawâtaungâ lâpylâ. Yataen-ho lâpylâ asaemo, Jesus wâgâ aguelymogue.
Kywymâry nhesemo
25 Kywymâry Jesus Cristoram koendâ mâzehohomoem kâenkadyly lâpylâ.
Alâ kulâ âyam augueho.
Paulo