25
Yeuh aˊmu nanggalˊ cawoˊ Fetasˊ
Hawcˊ cawoˊ Fetasˊ rot eun nang kuingˊ awnˊ na pun loeˊ seunyi naˊ, eun kuhˊ neum veng Kaeˊsariˊ naˊ eun hukˊ nang veng Yeruˊsalaem. Peue jhawpˊ rit keuting maeeˊ roˊkan ce peue Yuˊda naˊ ce ingˊ tangˊ aˊmu eun Pawˊlu naˊ ri cawoˊ Fetasˊ eun. Ce hk'oˊhk'ang cawoˊ Fetasˊ eun tuilˊ Pawˊlu eun hukˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ, kopti raen ce ri kaw koˊ toh Pawˊlu eun langˊhk'aˊ naˊ. Cawoˊ Fetasˊ eun topˊ a, “Pawˊlu kawnˊ hk'awngˊ eun ri nang veng Kaeˊsariˊ. Unˊ lingˊ koˊ, kaw uiˊ tang lih tehˊ yeut. Eun lawn kueˊ kuˊ kleucˊ keunhawˊ koˊ, peˊ naˊ kah roˊkan peˊ naˊ ce lih maeeˊ uiˊ ngonˊ, ce naˊ heulˊ tangˊ aˊmu hk'aˊpang eun tehˊ.”
Hawcˊ utˊ eun maeeˊ ce hk'ao kulˊ seunyi naˊ, eun tang lih nang veng Kaeˊsariˊ naˊ. Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, eun mokˊ pang ten tawsˊ aˊmu naˊ. Eun kah ce heulˊ va Pawˊlu eun ingˊ ri ti. Yam Pawˊlu rot eun naˊ, peue Yuˊda lih neum veng Yeruˊsalaem naˊ ce cawng rop eun. Ce tangˊ aˊmu reng naˊ hk'aˊpang eun ri kuˊ unˊ kueˊ saˊhkiˊ keunhawˊ heunˊ ceu naˊ.
Pawˊlu eun kahˊ kuˊ lahˊ ce naˊ. Eun lahˊ, “Uiˊ hkuinˊ yeuh kuˊ kleucˊ ri leukahˊ ritroe ce peue Yuˊda naˊ, ri nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ maeeˊ ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun saecˊ ti ceu.”
Kopti cawoˊ Fetasˊ sumˊ yeuh eun kuˊ htukˊ hpumˊ ce peue Yuˊda naˊ, eun lahˊ a ri Pawˊlu eun, “Naˊ mi hukˊ toˊtamˊ aˊmu ri aenˊ a nanggalˊ uiˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ, lakˊ naˊ a htukˊ hpumˊ mi aw?”
10 Pawˊlu eun topˊ a, “Maetˊmaenˊ, buih cawng uiˊ nanggalˊ ten tawsˊ aˊmu eun hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa vang kaw uiˊ htukˊ ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ hawcˊ. Uiˊ hkuinˊ yeuh kuˊ kleucˊ ri peue Yuˊda naˊ ce saecˊ ti ceu, mi ku yawng a meulamlam ri yeut. 11 A saecˊ yeuh saˊnhawˊ, uiˊ lawn yeuh tut kuingˊ ri kaw toh ri ti ri ceu koˊ, uiˊ hkuinˊ kaw laee plohˊplehˊ ri. Uiˊ naˊ hkamˊ ri yeum. Daecti aˊmu kuˊ peue Yuˊda tangˊ ce ri uiˊ naˊ a lawn unˊ kueˊ unˊ meuh neum koˊ, aˊnhawˊ hkuinˊ kaw cang ap uiˊ nang dak tiˊ ce. Hk'oˊ aˊmu uiˊ aenˊ a heulˊ rot ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun.”
12 Hawcˊ cawoˊ Fetasˊ saˊlit eun maeeˊ muk peue tuilˊ kamkuit ri naˊ ce naˊ, eun lahˊ, “Kopti hk'oˊ mi aˊmu ri naˊ heulˊ rot ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun naˊ, mi kaw kah ri heulˊ ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun.”
Fetasˊ hk'oˊ eun kamkuit ri hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ eun
13 Hawcˊ awnˊ na lalˊ loeˊ seunyi naˊ, hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ eun maeeˊ awngˊ beunˊ eun muis Beunisˊ naˊ ka ingˊ glue ri cawoˊ Fetasˊ eun nang veng Kaeˊsariˊ naˊ. 14 Kopti utˊ ka mawnˊ heunˊ seunyi naˊ, cawoˊ Fetasˊ eun lahˊ ris hkunˊhawˊhkamˊ eun mhawngˊ lawng eun Pawˊlu naˊ. Eun lahˊ, “Maenˊ naˊ kueˊ a peue htawngˊ kuˊ cawoˊ Felisˊ hk'awngˊ eun ri uinˊ ti peue. 15 Yam utˊ uiˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ, peue jhawpˊ rit keuting maeeˊ roˊkan nang kawt peue Yuˊda naˊ ce tangˊ aˊmu eun naˊ ri uiˊ. Ce hk'oˊ uiˊ tawsˊ aˊmu ri heun.
16 Daecti uiˊ lahˊ a ri ce, ‘A lawn meuh hotˊ ritroe ce peue Roˊma naˊ koˊ, kuˊ tangˊ aˊmu naˊ eun maeeˊ kuˊ hkamˊ tangˊ peue aˊmu naˊ eun ka lawn unˊ nang cu ri toˊtamˊ puri tiduihˊ koˊ, eˊ hkuinˊ kaw cang ap kuˊ hkamˊ tangˊ peue aˊmu naˊ eun.’ 17 Yam ingˊ rot ce ri uiˊ maenˊ naˊ, uiˊ hkuinˊ hkawe ri. Daecti hawcˊ ka ti seunyi naˊ, uiˊ tuhˊ saˊnamˊ vang tawsˊ aˊmu naˊ. Uiˊ kah ce heulˊ va peue awnˊ eun ingˊ. 18 Yam yuk ce ri kuhˊ leukahˊ naˊ, ce hkuinˊ tangˊ aˊmu kuˊ kleucˊ seunˊ kuˊ kuit uiˊ naˊ saecˊ ti ceu. 19 Daecti ce htuˊhtingˊ eun ri lawng ritroe faeeˊ ce naˊ maeeˊ lawng Eun peue yeum hawcˊ ti peue Eun muis Yesuˊ kuˊ Pawˊlu lahˊ eun Eun kawnˊ imˊ naˊ. 20 Unˊ laee yawng uiˊ kaw ri tawsˊ aˊmu ka lawng aenˊ na yeuh saˊnhawˊ. Kop awnˊ na, uiˊ mhaingˊ eun ri sumˊ hukˊ htuˊhtingˊ eun aˊmu tangˊ ce ri heun naˊ nang veng Yeruˊsalaem aw? 21 Yam Pawˊlu hk'oˊ eun hkunˊhawˊhkamˊ keuting naˊ eun tawsˊ aˊmu naˊ ri ti naˊ, uiˊ kah ce puing hk'awngˊ eun rot yam naˊ eun heulˊ ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun.”
22 Hawcˊ koˊ, hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ eun lahˊ a ri cawoˊ Fetasˊ eun, “Uiˊ ku sumˊ mhawngˊ leukahˊ eun naˊ yeut.” Cawoˊ Fetasˊ eun topˊ a, “Peunsaˊ naˊ mi pun ri mhawngˊ a.”
23 Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ eun maeeˊ Beunisˊ naˊ ka yongˊ ri ti munhpungˊ ri lec nang hongˊ vang hk'om naˊ tiduihˊ maeeˊ poˊ suikˊ keuting maeeˊ roˊkan keuting nang veng naˊ ce. Cawoˊ Fetasˊ eun kah ce va Pawˊlu eun ingˊ lec nang vang hk'om naˊ. 24 Yam awnˊ na, cawoˊ Fetasˊ eun lahˊ, “Hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ maeeˊ peue hk'om maenˊ naˊ peˊ, pun peˊ ri nyu peue aenˊ eun hawcˊ. Peue Yuˊda naˊ ce gawmˊeucˊ ce ingˊ hk'oˊ lawng eun peue aenˊ a ri uiˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ maeeˊ nang veng Kaeˊsariˊ aenˊ na. Ce klawng ri lahˊ peue aenˊ unˊ laee kuingˊ eun ri imˊ. 25 Uiˊ hkuinˊ nyu tut kuingˊ ri yeum yeuh eun saecˊ ti ceu. Kopti hk'oˊ eun aˊmu ri naˊ heulˊ ri hkunˊhawˊhkamˊ keuting naˊ eun naˊ, uiˊ kaw cusˊ eun heulˊ nang veng Roˊma naˊ, uiˊ kuit a deut hawcˊ. 26 Daecti uiˊ unˊ nang kueˊ kuˊ kaw temˊ ri tuilˊ lawng eun naˊ meulamlam ri hkunˊhawˊhkamˊ keuting eun saecˊ ti ceu. Kop awnˊ na hk'aˊnaee vang hkiˊ mhaingˊ eˊ eun naˊ punta kaw uiˊ cang pun kuˊ kaw temˊ lawng eun naˊ ti ri ceu naˊ, uiˊ va eun ingˊ nanggalˊ peˊ peue heunˊ naˊ, lheuˊ awnˊ na nanggalˊ mi hkunˊhawˊhkamˊ Akliˊpaˊ naˊ. 27 Kopti eˊ lawn cusˊ peue htawngˊ heulˊ, eˊ naˊ unˊ temˊ lai tangˊ aˊmu hk'aˊpang eun meulamlam ri koˊ, kuit uiˊ a naˊ unˊ cawpˊ.”