28
Nang kawˊ Mawltaˊ
Hawcˊ pun ye ri rot keunam ka ba mhaˊseumutˊ naˊ maeeˊ saˊpa samˊran ri naˊ, ye pun ri yawng kawˊ awnˊ muis a Mawltaˊ. Peue utˊ hk'aˊnaee kawˊ awnˊ ce tukyak ri ye nyawkˊ. Kopti lheˊ ka a kawtˊ, ce puingˊ ngawl rap ri ti ye ku peue ri. Pawˊlu eun seutˊ ri cem chiˊ aˊhk'amˊ ti jem. Yam buih seueˊ eun a nang ngawl naˊ, kopti ngawl naˊ kucˊ ka naˊ, seueuengˊ kueˊ pit reng naˊ a pucti blaws ri ingˊ pawm tiˊ eun naˊ keutawnˊ. Yam peue utˊ mawnˊ naˊ nyu ce seueuengˊ naˊ pawm a ri tuikˊ ri ri tiˊ eun Pawˊlu naˊ, ce lahˊ a ri puri, “Hkawnˊ meuh eun taeng peue toh peue neum. Kopti eun saecˊ pun ri pon neum mhaˊseumutˊ naˊ, cawoˊ leupaws seumeuˊ naˊ eun unˊ kah eun aˊyu imˊ.” Pawˊlu eun rawsˊ seueuengˊ naˊ nang ngawl naˊ, eun hkuinˊ yeuh keunhawˊ. Ce kuit Pawˊlu eun kaw baet ri buiˊ, aˊkoˊ eun naˊ keulawnˊ cungˊkus yeum. Daecti ce saecˊ koˊ ri nawk eun hawcˊ ti hk'ao, ce nyu unˊ yeuh eun keunhawˊ naˊ, ce tang plinˊ kamkuit ri naˊ. Ce lahˊ eun meuh peucawoˊ.
Keunam mawnˊ naˊ, a kueˊ bhenˊ keuteˊ ti bhenˊ. A meuh bhenˊ keuteˊ eun Publiˊasˊ. Eun meuh roˊ ka kawˊ awnˊ na. Eun rap ri ti ye meulamlam ri, tuilˊ ye hk'asomˊ pun loeˊ seunyi. Kuiingˊ eun Publiˊasˊ naˊ eun peuyhat kawtˊ. Eun ku suiˊsawtˊcet. Eun klaeeˊ ri kluitˊkloe itˊ. Pawˊlu eun heulˊ glue ri heun. Hawcˊ hk'oˊ eun munˊ naˊ, eun tangˊ tiˊ ri hk'aˊpang eun. Eun baiˊ eun cuin. Yam yeuh a keutitˊ naˊ, peue peuyhat seubu utˊ nang kawˊ awnˊ a naˊ ce ku ingˊ, ce pun ri cuin. 10 Ce yumyamˊ ti ye seucen. Yam rangraen ye ri peˊmen kaw pawk reu naˊ, ce ku ti ri ingˊ tuilˊ kuˊ loˊ ye naˊ ce ri ye.
Rot nang veng Roˊma
11 Hawcˊ pun a loeˊ chiˊ naˊ, ye pawk reu kuˊ ingˊ keuluiˊ ri yam kawtˊ nang kawˊ awnˊ na. Reu awnˊ a ingˊ neum veng Alekˊsandrian naˊ. A kueˊ ruprang konˊ seuklapˊ meuh peucawoˊ muis Kasˊteuˊ maeeˊ Hpawˊlasˊ ri cingˊ ka reu naˊ. 12 Ye tahˊ ri keuluiˊ ri nang veng Saiˊraˊkusˊ naˊ loeˊ seunyi. 13 Neum tehˊ naˊ, ye heulˊ rot nang veng Reyiumˊ naˊ. Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, guilˊ honˊ hk'aˊcol naˊ a puingˊ ri hukˊ. Baee ti seunyi naˊ, ye rot nang veng Poteoliˊ. 14 Ye hk'eupˊ nyu ecˊawngˊ naˊ ce tehˊ ngonˊ. Ce hk'oˊ ye utˊ maeeˊ ti ti vung. Hawcˊ koˊ, ye heulˊ nang veng Roˊma naˊ. 15 Yam ecˊawngˊ utˊ nang veng Roˊma naˊ pun ce ri mhawngˊ ingˊ rot ye naˊ, ce heulˊ rap ri ti ye rot nang keulas muis Ahpiasˊ naˊ, rot ri nang nya itˊ checˊ muis Nya Loeˊ Lhangˊ naˊ. Yam Pawˊlu pun eun ri nyu ce naˊ, eun munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun. Eun gawm pun kawlˊreng nang hpumˊ ri. 16 Yam rot ye nang veng Roˊma naˊ, Pawˊlu eun pun ahkvang utˊ koe meun maeeˊ peue suikˊ koˊ kawn eun ti peue naˊ eun.
Pawˊlu sangsawnˊ eun leukahˊ munˊ nang veng Roˊma
17 Hawcˊ pun a loeˊ seunyi naˊ, Pawˊlu eun klawng roˊkan ce peue Yuˊda utˊ tehˊ naˊ ce ingˊ hk'om puri. Yam ingˊ rot ce eucˊ naˊ, Pawˊlu eun lahˊ a ri ce, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, uiˊ saecˊ unˊ yeuh kuˊ kleucˊ keunhawˊ ri peue ceu eˊ naˊ ce maeeˊ ritroe ce aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ, daecti peue Yuˊda naˊ ce mheutˊ uiˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ, ce ap uiˊ ri peue Roˊma naˊ ce. 18 Yam hawcˊ ce hkiˊ mhaingˊ ri uiˊ naˊ, kopti unˊ pun uiˊ ri yeuh kuˊ kleucˊ kaw kuingˊ ri yeum naˊ, ce sumˊ ploeˊ uiˊ. 19 Daecti yam peue Yuˊda naˊ hamˊ ce a naˊ, uiˊ pun ri hk'oˊ aˊmu uiˊ naˊ heulˊ rot ri hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa eun. Uiˊ hkuinˊ caee ri sumˊ tangˊ aˊmu hk'aˊpang peue ceu ecˊawngˊ ri naˊ ce. 20 Kopti lawng awnˊ na, uiˊ klawng ri u peˊ. Kopti meuh a kuˊ keutuiˊ hpumˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ, uiˊ pun ri hkamˊ mawt ti ri muˊ lhecˊ naˊ.”
21 Ce topˊ a, “Ye hkuinˊ duing pun lai ris lawng mi neum kuingˊ Yuˊda naˊ. Ecˊawngˊ ingˊ neum tehˊ naˊ ce ku unˊ duing lahˊ ris lawng mi kuˊ unˊ chakˊ naˊ saecˊ ti peue yeut. 22 Daecti ye ku sumˊ mhawngˊ kamkuit mi naˊ, kopti yawng ye peue utˊ ku duihˊ naˊ tangˊ ce mapˊ ri muk ritroe aenˊ na.”
23 Ce hpawtˊ seunyi kaw ri hk'eupˊ Pawˊlu eun naˊ. Peue heunˊ naˊ ce ingˊ cu ri vang utˊ eun Pawˊlu naˊ. Tangˊ neum peunngup rot ri hk'aˊpul naˊ, Pawˊlu eun lahˊ ce mhawngˊ a meulamlam ri maeeˊ hkamˊ saˊhkiˊ lawng kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri ce. Eun coˊcaˊ ri yeuh ce yumˊ Yesuˊ Eun ri cu eun htawm leukahˊ ritroe eun Moˊse naˊ maeeˊ htawm ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 24 Leukahˊ lahˊ eun naˊ ngonˊ ce yumˊ a, daecti ngonˊ ce unˊ yumˊ a. 25 Hk'aˊnaee muk ce naˊ, ce unˊ maen puri. Ce baet ri pucti heulˊ ti peue hawcˊ ti peue yam Pawˊlu lahˊ eun leukahˊ yeuh keutitˊ naˊ, “Meuh ka neum seunˊ kuˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ cu ka Iˊsayaˊ kuˊ meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ lahˊ a ri aˊtaˊ aˊya peˊ naˊ ce yeuh keutitˊ naˊ,
26 ‘Heulˊ lahˊ a ri peue ceu aenˊ ce yeuh keutitˊ,
“Peˊ saecˊ naˊ pun ri mhawngˊ gawm mhawngˊ a, daecti peˊ hkuinˊ kaw duing cengˊ ri ka.
Peˊ saecˊ naˊ pun ri nyu gawm nyu a, daecti peˊ hkuinˊ kaw duing yawng a.”
27 Kopti hpumˊ ce peue ceu aenˊ cenˊ ka.
Yhukˊ ce naˊ a unˊ leuceng.
Ngaiˊ ce naˊ a ku yep ri.
A lawn unˊ yeuh keutitˊ koˊ,
ce kaw pun ri nyu ri ngaiˊ ri naˊ,
mhawngˊ ri yhukˊ ri naˊ,
yawng ri hpumˊ ri naˊ,
hpawtˊ ce ri ingˊ naˊ.
Hawcˊ koˊ, Uiˊ kaw baiˊ ce cuin.’*
28 Kop awnˊ na, uiˊ sumˊ kah peˊ yawng hk'aˊ htut lawtpon Eun Peucawoˊ naˊ puinˊ a ri heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce hawcˊ. Ce ku kaw leuceng a yeut.” 29 
30 Pawˊlu eun utˊ nang nya hkat ri naˊ lalˊ neum nuk. Eun rap ri ti peue ingˊ ri ti naˊ ce gawmˊeucˊ. 31 Eun hpumˊ hatˊhanˊ sangsawnˊ lawng kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ lawng Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit naˊ. A hkuinˊ kueˊ nang hamˊ eun saecˊ ti peue.
* 28:27 28:26, 27 Iˊsayaˊ 6:9, 10 28:29 28:29 Hawcˊ Pawˊlu lahˊ eun a yeuh keutitˊ naˊ, peue Yuˊda naˊ ce pucti heulˊ htuˊhtingˊ meun puri reng nyawkˊ.