3
Pawˊlu maeeˊ Silasˊ cusˊ ka Tiˊmoˊse eun heulˊ nang veng Hteˊsaloˊniˊ
Kop awnˊ na yam eutˊ unˊ pun ye a naˊ, ye kuit ri kaw tec ya nang veng Ehten naˊ a naˊ chakˊ, ye kuit a deut. Ya cusˊ Tiˊmoˊse kuˊ meuh awngˊ ya naˊ eun heulˊ ri peˊ. Hk'aˊnaee vang sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Hkrit naˊ, eun ku meuh aˊmawo nang yeuh kanˊ mhaiˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ ya tiduihˊ. Ya cusˊ eun heulˊ tuilˊ kawlˊreng peˊ punta kaw peˊ kueˊ kawlˊreng hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ, maeeˊ punta kaw peˊ unˊ kueˊ nang keuyuihˊ fuiiˊfaiˊ hk'aˊnaee kuˊ tukhka aenˊ ce saecˊ ti peue naˊ. Peucawoˊ rangraen Eun ri tangˊ peˊ kaw hkamˊ ceu nang aenˊ ce naˊ peˊ ku yawng a meulamlam ri yeut. Saecˊ meuh yam utˊ ye maeeˊ peˊ naˊ ye lahˊ eˊ kaw pun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ, a ku seunˊ kuˊ lahˊ ye naˊ neum, peˊ ku yawng a yeut. Kop awnˊ na, yam eutˊ unˊ pun uiˊ a naˊ, uiˊ cusˊ Tiˊmoˊse eun heulˊ nomˊnawk hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ. Lhatˊ uiˊ kuˊ copˊ naˊ cang heulˊ copˊlong a peˊ ri kuˊ ti ri ceu. Kanˊ kuˊ coˊcaˊ ye ri yeuh naˊ a naˊ cang meuh kuˊ hk'oˊhk'awngˊ.
Tiˊmoˊse lahˊ eun kanˊ chakˊ ri Pawˊlu
Daecti maetˊmaenˊ Tiˊmoˊse tang ingˊ rot eun hawcˊ. Eun ingˊ ris ya mhawngˊ leukahˊ renˊkawn lawng hk'aˊ yumˊ maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus peˊ naˊ. Eun ku lahˊ ya mhawngˊ lawng kuit rot peˊ ri kuˊ chakˊ yeuh ye laleung naˊ maeeˊ lawng seunˊ sumˊ nyu ye peˊ naˊ peˊ ku tang sumˊ nyu ye yeut. Ecˊawngˊ naˊ peˊ, yam pun ye ri hkamˊ kuˊ tukhka keunhapˊ nokneh naˊ gawmˊeucˊ, ye pun kawlˊreng ri kopti meuh a hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ. Kopti cawng keutawnˊ peˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun naˊ, maetˊmaenˊ ye aˊyu imˊ neumneum. Kopti meuh ka peˊ ri, ye kueˊ hk'aˊ renˊkawn nanggalˊ Eun Peucawoˊ heunˊ. Yam kuit ye hk'aˊ renˊkawn aenˊ ce gawmˊeucˊ naˊ, ye munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun nyawkˊ. 10 Punta kaw ye tang hk'eupˊ nyu peˊ baee vang unˊ nuk ka hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ, ye saeˊcaeeˊ hk'oˊ munˊ gawmˊ sumˊ gawmˊ seunyi.
11 Maetˊmaenˊ, kah Kuiingˊ Peucawoˊ Eun maeeˊ Cawoˊ Yesuˊ Eun mheˊ hk'aˊ kaw eˊ tang hk'eupˊ nyu puri naˊ reuˊ. 12 Kah Peucawoˊ Eun yeuh hk'aˊ leumeusˊkeus peˊ naˊ nukveh hk'aˊpang peˊ ti peue hawcˊ ti peue maeeˊ hk'aˊpang peue seubu naˊ ce gawmˊeucˊ seunˊ leumeusˊ ye peˊ naˊ reuˊ. 13 Punta kaw peˊ seungaˊ chakˊ unˊ laee kueˊ vang ri nanggalˊ Eun Kuiingˊ Peucawoˊ yam Cawoˊ Yesuˊ eˊ naˊ naˊ Eun tang lih maeeˊ peue seungaˊ chakˊ ri naˊ ce gawmˊeucˊ naˊ, kah Peucawoˊ Eun yeuh hpumˊ peˊ naˊ kueˊ kawlˊreng nhimˊ reuˊ.