Hen sorat Pablo an
Tito
Ah Tito, faén Judio ngém ommafurot an Jesu Cristu hen nangngarana hen intudtuchun Pablo. Yag nanlugin hiyachi, chakar hen torongna an Pablo te netnonetnod an hiya yag hiya agé hen hennahennag Pablo hen tapenay fabréy way manaptape hen anchi intudtuchuna. Wat hen émméyancha ad Creta, tenaynan Pablo hiya ahchi. Yag yachi way nifafarud ah Pablo ad Roma, nanorat an Tito hen anchi tawén way 64 ménat, yag yatoy sorat hen intugunna an hiya.
1
Haén ah Pablo way aposel Jesu Cristu way chan sérfi an Apudyus. Wat antoyan hen sorat-o an heay Tito way anào tot-owa gapon ommafurotantaaw an Jesu Cristu.
Haén, piniyarà way i mangempapegsa hen afurot hen anchichay tatagu way chinuchuttokan Apudyus, ya ta epaka-awat-o agé an chicha hen anchi tot-owa ah komamanancha an hiya. Te yachi hen manamnamataaw way mangawat hen anchi mannanayun way ataguwan way empopostan Apudyus hen anchi uray cha-an ma-ammaan hen antoy lota, yag innilataaw agé way ah Apudyus, maid kétkétémna. Ngém egad ad uwan yag annaat epagngar hen yachiy ammayay chamag an chitaaw. Yag impiyarnachi an haén, wat yachi hen chà iwarawarawag te yachi hen imfilin Apudyus way nangenharà an chitaaw.
Hen chawat-o, ta totollongan chitaaw an Amataaw way Apudyus yah Jesu Cristu way nangenharà an chitaaw, ya ta papannohoncha agé hen hamhamàtaaw amin.
Hen ammaan Tito ad Creta
1 Tim. 3:1-13
Hen nanaynà an hea ahnad Creta, ta ehènadno koma amin hen anchichay cha-an marpas ya ta chumutok-a ah mangemponponò hen kafabréfabréy ahna. Wat achim cha aliw-an hen anchi intugun-o mepanggép hen machutokan, te hen mangemponponò, masapor maid ahoyna ya an ihà-an hen ahawana, ya masapor agé ommafurotcha hen anchichay a-anàna way achichag natangset ya achichag chan fab-arakfor. Ya gapo ta hiya hen napiyar way manalimun hen anchichay ommafurot an Apudyus, wat masapor maid kachumsekana ya achi ammag natangset ya achi agé narakah pomtok, ya faén agé amfutangén ya achi agég gumugullu ya achi agég chan gamgam ah pelak. Ya hen mangemponponò agé, masapor manmamangngili ya patigéna paat hen ammay. Masapor na-annad ya nalimpiyu ya patigéna hen laychén Apudyus, ya achinag cha afunan hen laylaychén hen achar. Ya masapor é-égnanana hen anchi nitudtuchu an hiya way yachi paat hen ma-afurot, ta usto hen itudtuchuna hen tapena ah mepas-éman hen hamhamàcha ya ta wachay mepàil-an hen neh-awan agé hen anchichay safali hen hamhamàna.
10 Hen mangimfag-à an natto an hea, te chuarcha hen tatagu ahna way ammag natangset, kaskasen hen tapen anchichay Judio way tommepon an chàyu way ammag kenokomsaw hen chacha aryén ah manlokopancha hen tapena. 11 Wat masapor paginangém chicha te chacha lifokon hen afurot hen tapen hen himfafaryan gapon anchi enomfat way chacha itudtuchu, yag hen gagaracha paat agéat ah umar-ancha ah pelak. 12 Ad namenghan, wacha hen ihay kailiyancha way eCreta way kaman profeta yag uray hiyéén annag cha etanong way mangaliyén, “Anchag nangéttém hen aminay eCreta way anchag laweng way térén, ya nasachot way man-amma ngém alestocha mepanggép ah mangan.” 13 Yachi hen imfagana yag tot-owa angkay. Wat hiyachi, masapor eleletagno way mangamhew an chicha ta éhéd yag usto hen ekamancha way mangafurot an Apudyus, 14 ya ta achichag chachangrén hen annachay hudhuhudhud hen anchichay Judio ya achicha agég cha afuroton hen anchichay orchin way ammag cha penarang hen tatagu way nangachi hen anchi tot-owa.
15 Hen anchi tagu way chinarosan Apudyus hen hamhamàna, maid makachachael hen anchi ammay way wacha an hiya te maid panpanyawna. Waman hen anchi tagu way cha-an macharosan hen hamhamàna way ammag achi omafurot, maid achi mangemparaweng an hiya te maid achina panyawén. 16 Chicha anchag ekatén ommafurotcha an Apudyus, ngém hen chacha ammaan, yachi hen manot-owaan way maid tot-owa afurotcha, te anchag laweng ya natangset way maid paat innilacha way mangamma hen usto.