10
Ya pamêg Cornelio kan Pedro
Sa balayan Cesarea, dilag gisay liyaki ya maglagyun Cornelio. Kapitan yan mani sundalus Romano ya pambêgên “Batalyun Italianu.” Si Cornelio buy ya mani kaawyun na sa bali, matinêk ka pamibiyaybiyay la buy dilag silan limu kan Bapan Namalyari. Agyan alwa yan Judio, malakêy naidin nay sawup sa mani kaluluy Judio buy pawa yan manalangin kan Bapan Namalyari. Gisay allu, sên mag-alas tres san kaawat, nasulêplêp nay gisay ang-el Bapan Namalyari ya sinumun sa bali na buy namêg kana, “Cornelio!”
Kabay pinakaêlêw nay ang-el un dilag sadyay limu. Sinabi na, “Sabêt ta abitu?”
Nakitbay ya ang-el kana, “A ka panlitêpên Bapan Namalyari gawan inlêngê nay mani panalangin mu buy masaya ya sa panawup mu sa mani kalulu. Amêsên, mamiutus kan dakun umnuy tawu sa balayan Jope buy ipasalunsun mu si Simon na pambêgên Pedro. Makitugêl ya baydu sa balin katukayu na ya mamipakyang balat ayup. Ya bali na, idi sa agid dagat.” Sên nakabitay nay ang-el, binêg Cornelio ya luway ipus na buy ya gisay sundalus na ya pawan maglingkud kana ya kaparisu nan matinêk. Ingkuwentun Cornelio kallay kaganawan nalyari. Pamakayari, in-utus na silan maku sa balayan Jope.
Kinawasakan, sên ugtuy nay allu, narani yay mani in-utus Cornelio sa balayan Jope. Si Pedro, nagdakêy ya sa bubung bali amên manalangin. 10 Nalayangan Pedro buy kalabay yinan mangan. Nuwa kaban pan-il-an na kanên, dilag impasulêplêp kana si Bapan Namalyari. 11 Nakitan nan niwang-at ta langit buy dilag kapanyêyêmêpay nanuwad makwal la êwês ya nagsêêl sa apat ta duyu. 12 Nakitan na baydu sa êwês ya kaganawan kalasin ayup. Dilag mamita, mandumakap, buy mallumpad. 13 Pamakayari, dilag yan nalêngêy tunuy ya nagsabin, “Pedro, midêng ka! Mamati kan kêna mu.”
14 Nuwa nakitbay si Pedro, “Panginuun, asê malyari ya abiin! Kanuman a ku nadyag ga abiin gawan a ku mangnan mani ayup pa pan-ituwad madinat buy pan-ibawal kêna.”
15 Nanguman nagsabi kanay tunuy, “Agana mu ituwad madinat ta sabêt man na intuwad Bapan Namalyarin malinis.” 16 Katitlun nalyari ya ati buy pamakayari, tambêng nitag-ay ya êwês sa langit.
17 Kaban asê makwan maisip Pedro nu sabêt ta labay sabin nasulêplêp na, inlumatêng sa lugal abituy mani tawuy in-utus Cornelio. Sên natandan lay balin Simon, naku sila sa pasbul bakud. 18 Namêg sila, “Dilag nayin manugêl baydi ya maglagyun Simon Pedro?”
19 Kaban pan-isipin pun Pedroy labay sabin nakit na, sinabi kanan Ispiritun Bapan Namalyari, “Dilag tatluy tawuy mangkap kamu. 20 Kabay midêng kayna buy magtabuy. Agana ka magmikakunun kilaku kalla, ta sikuy namiutus kalla.”
21 Kabay nagtabuy si Pedro buy sinabi na sa mangkap kana, “Sikuy pantêkapên yu. Sabêt ta maisawup ku kamuyu?”
22 Nakitbay sila, “In-utus kay baydin kapitan Cornelio. Mangêd yan tawu buy dilag yan limu kan Bapan Namalyari buy panggalangên yan kaganawan Judio. Sinabin banal la ang-el kanay sagyatên naka sa bali na amên malêngê na nu sabêt ta sabin mu.” 23 Kabay pinasun silan Pedro amên baydu silayna mabêlêw sa yabin abitu.
Pamakamaranun, nakilaku si Pedro kalla. Nakilaku êt kanay dakun umnuy mapatêl kan Jesus ya taga Jope. 24 Sên nilabas ya gisay allu, inlumatêng silan Pedro sa balayan Cesarea. Mangêtêng kalla si Cornelio buy mani kamag-anak na buy mani kaluguran nay sinagyat na. 25 Sên pasun na si Pedro, timbêng yan Cornelio. Buy nanduku ya sa arapan Pedro amên ulimênên naya. 26 Nuwa pinaidêng yan Pedro. Sinabi na, “Midêng ka. Agana muku ulimênên, ta kay kaparisu muku êt tawu.”
27 Buy kaban pan-isundu lay pamisasabi la, pasun sila sa bali, siyan nakitan Pedroy malakêy tawuy mititipun baydu. 28 Kabay sinabin Pedro kalla, “Tanda yuy bawal sa kautusan yan Judio ya makiawyun o magliwa sa mani alwan Judio. Nuwa impatanda kangkun Bapan Namalyari ya a ku ituwad madinat ta agyan sisabêt man. 29 Kabay sên impasalunsun yuku, a ku nagmikakunun nakilaku sa mani in-utus Cornelio. Amêsên, labay kun matandan uysiyan impasalunsun yuku yata.”
30 Kabay sinabin Cornelio, “Tatluy nay alluy nilabas sabitun nanalangin naku sa bali un paradi êt ta uras ya mag-alas tres san kaawat. Kaban manalangin naku, bêngat tan nagpakit sa arapan kuy gisay liyaki ya nakaidêng nga mamakapasilêw wa yaming. 31 Sinabi na kangku, ‘Cornelio, inlêngên Bapan Namalyari ya panalangin mu buy a na nalitêpan na panawup mu sa mani kalulu. 32 Amêsên, mamiutus kan mani tawuy maku sa Jope buy ipasalunsun mu si Simon na pambêgên Pedro. Makitugêl ya baydu sa balin katukayu na ya mamipakyang balat ayup. Ya balin abituy katukayu na, idi sa agid dagat.’ 33 Kabay tambêng katan impasalunsun. Salamat ta naku ka baydi. Amêsên, idi kay baydi sa arapan Bapan Namalyari amên lêng-ên na pan-ipasabi na kamu.”
Nangaral si Pedro sa balin Cornelio
34 Kabay nagsabi si Pedro, “Amêsên, tanda kinay asê mamili si Bapan Namalyari sa mani tawu. 35 Buy pantanggapên nay sisabêt man na tawu, agyan sabêt pun na layi na, nu dilag yan limu kana buy matinêk ka pandaygên na. 36 Tanda yuy Mangêd da Balitay impatandan Bapan Namalyari kanyan mani Israelita ya malyarin makibêtêk ka mani tawu kan Bapan Namalyari sa kapamilatan Jesu Cristu ya sabay ya Panginuun kaganawan. 37 Tanda yu êt ta mani nalyari sa buun Judea tungkul kan Jesus ya taga Nazaret. Nag-umpisay ati sa prubinsyan Galilea pamakayarin nangaral Juan tungkul sa pamawtismu. 38 Si Jesus ya taga Nasaret, tinupus yan Ispiritun Bapan Namalyari buy kapangyarian na. Kabay naku ya sa magmikakanayun na lugal la pawan manyag kangêdan buy pinaiyul nay kaganawan sinêdakan buy pampasakitan Satanas.”
39 Sinabi pun Pedro, “Sikay yanay magpapêtêg sa kaganawan dinyag na, gawan nakit yan na ati sa Jerusalem buy sa kaatag pun balayan mani Judio. Pinati yan mani Judio sa kapamilatan pamipaku la sa kurus. 40 Nuwa sa ikatluy allu, pinabyay yan Bapan Namalyari buy nagpakit ya kanyan. 41 A ya nagpakit sa kaganawan, nun a kay kanyan mani pinilin Bapan Namalyari ya magpapêtêg ya nabyay yan nanguman. Ta sabitun nabyay yan nanguman, napagkaawyun yan yapun êt nangan buy ninêm. 42 In-utus na kanyan na mangaral kay Mangêd da Balita sa mani tawu buy magpapêtêg ga si Jesus sabay ya pêtêg pinilin Bapan Namalyari un mangukum sa mani nabyay buy sa nangamamati. 43 Sabay siyay pantukuyun mani propeta ya nu sisabêt man na manampalataya kana, patawarên yan Bapan Namalyari sa kaganawan kasalanan na sa kapamilatan lagyun Jesus.”
Inlumatêng nga Ispiritun Bapan Namalyari sa mani alwan Judio
44 Kaban magsabi pun si Pedro, inlumatêng ngay Ispiritun Bapan Namalyari sa mani mallêngê kana. 45 Nakaupapas ya mani manampalatayay Judio ya nakilaku kan Pedro ubat sa Jope, gawan indin êt sa mani alwan Judio ya Ispiritun Bapan Namalyari. 46 Natandan lay abitu gawan nalêngê lay magsabi silan Cornelio un magmikakanayun na sabi ya a la pun natandan buy mangulimên sila kan Bapan Namalyari.
Kabay sinabin Pedro, 47 “Natanggap lay nay Ispiritun Bapan Namalyari kaparisu tamu agyan alwa silan Judio. Kabay ayin nan makabênbên kalla amên bawtismuwan sila.” 48 Kabay in-utus Pedroy bawtismuwan sila sa lagyun Jesu Cristu. Pamakayarin abitu, pikisabi la kan Pedroy manugêl yapun baydu kalla un dakun umnuy allu.