14
Silan Pablo buy si Bernabe sa Iconio
Nu sabêt ta nalyari sa Antioquia, para êt bayduy nalyari sa Iconio. Naku silan Pablo buy si Bernabe sa balin pagtipunan mani Judio. Buy gawan sa pangaral la baydu, malakêy Judio buy Griegoy nanampalataya kan Jesus. Nuwa dilag êt mani Judioy asê manampalataya kan Jesus ya namitustus sa mani alwan Judio amên manubag sila sa mani manampalataya. Nabuyutan lan Pablo buy si Bernabe sa Iconio. Ayin silan limun magsabi tungkul sa Panginuun. Buy pinagpapêtgan Panginuun na pêtêg ga pan-iaral la tungkul sa kangêdan na, gawan binyanan na silan kapangyarian manyag imala buy mamakaupapas. Kabay nisyay ya mani tawu sa balayan abitu. Ya kaatag, nakiawyun sa mani Judio buy ya kaatag, nakiawyun kan Pablo buy kan Bernabe.
Dilag dakun umnuy mani Judio buy mani alwan Judioy kaawyun na mani mamunu kalla ya namalanun mamasakit buy mamatu kan Pablo buy kan Bernabe. Sên natandan Pablo buy si Bernabe ya palanu la, tambêng silan namita papakun sa balayan Listra buy sa balayan Derbe ya sakup sa prubinsyan Licaonia buy sa kaatag pun lugal la nakapalitêng. Baydu la in-aral la Mangêd da Balita tungkul kan Jesus.
Silan Pablo buy si Bernabe sa balayan Listra
Sa balayan Listra, dilag gisay nakaiknuy liyaki ya a makabita ta lumpu ya ubat sa in-anak ya. Nallêngê ya sa mani pangaral Pablo. Pinakaêlêw Pabloy lumpu buy natandan nay dilag yan panampalatayay umiyul ya. 10 Kabay masnêg sinabin Pablo, “Midêng ka!” Tambêng nidêng nga liyaki buy nibitabita.
11 Sên nakitan mani tawuy dinyag Pablo, masnêg lan sinabi sa sabin Licaoniay, “Ya mani diyus, nagtabuy baydi kantamu ya nagwangis tawu!” 12 Si Bernabe, binêg layan Zeus,* ya gisay diyus la. Buy si Pablo êt taman, binêg layan Hermes ya gisa pun êt ta diyus la, gawan siyay tagapagsabi kaparisun Hermes. 13 Idi sa lawasan balayan Listra ya narani sa pasbul balayan ya pagsimban la kan Zeus. Kabay ya dinyag pari la, nantan bakay nag-unun bulaklak baydu sa pasbul balayan. Ta labay na buy mani tawuy iandug lay ati kan Bernabe buy kan Pablo, ta pan-isipin lay sabay silay pêtêg diyus la.
14 Nuwa sên natandan lan Bernabe buy si Pabloy abitu, gininit lay yaming la bilang patanday taganan a la labay ya abitu. Buy nuwayu sila sa bunak mani tawuy masnêg magsabin, 15 “Mani kaluguran, uysiyan mag-andug kaw ya kanyan ta? Pakan kay kaparisu yukay yan tawu. Pan-iaral yan kamuyuy Mangêd da Balita amên itgên yinay pangulimên yu sa mani diyusdiyusan ya ayin kapukatan buy magdani kaw kan Bapan Namalyari ya nabyay. Sabay siyay nanyag langit, luta, dagat, buy siyay nanyag kaganawan idi baydi. 16 Sabitun nuna, pinaulayan tan Bapan Namalyari ya kaganawan layi ya manunul sa sarili lan kalabayan. 17 Paraman baydu, pawan pan-ipakit Bapan Namalyari ya pangaNamalyari na sa mani tawu sa kapamilatan mangangêd da diyag na. Pambiyan nakaw uran buy malakêy pupul sa ustuy panawun amên mabsuy kaw buy sumiglay bêkê yu.” 18 Nuwa agyan parabayduy pansabin Pablo buy si Bernabe, nagkasakit sila pun êt sa pamênbên sa mani tawuy agana sila biyan mani andug.
19 Nuwa siyan dilag gaman mani Judioy inlumatêng ubat sa balayan Antioquia buy Iconio. Sinagyat lay mani tawu un makiawyun kalla. Kabay binatwan la si Pablo buy ginuluy layan pasalwang sa balayan, ta indap la nu nati yina. 20 Nuwa sên napalitêngan yan mani tagasunul Jesus, nidêng ya buy nag-udung sa balayan. Kinawasakan, naku ya sa balayan Derbe kaawyun si Bernabe.
Nag-udung silan Pablo buy si Bernabe sa Antioquia ya sakup un Syria
21 Sên nilatêng nga silan Pablo buy si Bernabe sa balayan Derbe, in-aral la bayduy Mangêd da Balita buy malakêy naisagyat lan nagin tagasunul Jesu Cristu. Pamakayari, nag-udung silayna êt sa Listra, Iconio, buy sa Antioquia. 22 Pinapas-êy lay nakêm mani tagasunul Jesus buy insabi ya isundu lay panampalataya la. Sinabi la pun, “Malakêy kasakitan na sêpat tamun danasên bayu kitamu miawyun sa pag-arin Bapan Namalyari.” 23 Namili si Pablo buy si Bernabe un mani mamunu sa balang pustun mani manampalatayay miaawyun. Nag-ayunu sila buy nanalangin para sa mani napili buy intiwala lay mani ati sa Panginuun na panampalatayanan la.
24 Pamakayarin abitu, dinuman silan Pablo buy si Bernabe sa prubinsyan Pisidia buy nilatêng sila sa prubinsyan Pamfilia. 25 Nangaral sila baydu sa balayan Perga. Pamakayari, inlumunsan sila sa balayan Atalia. 26 Ubat ta baydu, nagsakay silan barku paudung sa Antioquia sa prubinsyan Syria. Sabitun nuna sa lugal la abiin, nanalangin na mani manampalataya para kalla ya pagpalên Bapan Namalyari ya mani pandaygên la buy amêsên, nayari lay nay abiin.
27 Sên inlumatêng sila sa Antioquia, tinipun lay mani manampalatayay miaawyun buy ingkuwentu la kallay kaganawan dinyag Bapan Namalyari sa kapamilatan la buy nu parasaantun binyanan Bapan Namalyarin panawun na mani alwan Judio ya malyari sila êt manampalataya kan Jesus. 28 Buy nabuyutan la sa Antioquia kaawyun na mani tagasunul Jesus baydu.
* 14:12 14:12 Sa paniwalan mani Griego, si Zeus ya arin mani diyus la. 14:12 14:12 Sa paniwalan mani Griego, si Hermes ya tagasabin mani diyus la.