22
“Mapatêl buy mangatwa kuway, lêng-ên yu pun na sabin ku bilang pamitanggul ku sa sarili ku!” Sên nalêngên mani tawuy magsabi si Pablo sa sabin Hebreo, suspu silan nangimbêk. Kabay insundun Pablo ya pagsabi na, “Judio waku ya in-anak sa balayan Tarso sa prubinsyan Cilicia, nuwa dinumagul laku baydi sa Jerusalem. Nag-aral laku baydi buy ya nanuru kangku, si Gamaliel. Masipit nan inturu kangkuy Kautusan na pansunulun mani ninunu tamu. Buun nakêm ku êt pagsuywan si Bapan Namalyari kaparisu yu amêsên ya idi baydi. Pinasakit kuy mani manunul sa panurun Jesus buy impapati kuy kaatag. Impadakêp ku sila buy impasukul, lawyaki man o babayi. Ya pinakapuun pari buy kaganawan mangatwan Judioy mangatuynungan, silay magpapêtêg sa kaganawan sinabi ku. Silay nam-in sulat kangku para sa mani mapatêl tamun mani Judioy idi sa Damasco. Sa kapamilatan sulat ta abitu, indin la kangkuy karapatan maku sa Damasco amên dakpên na mani manampalataya kan Jesus buy gêtan mag-udung baydi sa Jerusalem amên parusan.”
Ingkuwentun Pablo nu parasaantu nan nakilala si Jesus
“Sên ugtuy na buy narani yakina sa Damasco, bêngat tan nangulimad sa palitêng kuy mamakasilêw wa sawang nga ubat sa langit. Nipalukub baku sa luta buy dilag gakun nalêngêy tunuy ya magsabi kangkun, ‘Saulo, Saulo, uysiyan pan-usigin muku yata?’ Namatang ngaku, ‘Panginuun, sisabêt ka?’ Nakitbay ya tunuy, ‘Siku si Jesus ya taga Nazaret ya pan-usigin mu.’ Nakitan mani kaawyun kuy sawang nuwa a la nalêngêy tunuy ya nagsabi kangku. 10 Buy namatang ngaku pun êt, ‘Panginuun, sabêt ta daygên ku?’ Sinabin Panginuun, ‘Midêng ka buy maku ka sa balayan Damasco. Ta dilag baydun magsabi kamun kaganawan in-il-an kun ipadyag kamu.’ 11 Nabulag gaku sa sadyay sawang. Kabay tinambay yakun mani kaawyun ku papakun sa Damasco.”
12 “Baydu sa Damasco, dilag gisay tawuy naglagyun Ananias. Dilag yan limu kan Bapan Namalyari buy manunul ya sa Kautusan. Panggalangên yan mani Judioy manugêl baydu. 13 Inlaku naku buy sinabi na, ‘Patêl la Saulo, makakit kaynan manguman!’ Pamakasabi na kangku, nakakit takun manguman buy nakit kuya. 14 Sinabi na kangku, ‘Ya Bapan Namalyarin mani ninunu tamu sabay ya namili kamu amên matandan muy kalabayan na buy amên makitan mu buy mallêngêy tunuy un Matinêk ka Lingkud na.* 15 Ta sikay magpapêtêg sa kaganawan tawu nu sabêt ta abituy nakit buy nalêngê mu. 16 Amêsên, sabêt pun na pan-êtêngên mu? Midêng kayna buy pabawtismu buy mamêg sa Panginuun amên luminis ka sa mani kasalanan mu.’ ”
In-utus si Pablon mangaral sa mani alwan Judio
17 “Pamakayari, nag-udung ngaku sa Jerusalem. Buy kaban manalangin naku sa Templu, dilag gakun nasulêplêp. 18 Nakit ku si Jesus ya magsabi kangkun, ‘Parasên mu! Tambêng kan mita sa Jerusalem, gawan asê tanggapên mani manugêl baydi ya pagpapêtêg mu tungkul kangku.’ 19 Sinabi ku, ‘Panginuun, tanda lay sabitun nuna, dinurutan kuy mani balin pagtipunan mani Judio amên ta dakpên buy dugên na mani tawuy manampalataya kamu. 20 Buy sên patin si Esteban na magpapêtêg tungkul kamu, idi yaku baydu buy nakiayun naku kalla, ta sikuy namantay mani balabal mani namati kana.’ 21 Nuwa sinabin Panginuun kangkuy, ‘Mita ka, gawan iutus kata sa marayuy lugal amên iaral muy tungkul kangku sa mani alwan Judio.’ ”
22 Sên pamakasabin Pablon tungkul sa mani alwan Judio, a yina labay lêng-ên mani Judio buy masnêg lan sinabi, “Patin na tawun abiin! A ya sêpat bumyay baydi sa babun luta!”
23 Insundu lay pan-angaw la, pan-iwêswês lay mani balabal la buy pan-isamwag lay abu patag-ay. 24 Kabay in-utus pinakamatag-ay ya pinunu sa mani sundalus nay gêtan si Pablo sa lalên kampu un latikun angga sa sabin na nu sabêt ta nadyag nay kasalanan. Labay nan matandan ya siyan paray nabayduy pansabin mani tawu laban kana. 25 Sên naigapus layna si Pablo amên latikun, sinabi na sa kapitan mani sundalus ya nakaidêng bayduy, “Ustu nayi sa batas ya latikun na gisay Romano, agyan asê pun inlitis ya kasu na?”
26 Sên nalêngên kapitan mani sundalus ya abiin, naku ya sa pinakamatag-ay ya pinunun sundalus buy sinabi na, “Sabêt ta ati ya pan-ipadyag mu? Romano awêd da tawun abitu.”
27 Kabay nakuy pinakamatag-ay ya pinunun sundalus kan Pablo buy namatang, “Romano ka nayi?”
Nakitbay si Pablo, “Awu.”
28 Sinabin pinakamatag-ay ya pinunun sundalus, “Siku man êt, napakadyag Romano nuwa kay sa kapamilatan pamayad maragul la alaga.”
Nakitbay si Pablo, “Nuwa siku, in-anak kakinan Romano.”
29 Tambêng nakadêtnay mani sundalus ya mallitis dayi kana. Nalimu êt ta pinakamatag-ay ya pinunun sundalus gawan impagapus na si Pablo pakan gisa ya awêd Romano.
Gintan si Pablo sa mangatwan Judioy mangatuynungan
30 Taganan labay matandan pinakamatag-ay ya pinunun sundalus nu sabêt ta panangkan mani Judio kan Pablo. Kabay pamakawasak, impabêg nay mani mamunun pari buy kaganawan mangatwan Judioy mangatuynungan. Pamakayari, impakalag nay tanikalan Pablo buy in-arap laya kalla.
* 22:14 22:14 Si labay sabin, si Jesus.