8
Pinasakit Saulo ya mani manampalataya
1-2 In-ilbêng si Esteban un mani tawuy dilag limu kan Bapan Namalyari buy sadyay panangis la kana.
Ubat ta baydu, nag-umpisay nay sadyay pamasakit sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Jerusalem. Kabay nikyat sila sa buun prubinsyan Judea buy sa prubinsyan Samaria. Kay ya mani apostul tay nabalag sa Jerusalem. Si Saulo ya nakiayun sa pamati kan Esteban, ya sabay êt ta magpilit amên sirên nay pamibêbêtêk mani manampalatayay miaawyun. Kabay sinunan nay balang balin mani manampalataya, ta dakpên na silan guluyun buy ipasukul, lawyaki man o babayi.
In-aral la Mangêd da Balita sa Samaria
Ya mani manampalataya kan Jesus, nangapisisyay sa magmikakanayun na lugal. Nuwa agyan antuman na kapilakwan la, pan-iaral lay Mangêd da Balita tungkul kan Jesus. Si Felipe, gisa ya kalla. Inlumunsan ya sa gisay balayan sa prubinsyan Samaria buy nangaral ya tungkul kan Jesus ya sabay ya Cristuy impangakun Bapan Namalyari. Sên nalêngên mani tawuy pansabin Felipe buy sên nakitan lay mani mamakaupapas ya dinyag na, pinakalêngê laya. Impatas nay mani nangadadawak ka ispirituy nagsêdak sa malakêy tawu. Kaban mag-awas ya nangadadawak ka ispiritu sa mani tawu, man-angaw silan masnêg. Malakê êt ta lumpu buy pilay ya inumiyul. Kabay natulatulay mani tawu sa balayan abitu.
Dilag liyaki ya maglagyun Simon na manugêl êt baydu sa Samaria. Manay nan manyag mamakaupapas sa mani taga Samaria sa kabiyasnan nan manalamangka. Buy pan-ipadayêw nay dilag yan kapangyarian. 10 Mallêngê kanay kaganawan tawu sa balayan abitu, matag-ay man o nayêpay pangatawu la. Pansabin la, “Si Simon, dilag yan kapangyarian Bapan Namalyari ya pambêgên Dakilan Kapangyarian.” 11 Labaylabay yan lêng-ên mani tawu, gawan mana nayna silan napaupapas sa kabiyasnan nan manalamangka. 12 Nuwa sên in-aral Felipe ya Mangêd da Balita tungkul sa pag-arin Bapan Namalyari buy tungkul kan Jesu Cristu, nanampalataya sila buy nagpabawtismu, lawyaki buy babayi. 13 Si Simon, nanampalataya ya êt. Nagpabawtismu ya buy nakilaku ya kan Felipe. Nakaupapas ya sa mani imala buy mamakaupapas ya dinyag Felipe.
14 Pamakalêngên mani apostul sa Jerusalem ya nanampalatayay mani taga Samaria sa Sabin Bapan Namalyari, in-utus la baydu si Pedro buy si Juan. 15 Pamakalatêng la sa Samaria, nanalangin sila para sa mani manampalataya baydu amên matanggap lay Ispiritun Bapan Namalyari. 16 Tagawan agyan nabawtismuwan silayna sa lagyun Panginuun Jesus, a la pun natanggap pa Ispiritun Bapan Namalyari. 17 Impaluntun Pedro buy si Juan na gamêt la sa mani manampalataya kan Jesus buy natanggap lay Ispiritun Bapan Namalyari.
18-19 Nakitan Simon ya sa kapamilatan pamipaluntun gamêt mani apostul sa mani manampalataya, natanggap lay Ispiritun Bapan Namalyari. Kabay sinabin Simon kan Pedro buy kan Juan, “Biyan kataw pera nu biyan yukun parabaysên na kapangyarian amên nu sisabêt man na paluntuwan kun gamêt ku, matanggap la êt ta Ispiritun Bapan Namalyari.”
20 Nuwa nakitbay si Pedro kana, “Sika, milaku ka dayi sa ayin katganan na kaparusan kaawyun na pera mu. Gawan indap mu nu mabiyan kan kapangyarian Bapan Namalyari sa kapamilatan pera mu. 21 A ka kaawyun sa pandaygên yan, gawan madinat ta bêkê mu sa pangêlêw Bapan Namalyari. 22 Kabay pagsisyan muy nadawak ka diyag mu buy manalangin ka sa Panginuun ya dayi patawarên naka sa madinat ya pan-isipin mu. 23 Ta makitan kuy sadyay pangasêm mu buy ipus kan kasalanan.”
24 Nuwa sinabin Simon kalla, “Nu malyari, manalangin kaw sa Panginuun para kangku amên asê malyari kangkuy parusay pansabin yu.”
25 Nagpapêtêg si Pedro buy si Juan sa nakit lay dinyag Jesus buy nangaral silan sabi na. Pamakayarin abitu, nag-udung sila sa balayan Jerusalem. Buy sa pamuli la, in-aral lay Mangêd da Balita tungkul kan Jesus sa mani baryuy madanan la sa prubinsyan Samaria.
Si Felipe buy ya nagtungkulan na taga Etiopia
26 Amêsên, dilag gisay ang-el Panginuun ya nagsabi kan Felipe, “Tambêng kan maku sa timug buy tutun muy dan ubat sa Jerusalem papakun sa Gaza.” Ya dan abitu, ayin nan mayngan manduman. 27-28 Kabay tambêng namita si Felipe buy kaban mamita ya, nakitan nay liyaki ya taga Etiopia. Matag-ay ya tungkulan na gawan siyay pinitiwalan sa pibandiyan Candace. Ya labay sabin Candace, reynan Etiopia. Ya nagtungkulan, pauli yinan ubat sa Jerusalem nu saantu yan nangulimên kan Bapan Namalyari buy pauli yinan nakasakay sa kalesa. Kaban mamitay kalesa na, mamasa yan libruy insulat propeta Isaias. 29 Sinabin Ispiritun Bapan Namalyari kan Felipe, “Danyan muya buy pakiagnanan muy kalesa na.”
30 Kabay nuwayu si Felipe buy natagal nay kalesa. Nalêngê nay mamasay nagtungkulan sa librun propeta Isaias. Kabay pinatang yan Felipe, “Mapukatan mu nayi ya pambasên mu?”
31 Nakitbay ya nagtungkulan, “A ya bay! Parasaantu kun mapukatan nu ayin mamipapukat kangku?” Kabay sinagyat na si Felipe un magsakay sa kalesa na buy pinaiknu na sa dani na. 32 Ati ya baagin Kasulatan na pambasên na,
“A ya nagdeklamu. Kaparisu yan tupay gêgtan sa pamatyan,
o sa gisay biserun tupay nabêlêng nga ayin tarit
kaban pan-urugun.
33 Dinustak ya buy asê ustuy pangatul kana.
Ayin makapagsabi tungkul sa mani layi na,
gawan tambêng layan pinati.”*
34 Sinabin nagtungkulan kan Felipe, “Sabin mu kangku nu sabêt ta pantukuyun propeta, sarili na nayi o kaatag tawu?” 35 Kabay ubat sa abituy baagin Kasulatan na binasa na, in-aral Felipe kanay Mangêd da Balita tungkul kan Jesus. 36 Sa pamita la, niras sila sa lugal la naglanêm. Sinabin nagtungkulan kan Felipe, “Elêwên mu. Dilag lanêm di. Dilag pun nayin sangkan amên a ku mabawtismuwan?”
37 [Nakitbay kana si Felipe, “Malyari kaynan bawtismuwan nu manampalataya kan buun bêkê.”
Nakitbay ya nagtungkulan, “Awu, manampalataya ku ya si Jesu Cristu ya sabay ya Anak Bapan Namalyari.”]
38 Impapatgên nagtungkulan na kalesa buy inlumunsan silan luwa sa lanêm buy binawtismuwan yan Felipe. 39 Sên nagsalwang silayna sa lanêm, tambêng kingwan Ispiritun Panginuun si Felipe. Kabay a yina nakitan nagtungkulan, nuwa matula yan namisundun pamita na. 40 Bêngat tan idi sa balayan Azoto si Felipe. Paubat ta baydu, nangaral yan Mangêd da Balita sa mani tawu sa kaganawan balayan na mangadanan na angga sa nilatêng ya sa balayan Cesarea.
* 8:33 8:33 Isaias 53:7-8.