Ya Nunan Sulat Pablo sa mani taga
CORINTO
1
Siku si Pabloy binêg Bapan Namalyari ayun sa kalabayan na amên magin apostul Jesu Cristu, kaawyun ku si Sostenes ya patêl tamu sa panampalataya. Ubat kanyan na sulat ta ati.
Nagpapakun kawnay mani mapatêl yan na manampalataya kan Bapan Namalyari ya miaawyun ya idi baysên sa balayan Corinto, sikaw wa pinilin Bapan Namalyarin kay kana sa kapamilatan pamikibêtêk yu kan Jesu Cristu. Binêg nakaw amên magin banal, kaawyun na kaganawan mamêg sa Panginuun tamun Jesu Cristu saantu man na lugal. Siyay Panginuun tamun kaganawan.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari ya Bapa tamu buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Mani kaagyuwan na ubat kan Cristu
Pawa kun magpasalamat kan Bapan Namalyari gawan sa mani kangêdan na indin na kamuyu sa kapamilatan pamikibêtêk yu kan Jesu Cristu. Gawan sa pamikibêtêk yu kana, pinatigsaw kaw Bapan Namalyari sa kaganawan kaagyuwan, sa kaganawan pagsabi buy sa kaganawan kabiyasnan. Gawan sa parabaysên, napaptêgan yun pêtêg ga mani inturu yan kamuyu tungkul kan Cristu. Kabay kaban nasabêk kaw mangêtêng sa pag-udung Panginuun tamun Jesu Cristu, idi kamuyuy kaganawan kaagyuwan na indin Ispiritun Bapan Namalyari. Pakapas-êyên Bapan Namalyari ya panampalataya yu angga sa katganan amên ayin makitan na nadawak sa biyay yu sa allun pag-udung Jesu Cristu. Tapat si Bapan Namalyari ya namêg kamuyu amên makibêtêk sa Anak na ya si Jesu Cristu ya Panginuun tamu.
Ya pamisisyay mani manampalataya
10 Mani mapatêl ku, bilang gisay apostul Panginuun tamun Jesu Cristu, makisabi yakun itgên yinay pamitutubagan yu, nun a mibêbêtêk kaw kaganawan sa pagsabi buy agana kaw misisyay. Mibêtêk kaw sa pangisip buy sa kalabayan. 11 Pansabin ku kamuyuy abiin ya mapatêl, gawan dilag ubat sa balin Cloe ya nipatanda kangkun pasabtan mipapati kaw. 12 Ati ya labay kun sabin, nangapiaatag kaw nan pansunulun na manuru. Pasabtan kaatag kamuyun, “Kan Pablo waku.” Si kaatag gaman, “Kan Apolos saku.” Pasabtan dilag êt kaatag magsabin, “Kan Pedro waku” buy si kaatag gaman, “Kan Cristu waku.”
13 Awta, nangapiaatag nayi si Cristu? Si Pablo nayi ya impaku sa kurus para kamuyu? Binawtismuwan kaw nayi sa lagyun Pablo?
14 Salamat kan Bapan Namalyari gawan ayin nakun binawtismuwan kamuyu liban kallan Crispo buy Gaius. 15 Kabay ayin makapagsabin binawtismuwan kataw sa lagyu ku. 16 Binawtismuwan ku êt awêd si Estefanas buy pamilya na. Ayin nakinan matandanan na binawtismuwan ku liban kalla. 17 Tagawan a ku in-utus Cristu amên mamawtismu nun a amên mangaral Mangêd da Balita. In-aral ku yabay ya ati, nuwa alwan sa kapamilatan mangangêd da pagsabi buy sa kabiyasnan tawu amên sa pakapakun baydu, asê matasan kapangyarian na pangamatin Cristu sa kurus.
Si Cristuy kapangyarian buy kabiyasnan Bapan Namalyari
18 Tagawan ya aral tungkul sa pangamatin Jesu Cristu sa kurus, ayin kapukatan para sa mani tawuy mipakabili sa ayin katganan na kaparusan. Nuwa para kantamun miligtas, ya kamatyan Cristu sa kurus sabay ya kapangyarian na ginamit Bapan Namalyari amên iligtas sa mani tawu. 19 Asê kaylangan na kabiyasnan tawu gawan paradi ya nakasulat sa Kasulatan Bapan Namalyari,
“Sirên kuy kabiyasnan mani biyasa
buy daygên kun ayin pukat ta tandan mani katanda.”*
20 Nu abiin ya idi sa Kasulatan, sabêt amêsên na ulagan mani katanda, mani manurun Kautusan ubat kan Moises, buy mani biyasa sa pamikisubakan sa panawun ati? Alwa nayin pan-ipakit Bapan Namalyari ya si indap tawun kabiyasnan kay ayin kapukatan awêd?
21 Tagawan sa kabiyasnan Bapan Namalyari, a na pinaulayan na makilala yan mani tawu sa kapamilatan sarili lan kabiyasnan. Nun a kalabayan Bapan Namalyari ya iligtas ya mani tawuy manampalataya kana sa kapamilatan pangaral Mangêd da Balita, ya sa pangêlêw mani tawu, kay ayin kapukatan. 22 Ya mani Judio, asê kalabay maniwala anggan ayin makit ta mamakaupapas amên mapagpapêtgan pêtêg ga pangaral yan. Buy si mani Griegoy mangkap êt pansabin lay kabiyasnan. 23 Nuwa sikay, pan-iaral yan si Cristu ya impaku sa kurus. Kabay asê makapaniwalay mani Judio. Buy paray naman sa mani alwan Judio, kay ayin kapukatan. 24 Nuwa para sa mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana, Judio man o Griego, tanda lay si Cristu ya sabay ya kabiyasnan buy kapangyarian Bapan Namalyari amên iligtas sa mani tawu. 25 Tagawan ya indap mani tawun kay ayin kapukatan kaparisun pamiturun Mangêd da Balita, igit pun sa kabiyasnan mani tawu. Buy ya indap lan kakaynan Bapan Namalyari, kaparisun pangamatin Cristu sa kurus, igit pun sa kapas-êyan mani tawu.
26 Mani mapatêl, isipin yu nu sabêt ta kabilyan yu sabitun binêg kaw Bapan Namalyarin magin kana. Kay dakun umnu kamuyuy masabin biyasa sa êlêw mani tawu, buy kay dakun umnu kamuyuy dilag kapangyarian o kay umnu kamuyuy naubat sa pikatandan na layi. 27 Nuwa ya mani tawuy pan-ituwad malakên ayin kabiyasnan, sabay silay pinilin Bapan Namalyari amên ipakadêng-êy ya mani tawuy magsabin nipagkabiyasnan sila. Buy ya mani tawuy pan-ituwad malakê un asê napas-êy, sabay silay pinilin Bapan Namalyari amên ipakadêng-êy ya mani tawuy napas-êy. 28 Buy pinilin Bapan Namalyari ya mani tawuy nayêpa sa êlêw mani tawu, mani pandustakên buy pan-ituwad ayin ulaga. Dinyag Bapan Namalyari ya ati amên itas nay ulagan mani bagay ya pan-ituwad maulagan mani tawu. 29 Kabay ayin makapagmatag-ay sa arap Bapan Namalyari. 30 Gawan na pamikibêtêk tamu kan Jesu Cristu, ubat kan Bapan Namalyari. Buy si Cristuy nagin kabiyasnan tamu ya ubat kan Bapan Namalyari. Sa kapamilatan pamiandug Jesus un biyay na, intuwad kitamun Bapan Namalyarin matinêk, pinili na kitamun kay kana, buy inatbus sa parusan kasalanan tamu. 31 Kabay ya sêpat yun daygên kaparisun nakasulat sa Kasulatan Bapan Namalyari,
“Nu dilag kalabay magmaragul, ipagmaragul nata nu sabêt ta dinyag Panginuun.”
* 1:19 1:19 Isaias 29:14. 1:23 1:23 Asê maniwalay mani Judioy mati ya Cristuy magin ari la, luyang ngay ipaku ya sa kurus. 1:31 1:31 Jeremias 9:24.