12
Mani kaagyuwan na pan-idin Ispiritun Bapan Namalyari
Amêsên, mani mapatêl, tungkul sa kaagyuwan na pan-idin Ispiritun Bapan Namalyari, labay kun matandan yuy ustu. Tanda yuy sabitun a yu pun kilala si Bapan Namalyari, pawa kaw mailitêp sa pagsimba sa mani diyusdiyusan ya asê makapagsabi. Kabay labay kun matandan yuy asê masabin gisay tawuy, “Isumpa si Jesus!”, nu pan-awyunan yan Ispiritun Bapan Namalyari. Buy asê êt masabin gisay tawuy, “Si Jesus ya Panginuun,” nu a ya pan-awyunan Ispiritun Bapan Namalyari.
Dilag magmikakanayun na kaagyuwan na pan-idin Ispiritun Bapan Namalyari, nuwa kay gigisay Ispiritun Bapan Namalyari ya mam-in ati. Dilag magmikakanayun na paralan sa paglingkud, nuwa kay gigisay Panginuun na paglingkuran tamu. Magmikakanayun na pan-ipadyag Bapan Namalyari kantamu, nuwa kay gigisay Bapan Namalyari ya mam-i kantamun kaagyuwan daygên na mani ati.
Ya balang gisa kantamu, pambiyan kaagyuwan mipakit un idi kanay Ispiritun Bapan Namalyari amên makasawup yan mamapas-êy panampalatayan kaatag. Ya dakun umnu kantamu, pambiyan Ispiritu un kaagyuwan mamisabin mensayin kabiyasnan. Ya kaatag êt taman, pambiyan mensayin katandan ya ubat êt sa gigisay Ispiritu. Ya kaatag gaman, pambiyan Ispiritun maragul la panampalataya kan Bapan Namalyari buy ya kaatag, pambiyan kapangyarian mamaiyul nipagsakit. 10 Ya kaatag, pambiyan Ispiritun kapangyarian manyag mamakaupapas, buy ya kaatag, pambiyan kaagyuwan mipatandan sabi ya ubat kan Bapan Namalyari. Dilag êt taman pambiyan kabiyasnan makakilala nu ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari ya pansabin gisay tawu o asê. Ya kaatag, pambiyan kabiyasnan magsabin magmikakanayun na sabi ya a la natandan. Ya kaatag gaman êt, dilag kabiyasnan mamipaintindin abiin na mani sabi. 11 Nuwa kay gigisay Ispiritun Bapan Namalyari ya manyag kaganawan abiin buy pan-idin na sa balang gisa ayun sa kalabayan na.
Kaawyun kitamu sa gigisay lawini
12 Gigisay lawinin tawu, nuwa malakêy mamibuu buy magmikakaatag ga parti. Para êt baydu si Cristu. Kay gigisay lawini na, nuwa malakêy mamibuu buy magmikakaatag ga parti. Sikitamun mani manampalataya, para kitamun magmikakaatag ga partin lawinin Cristu. 13 Sikitamun kaganawan, Judio man o asê, ipus man o malaya, binawtismuwan kitamu sa gigisay Ispiritu amên madyag gisay lawini. Buy gigisay Ispiritu êt ta tinanggap tamun kaganawan.
14 Ya lawini, pan-ibuun malakêy parti buy alwan kay gigisay parti. 15 Kabay nu makapagsabi ya bitis buy sabin nay, “Gawan alwa kun gamêt, alwa kun partin lawini,” alwan labay sabin ati ya a yina partin lawini. 16 Buy nu makapagsabi yaman na têk buy sabin nay, “Gawan alwa kun mata, alwa ku êt partin lawini,” alwan labay sabin ati ya a yina partin lawini. 17 Gawan nu ya buun lawini, pawan mata, ipakun makalêngên ati? Buy nu ya lawini, kay pawan têk, ipakun makadêp pa ati? 18 Nuwa ingkabit Bapan Namalyari ya magmikakanayun na partin lawini sa bibiyan la ayun sa kalabayan na. 19 Nu ya lawini, kay pan-ibuun gisay parti, a tamu masabin lawini ya ati. 20 Ya pêtêg, pan-ibuun malakêy parti ya lawini, nuwa kay gigisay lawini.
21 Kabay nu makapagsabi ya mata, a na malyarin sabin sa gamêt, “A kata kaylangan.” Buy nu makapagsabi êt ta ulu, a na malyarin sabin sa bitis, “A kata kaylangan.” 22 Ta ya pêtêg, ya mani partin lawini tamu ya para dayin mayna, sabay pun êt ta kaylangan. 23 Ya mani partin lawini ya sa êlêw tamuy asê kapapadayêw, sabay ya pansaysayên tamun mangêd. Buy ya mani partin lawini ya a tamu pan-ipakit, sabay ya pampakangêdên tamu. 24 Asina kaylangan ipakapalay partin lawini ya asê makapadêng-êy ipakit. Para êt baydu, sên pinakapalan Bapan Namalyari ya lawini tamu, binyanan nan karangalan na mani partin lawini tamu ya sa êlêw tamu asê kapapadayêw 25 amên asê mangapisisyay, nun a mipagmalasakit ta balang gisa. 26 Nu masakitan na gisay partin lawini, masakitan êt ta kaganawan parti. Buy nu pamparangalên na gisay parti, matula êt ta kaganawan parti.
27 Sikaw kaganawan ya mamibuu sa lawinin Cristu buy ya balang gisa, partin lawini na. 28 Buy sa lawinin ati ya ayin kaatag nun a ya manampalatayay miaawyun, ati ya mani parti ya intalagan Bapan Namalyari. Ya mumuna, mani apostul. Ya ikalwa, mani propeta. Ya ikatlu, mani manuru. Pinili na êt ta mani manyag mani mamakaupapas, mani mamaiyul sa nipagsakit, mani manawup, mani mamaala, buy mani magsabi sa magmikakanayun na sabi ya a la natandan.
29 Tanda tamuy alwan kaganawan apostul, alwan kaganawan propeta o manuru. Alwan kaganawan binyanan kaagyuwan manyag mani mamakaupapas, 30 mamaiyul sa mani nipagsakit, makapagsabi sa magmikakanayun na sabi ya a la pun natandan o mamipaintindi sa mani sabin abiin. 31 Nuwa pagpilitan yun matanggap ya mas maulagay mani kaagyuwan. Buy amêsên, ituru ku kamuyuy pinakamaulaga sa kaganawan.