14
Ya pagsabin magmikakanayun na sabi ya asê pun natandan
Pagpilitan yun idun na kaparisu yu buy pagpilitan yun mapakamuyuy kaagyuwan na pan-idin Ispiritun Bapan Namalyari, luyang ngay pamipatandan mensayin Bapan Namalyari. Ya tawuy magsabi sa kaatag sabi ya a na natandan, a ya makisabi sa tawu, nun a kan Bapan Namalyari, gawan ayin makaintindi kana. Magsabi yan inliim ma kapêtêgan sa kapamilatan sawup Ispiritun Bapan Namalyari. Nuwa ya tawuy mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, magsabi ya sa mani tawu amên masawpan silan mapapas-êy ya panampalataya la, mapapas-êy ya nakêm la, buy mabiyan silan kasiglan. Ya magsabi sa kaatag sabi ya a na natandan, pampapas-êyên nay sarili nan panampalataya. Nuwa ya mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, pampapas-êyên nay mani manampalatayay miaawyun.
Labay ku dayin makapagsabi kaw kaganawan un magmikakanayun na sabi ya a yu pun natandan, nuwa mas labay ku pun na mamipatanda kaw mensayi ubat kan Bapan Namalyari. Tagawan ya tawuy mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, mas maulaga kaysa sa magsabin magmikakanayun na sabi ya a na pun natandan, liban ta nu ipaintindi nay sabin abiin amên mapapas-êy nay mani manampalatayay miaawyun.
Mani mapatêl kuway, sabêt ta makwa yuy nabang, nu maku waku baysên kamuyu buy magsabi yaku sa magmikakanayun na sabi ya a yu mapukatan? Ayin! Liban tana nu sabin ku kamuyu sa sabi ya mapukatan yu ya impakit Bapan Namalyari kangku, ya natandan ku tungkul kana, ya sabi ya pan-ipasabi na kamuyu, o pangaral.
Agyan na mani gamit ta ayin biyay kaparisun bulugudyung buy alpa, nu asê malinaw wa panêna buy panigtig, parasaantun matandan makalêngê nu sabêt ta kantay pan-itigtig alpa buy bulugudyung? Buy nu bêgên na mani sundalus gamit ta patutut, nuwa a la mapukatan na labay sabin tunuy patutut, parasaantu silan makapaglêan para sa pamikilaban? Para kaw êt baydu. Parasaantun matandan gisay manampalataya ya labay sabin pansabin yu sa kaatag sabi nu a nay naman mapukatan ya sabi ya panggamitin yu? Para kaw êt makisabi sa angin. 10 Malakêy sabi sa babun luta buy balang gisay sabi, dilag labay sabin. 11 Nuwa nu a ku tanday sabi ya panggamitin kasabi ku, a kay mikaintindi ta para kay dayuwan. 12 Sa paglabay yun mani kaagyuwan na pan-idin Ispiritun Bapan Namalyari, pagpilitan yun mapakamuyuy mani kaagyuwan na mamapas-êy sa mani manampalatayay miaawyun.
13 Kabay ya tawuy magsabi sa kaatag sabi ya a na natandan, sêpat ya êt manalangin na biyan yan kaagyuwan mamipaintindi. 14 Nu manalangin naku sa magmikakanayun na sabi ya a ku natandan, ya ispiritu kuy manalangin, nuwa asê mapukatan isip ku. 15 Nu parabaydu, sabêt ta sêpat kun daygên? Manalangin naku sa magmikakanayun na sabi sa ispiritu ku buy manalangin naku êt sa sabi ya mapukatan isip ku. Magkanta ku sa kaatag sabi sa ispiritu ku buy magkanta ku sa sabi ya mapukatan isip ku. 16 Nu magpasalamat ka kan Bapan Namalyari sa kapamilatan ispiritu mu buy asê mapukatan tawuy idi baydu, parasaantu yan makapakitbay “Awuy Panginuun” sa pagpasalamat mu, nu a nay naman mapukatan na pansabin mu? 17 Agyan mangêd da pagpasalamat mu kan Bapan Namalyari, nu asê mapukatan kaatag, a ka nakasawup sa pamapas-êy panampalataya na.
18 Magpasalamat taku kan Bapan Namalyari, ta igit taku kamuyun makapagsabin magmikakaatag ga sabi. 19 Nuwa sa pamititipun mani manampalataya, mas labay ku pun na magsabi yakun limay sabi ya mapukatan la amên maturwanan ku sila, kaysa magsabi yakun libulibuy sabi sa kaatag sabi ya ayin makapukat.
20 Mani mapatêl ku, agana kaw napakaisip anak tungkul sa mani kaagyuwan na indin Ispiritun Bapan Namalyari. Pakitbusan yuy mani anak ka ayin tanda sa nangadadawak, nuwa sa pangintindi, pakadyag kaw isip tuwa. 21 Paradi ya idi sa kasulatan Bapan Namalyari,
“Magsabi yaku sa mani tawun ati sa kapamilatan mani tawuy dilag kaatag sabi buy sa kapamilatan mani tawuy dayuwan,
nuwa a sila pun êt mallêngê kangku.”*
22 Kabay ya kaagyuwan na magsabin kaatag sabi ya a yu natandan, sabay ya tanda' para sa mani alwan manampalataya, alwan para sa mani manampalataya. Nuwa ya kaagyuwan na mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, tanda' para sa mani manampalataya, alwan para sa asê manampalataya.
23 Nu magtipun kaw wa mani manampalataya buy sikaw wa kaganawan magsabi sa kaatag sabi ya a yu pun natandan, buy dilag lumatêng nga asê manampalataya ya asê tanday pandaygên yu, a la nayi isipin na tinutulaw kawna? 24 Nuwa nu sikaw kaganawan na mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari buy lumatêng nga asê manampalataya ya asê tanday pandaygên yu, matandan nay makasalanan ya. Mabêgbêg ga nakêm na gawan sa pansabin yun kaganawan buy matandan nay maparusan ya. 25 Agyan na mani nakaliim sa bêkê na, maiawas. Kabay manduku ya sa pagsisi na buy mangulimên ya kan Bapan Namalyari buy sabin nay, “Taganan idi kamuyu si Bapan Namalyari.”
Ya masalaysay ya pamititipun
26 Kabay mani mapatêl ku, ati ya sêpat yun daygên sa pamititipun yu. Ya kaatag, magkanta buy ya kaatag, manuru, buy ya kaatag, mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari. Ya kaatag, magsabi sa kaatag sabi ya a la pun natandan. Buy ya kaatag, mamipapukat nu sabêt ta labay sabin mani sabin abitu. Ipilmi yuy kaganawan daygên yu sa pamititipun yu para sa ikapas-êy panampalataya yu. 27 Nu dilag magsabi sa kaatag sabi ya a la pun natandan, kaylangan kay luluwa o tatlu, buy asê miaagnan, buy sêpat dilag mamipapukat sa pansabin la. 28 Nuwa nu ayin mamipapukat, mangimbêk tana sila sa pamititipun mani manampalatayay miaawyun buy makisabi sila tana kan Bapan Namalyari un magpagisa.
29 Nu dilag kamuyun binyanan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, tulutan magsabi ya luwa o tatlu kalla. Buy ya kaatag, sêpat mallêngê buy usisên la nu ubat kan Bapan Namalyari o asê. 30 Amêsên, nu dilag nakaiknu ya binyanan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, sêpat pun tunggên na magsabi amên makapagsabi êt ta kaatag. 31 Gawan sikaw kaganawan, malyarin mipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari un tisatisa amên mabiyasay kaganawan buy pumas-êy ya panampalataya yu. 32 Buy ya mani manampalatayay nakatanggap un kaagyuwan na mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, malyari silan miêêbas magsabi gawan dilag silan pamênbên sa sarili. 33 Gawan si Bapan Namalyari, a ya Namalyarin kagulwan, nun a Namalyari yan kasalaysayan buy kapatêtbêkan.
Kaparisun naugalyan kaganawan manampalatayay miaawyun na mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana, 34 ya mani babayi, sêpat mangimbêk sa pamititipun yu gawan a sila pantulutan magsabi. Sêpat silan pasakup sa mani lawyaki gawan parabayduy idi sa Kautusan. 35 Nu dilag silan patang, patangên la tay asawa la pangalatêng la sa bali la, gawan mamakapadêng-êy magsabi ya babayi sa pamititipun mani manampalatayay miaawyun.
36 Indap yu nayi nu ubat kamuyuy Sabin Bapan Namalyari, o kay sikaw wa nakatanggap ati? 37 Nu dilag kamuyun mangisip dilag yan kaagyuwan mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari o dilag kaagyuwan na ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari, sêpat nan kilalanên ya si mani insulat ku kamuyu, utus Panginuun. 38 Buy nu a na labay tanggapên na mani pansabin ku, agana yuya êt tanggapên.
39 Kabay mani mapatêl ku, pagpilitan yun mamipatandan mensayi ubat kan Bapan Namalyari, nuwa agana yu bênbênan na magsabi sa kaatag sabi ya a la pun natandan. 40 Daygên yuy kaganawan sa ustu buy sa masalaysay ya paralan.
* 14:21 14:21 Isaias 28:11-12. 14:34 14:34 Sa panawun Pablo ya mani babayi, a sila nag-aral buy kay idi sa bali ya babayi.