16
Sawup para sa mani taga Judea
Amêsên, tungkul laman sa panipun sawup para sa mani manampalataya kan Bapan Namalyari ya idi sa prubinsyan Judea ya pinili nan kay kana, pakitbusan yuy impadyag ku sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Galacia. Sa balang allun Duminggu, ya balang gisa kamuyu mil-an peray agyu nan idin ubat sa mani naabli na. Buy tipunun yuy abiin amên sa pallumatêng ku baysên, nakal-an nay isawup yu. Pallumatêng ku baysên, ipalaku ku sa Jerusalem ma mani tawuy pinili yu ya mantan sawup yu, buy manyag gakun sulat ta mamipakilala kalla. Buy nu kaylangan kun maku sa Jerusalem, kilaku sila kangku.
Mani palanun Pablo
Pamakaubat ku sa Macedonia, maku waku baysên sa Corinto gawan duman naku pun baydu. Mapalyarin mabuyutan ku baysên kamuyu. Buy dat baysên nakinan mamalibas panawun nalêpêt amên masawpan yuku sa mani kaylangan ku sa sumunul kun pamita, agyan saantu man na lakwên ku. A ku labay ya kay magdan naku kamuyu. Labay kun mabuyutan kataw mapagkaawyun, nu labayên Panginuun.
Nuwa manugêl laku pun baydi sa Efeso angga sa allun Pentecostes, gawan agyan malakêy manalungat kangku baydi, malakê êt ta kalabay mallêngê sa Mangêd da Balita ya pan-iaral ku.
10 Pamakalatêng Timoteo baysên, lingunun yuyan mangêd amên mipatêtbêk ka nakêm na, gawan kaparisu kuyan maglingkud sa Panginuun. 11 Gana yuya dustakên, nun a sa pamita na, sawpan yuya sa mani kaylangan na amên matula yan makapag-udung kangku. Gawan pan-êtêngên kuyan lumatêng baydin kaawyun na kaatag pun na mapatêl sa panampalataya.
12 Tungkul laman sa patêl tamun si Apolos, pikisabyan kuy nan mangêd da magliwa ya baysên kamuyu kaawyun nay dakun umnuy mani mapatêl. Nuwa a na pun labay maku baysên amêsên, kayanu dilag yatanan panawun, maku ya baysên.
Kayaryan un Tipan
13 Mapaglêan kaw buy magpakapas-êy sa panampalataya. Magin namanidêg kaw buy agana malimu. 14 Buy sabêt man na daygên yu, daygên yun dilag pangidu.
15 Tanda yuy si Estefanas buy pamilya na ya nunan nagin manampalataya baysên sa prubinsyan Acaya. In-il-an lay sarili la sa paglingkud sa mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Kabay makisabi yaku kamuyuy mani mapatêl, 16 ya magpasakup kaw kalla buy sa kaganawan kaparisu lan maglingkud sa Panginuun un buun sipêg.
17 Matula ku sa pallumatêng lan Estefanas, Fortunato, buy Acaico, gawan pandaygên la para kangkuy a yu madyag gawan ayin kaw baydi. 18 Pinatula lay nakêm ku, kaparisun pamatula la kamuyu. Biyan yun ulagay mani kaparisu la.
19 Nagpapakun kawna, sabin mani manampalatayay miaawyun na idi sa prubinsyan Asia. Buun nakêm êt sinabi lan Aquila buy si Priscila ya nagpapakun kawna gawan parisu kaw nakibêtêk sa Panginuun. Nagpapakun kawna sabin êt mani manampalatayay mititipun sa bali la. 20 Buy nagpapakun kaw êt sabin kaganawan manampalataya baydi.
Miaapêt kaw bilang mipapatêl kan Cristu.
21 Nagpapakun kaw êt, sikuy ati si Pablo buy siku mismuy nanulat sa pangumustan ati.
22 Isumpan Bapan Namalyari ya sisabêt man na asê mangidu kana.
Panginuun, mag-udung kayna!
23 Labay kun manugêl kamuyuy kangêdan na ubat sa Panginuun Jesus.
24 Kakaidwan kataw kaganawan bilang mani mapatêl kan Cristu Jesus.