5
Ya kalayaan tamu kan Cristu
Imbus kitaminan Cristu sa pangaipus. Kabay magpakapas-êy kaw sa panampalataya yu buy agana kawna magpaipus manguman. Tandanên yuy pansabin ku. Siku si Pabloy apostul ya magsabi kamuyun nu magpatuli kaw amên maituwad kaw Bapan Namalyarin matinêk, dinyag yun ayin pukat ta dinyag Cristu para kamuyu. Pan-umanên kun sabin na ati. Nu sisabêt ta magpatuli amên maituwad yan Bapan Namalyarin matinêk, kaylangan nan sunulun na buun Kautusan. Sikaw wa magpilit ituwad Bapan Namalyarin matinêk sa kapamilatan panunul yun Kautusan, nisyay kawna kan Cristu buy nagpabukut sa kangêdan Bapan Namalyari. Nuwa sikay, man-umasa kay ya ituwad kay matinêk gawan sa panampalataya yan kan Jesus sa kapamilatan Ispiritun Bapan Namalyari. Gawan sa mani nakibêtêk kan Cristu, ayin ulaga nu tuli ya gisay tawu o asê. Ya maulaga tana, abituy panampalatayay makitan sa kapamilatan pamiiidu.
Sabitun nuna, mangêd da panampalataya yu kan Cristu. Nuwa sisabêt ta namênbên kamuyu sa panunul yun kapêtêgan? Alwan si Bapan Namalyari ya namênbên kamuyu gawan siyay namêg kamuyun manampalataya kan Jesus. Pakaisipin yuy asê ustuy aral. Maiparisu ya sa pamalbag ya agyan kay pêpêrad, mapalbag nay ginêmês sa arina. 10 Nuwa gawan sa pamikibêtêk tamu kan Jesus, napilmi yakun sang-ayun kaw kangku. Parusan Bapan Namalyari ya sisabêt man na manggulu kamuyu.
11 Mani mapatêl, dilag kaatag magsabin pan-iaral kuy kaylangan magpatuli amên maituwad Bapan Namalyarin matinêk. Nu pêtêg ga abiin, uysiyan pampasakitan naku yapun mani kaparisu kun Judio ta? Gawan nu pan-iaral kun kaylangan magpatuli, a laku dayi pagkasakitan nakêm sa pan-iaral ku tungkul sa pangamatin Cristu sa kurus. 12 Buy sa mani mapanggulu kamuyu, nu kalabay silan magpatuli, uysiyan a layna bay ipaputus ta?
13 Mani mapatêl, binêg kaw Bapan Namalyari amên bumyay kawnan malaya. Nuwa agana yu gamitin na kalayaan yu sa panyag kalabayan lawini, nun a misasawup kaw gawan sa pamiiidu yu. 14 Tagawan ya labay sabin buun Kautusan, idi sa gigisay utus, “Kaidwan muy kaparisu mun tawu kaparisun pangidu mu sa sarili mu.”* 15 Nuwa nu pawa kaw mipapati kaparisun mani ayup, dat maluyang yinan masiray biyay balang gisa.
Ya pamibiyaybiyay sa kapamilatan Ispiritun Bapan Namalyari
16 Kabay tulutan yuy Ispiritun Bapan Namalyari ya mangawyun kamuyu amên a yu madyag ga nadawak ka kalabayan lawini yu. 17 Gawan ya kalabayan lawini, laban sa kalabayan Ispiritun Bapan Namalyari. Buy ya kalabayan Ispiritun Bapan Namalyari, laban sa kalabayan lawini. Milaban na luwan abiin. Kabay a yu madyag ga labay yun daygên. 18 Nuwa nu ya Ispiritun Bapan Namalyari ya mangawyun kamuyu, ayin kawna sa aypan Kautusan.
19 Tambêng matandan na nadawak ka pandaygên tawu gawan sa kalabayan lawini. Kaparisun mani ati sila: pamikikanayun, kalaswaan, ayin pamênbên sa kalabayan lawini na ya kapapadêng-êy, 20 pagsimba sa mani diyusdiyusan, magkukulam, pamisêêm-sêêm sakit nakêm, pamipapati, pangimun, pamitutubag, sakim, pamisisyay, pamiatag-atag, 21 pangasêm, [pamipapati], paglasing, malabaylabay sa sayay ayin pukat, buy kaatag pun êt ta kadawakan. Pampatandan kataw kaparisun sinabi ku sabitun nuna, ya mani tawuy mambumyay paradi, a sila miawyun sa pag-arian Bapan Namalyari.
22 Nuwa ati ya makitan sa biyay tawuy pan-awyunan Ispiritun Bapan Namalyari: pangidu, tula, kapatêtbêkan, pamibabata, maganaka, kangêdan nakêm, katapatan, 23 naayup-up, buy katandan mamênbên sa sarili. Ayin batas ya manalungat sa mani ati. 24 Ya mani nakibêtêk kan Cristu Jesus, bilang impaku layna sa kurus ya kaganawan kalabayan lawini la. 25 Buy gawan tinulutan taminay Ispiritun Bapan Namalyari ya mangawyun kantamu, siya tanay sunulun tamu. 26 Agana kitamu mapagmatag-ay, agana tamu pasulukun na kaparisu tamu, buy agana kitamina mikakasêm.
* 5:14 5:14 Levitico 19:18. 5:22 5:22 Malyari êt paradi: panampalataya.