2
Kakaidwan kun mani anak, insulat ku kamuyuy kaganawan abiin amên a kaw makadyag kasalanan. Nuwa nu dilag nakadyag kasalanan, dilag mamikidukuduku kan Bapan Namalyari para kantamu. Ayin kaatag nun a si Jesu Cristu ya Matinêk. Sabay siyay pinarusan kamatyan bilang kasagili tamu amên mapatawad da mani kasalanan tamu. Buy alwan kay mani kasalanan tamu, nun a agyan na mani kasalanan kaganawan tawu.
Nu pansunulun tamuy mani utus Bapan Namalyari, napilmi kitamun kilala tamu ya. Amêsên, nu dilag magsabin kilala na si Bapan Namalyari, nuwa a nay naman pansunulun na mani utus na, maglaram ya buy ayin kanay kapêtêgan. 5-6 Nuwa ya manunul sa Sabin Bapan Namalyari, ganap pay pangidu na kana.* Kabay nu sisabêt man na magsabin nakibêtêk ya kan Bapan Namalyari, sêpat yan mambumyay kaparisun Jesus. Sa pakapakun baydu, matandan tamuy pêtêg ginan nakibêtêk kan Bapan Namalyari.
Kakaidwan kun mapatêl, alwan bayuy utus ya insulat ku kamuyu, nun a manaynan utus. Gawan sabitun nanampalataya kaw kan Jesus, nalêngê yinay utus ya sêpat kitamun miiidu. Nuwa paran bayuy ati ya utus ya insulat ku kamuyu ya sêpat kitamun miiidu, gawan kay amêsên yan nakitan na abiin sa biyay Jesus buy mangakit yan êt kamuyu. Tagawan na kadlêman, mitas sana buy mansumawang ngay pêtêg ga dêkêt.
Nu sisabêt man na magsabin mambumyay ya sa nasawang nuwa nasulapu ya sa patêl na, ya labay sabin, idi yapun sa kadlêman. 10 Nuwa nu sisabêt man na mangidu sa patêl na, sabay siyay mambumyay sa nasawang buy alwan siyay magin sangkan pangasalanan kaatag. 11 Nuwa ya nasulapu sa patêl na, idi yapun sa kadlêman. Paran nagdalikapkapan buy a na tanday lakwên na tagawan binulag yan kadlêman.
12 Manulat taku kamuyuy mani anak,
gawan pinatawad dan Bapan Namalyari ya mani kasalanan yu gawan sa dinyag Jesu Cristu.
13 Manulat taku kamuyuy mani bapa,
gawan kilala yu wina ya bayu pun dinyag ga kaganawan, dilag gina.
Manulat taku kamuyuy mani bayintawu,
gawan nasambut yina si Satanas.
14 Manulat taku kamuyuy mani anak,
gawan kilala yinay Bapan Namalyari.
Manulat taku kamuyuy mani bapa,
gawan kilala yu wina ya bayu pun dinyag ga kaganawan, dilag gina.
Manulat taku kamuyuy mani bayintawu,
gawan napas-êy kaw buy pawan idi sa bêkê yuy Sabin Bapan Namalyari buy nasambut yina si Satanas.
Agana yu kaidwan na babun luta
15 Agana yu kaidwan na mani nadawak ka dyag mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari o mani bagay baydi sa babun luta ya asê kapapaidu kan Bapan Namalyari. Gawan na mangidu sa mani abiin, asê mangidu kan Bapan Namalyari. 16 Tagawan alwan ubat kan Bapan Namalyari ya abiin, nun a ubat sa mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari kaparisun panunul sa kalabayan lawini, pallabay un kaganawan makitan buy pamadayêw. 17 Mitas ya babun luta buy ya kaganawan bagay baydi ya pallabayên mani tawu. Nuwa ya mani tawuy manunul sa kalabayan Bapan Namalyari, mabyay silan ayin katganan.
Ya tawuy manalangsang kan Cristu
18 Kakaidwan kun mani anak, narani yay katganan babun luta. Buy kaparisun nalêngê yu, narani yanay pallumtaw tawuy manalangsang kan Cristu. Agyan amêsên, malakêy nay nipanlumtaw wa manalangsang kan Cristu. Kabay tanda tamun narani yanay katganan babun luta. 19 Ya mani tawun abiin, napagkaawyun tamu sila sabitun nuna, nuwa nagpapawa sila kantamu. Nu pêtêg tamu sila dayin kaawyun sa panampalataya, nanugêl sila dayin kaawyun tamu. Nuwa nagpapawa sila, ya labay sabin, a tamu sila pêtêg kaawyun.
20 Nuwa sikaw, idi ya kamuyuy Ispiritun Bapan Namalyari ya indin kamuyun Jesus. Kabay tanda yinan kaganawan na kapêtêgan. 21 Buy tanda yuy ayin kalaraman na maubat sa kapêtêgan. Paraman baydu, manulat taku pun êt kamuyu amên mapilmi yun taganan pêtêg ga natandan yu tungkul kan Jesus. 22 Ya tawuy maglaram, pansabin nay alwan si Jesus ya Cristuy in-utus Bapan Namalyari. Ya mani tawuy magsabin parabaysên, sabay silay manalangsang kan Cristu, gawan a la labay kilalanên si Bapan Namalyari buy Anak na. 23 Ya asê mangilala sa Anak, a na êt kilalay Bapa. Nuwa ya mangilala sa Anak, kilala na êt ta Bapa.
24 Agana yu litêpên na in-aral kamuyu paubat sabitun nakilala yu si Jesus. Sa pakapakun baydu, manugêl kaw sa pamikibêtêk yu kan Jesus buy kan Bapan Namalyari. 25 Sa pakapakun baydu, mapakamuyuy impangakun Cristu ya sabay ya biyay ya ayin katganan.
26 Manulat taku kamuyu amên patandan kaw sa mani tawuy kalabay mamilitêp kamuyu sa panuru la. 27 Nuwa a lakaw mailitêp, tagawan idi ya kamuyuy Ispiritun Bapan Namalyari ya indin kamuyun Jesus. Kabay a kawna kaylangan turwanan kaatag tagawan ya Ispiritun Bapan Namalyari sabay ya manuru kamuyu. Buy kaganawan pan-ituru na, pawan kapêtêgan. Kabay manugêl kaw kan Jesus kaparisun inturu na kamuyu.
28 Kabay kakaidwan kun mani anak, manugêl kaw sa pamikibêtêk kan Jesus amên sa pag-udung na baydi sa babun luta, ayin kitamun ikalimu buy a kitamu madêng-êyan makiarap kana sa allun abitu. 29 Tanda yun matinêk si Jesus. Kabay sêpat yu êt matandan na kaganawan manyag matinêk sabay silay mani anak Bapan Namalyari.
* 2:5-6 2:5-6 Malyarin dilag luway labay sabin na ati: ganap pay pangidu na kan Bapan Namalyari o malyarin paradi êt: naganap pa kanay pangidun Bapan Namalyari. 2:10 2:10 Malyari êt ta paradi: buy ayin nan sangkan amên makadyag yan kasalanan. 2:18 2:18 Sa Griego, ya pamêg kana Anti-Cristu.