Ya Ikatlun Sulat
JUAN
1
Siku ya tuway mamunu sa mani manampalatayay miaawyun, manulat taku kamuy kaluguran kun Gaius ya taganan kakaidwan ku.
Kakaidwan kun patêl, manalangin naku ya magin mangêd da kabilyan buy napas-êy ya lawini mu, kaparisun panampalataya mu ya tanda kuy napas-êy êt. Tanda kuy abiin gawan balang dilag mallumatêng baydi ya mani mapatêl tamu kan Cristu, pawa lan pansabin kangkuy tapat ta panampalataya mu sa kapêtêgan tungkul kan Jesus buy mambumyay ka ayun sa kapêtêgan. Sadyay tula ku sa sinabi la tungkul kamu! Gawan ayin nan kaatag ga igit pun na makapagpasaya kangku, nun a ya matandan kuy mambumyay ayun sa kapêtêgan na mani anak ku sa panampalataya.
Kakaidwan kun kaluguran, taganan tapat ka sa panampalataya tamu gawan pallingunun muy mapatêl tamu ya midan baysên, agyan na mani a mu kakilala. Imbalita la sa mani manampalatayay miaawyun baydi tungkul sa pangiduy impakit mu kalla. Nu malyari dayi, sawpan mu pun sila ayun sa paralan na kapapaidu kan Bapan Namalyari sa pamisundu lan pamita papakun sa kaatag lugal. Tagawan mamaku sila sa magmikakanayun na lugal amên iaral la tungkul kan Jesus, ya asê mananggap agyan sabêt man na sawup sa mani tawuy asê pun mangilala kan Bapan Namalyari. Kabay sikitamun mani manampalataya, sêpat sikitamuy manawup kalla amên sa pakapakun baydu, kasawup kitamu sa pangaral kapêtêgan tungkul kan Jesus.
Sabitun nuna, nanulat taku sa mani manampalatayay miaawyun baysên, nuwa a kay kinilalan Diotrefes. Gawan kay labay na, siyay mamunu sa mani manampalataya baysên. 10 Kabay nu maku waku baysên, sabin ku kamuyuy mani pandaygên na. Pan-iwagaw nay mani kalaraman na panira na tungkul kanyan. Alwa pun êt kay abiin, a na pantanggapên na mapatêl tamuy manduman baysên. Buy pambênbênan na pun êt ta kaatag ga kalabay manawup kalla buy si kalabay pun êt manawup, pan-ipatas na sa pamititipun mani manampalatayay miaawyun.
11 Kakaidwan kun patêl, agana mu tubsun na nadawak ka ugali, nun a ya tubsun mu, abituy mangêd da ugali. Tagawan na mani manyag mangêd, sabay silay mani anak Bapan Namalyari. Nuwa ya manyag nadawak, a sila anak Bapan Namalyari gawan a laya pun kakilala. 12 Pansabin kaganawan manampalatayay mangêd da tawu si Demetrio gawan makitan sa pamibiyaybiyay nay manunul ya sa kapêtêgan. Sikay man, pan-ipapêtêg yan na mangêd yan tawu buy tanda muy pêtêg ga mani pansabin yan.
13 Malakê pun êt dayi ya labay kun sabin kamu, nuwa a kina isulat, 14 ta labay ku sabin ku kamun arapan. Tagawan maniwala kun a maêpêng, makalaku waku baysên kamu.
15 Labay kuy manugêl kamuy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari. Nagpapakun kayna, sabin mani kaluguran tamu baydi. Sabin mu êt sa balang gisay kaluguran tamu baysên na nagpapakun silayna.