11
Ya lunus Bapan Namalyari sa Israel
Dat paradi ya pan-isipin yu, “Insakwil la nayin Bapan Namalyari ya layin Israel ya pinili na?” Asê pêtêg ga abiin! Tanda ku, ta siku man ni gisa kun Israelita. Ubat taku sa layin Benjamin ya ubat êt sa layin Abraham. Asê insakwil Bapan Namalyari ya layin Israel ya pinili nayna sabitun umpisa pun. A yu nayi tanday idi sa Kasulatan ya pamikisabin mangêd Propeta Elias kan Bapan Namalyari laban sa mani Israelita? Ati ya sinabi na, “Panginuun, pinati lay mani propeta mu buy inlasak lay mani pamiandugan kamu. Kay siku tay nitagan buy labay laku pun êt patin.”* Nuwa ati ya pikitbay Bapan Namalyari kana, “Namipapawa kun pituy libuy mani Israelitay para kangku ya asê nangulimên sa diyusdiyusan ya si Baal. Para êt baydu amêsên. Dilag pun mani nitagan na Israelitay pinilin Bapan Namalyari gawan sa kangêdan na. Amêsên, ya pamili na kalla, alwan gawan sa mangêd da diyag la, nun a gawan sa kangêdan Bapan Namalyari. Tagawan nu sa mangêd da diyag la ya pamili na kalla, asina malyarin sabin na gawan sa kangêdan Bapan Namalyari.
Ya labay sabin abiin, agyan nagpilit ta mani Israelitan ituwad silan Bapan Namalyarin matinêk, a la pun êt naduwang nga abiin. Kay mani pinilin Bapan Namalyari ya nakaduwang. Nuwa ya kaatag Israelita, pinakdêy nay ulu la. Kaparisun abituy idi sa Kasulatan,
“Dinyag silan Bapan Namalyarin ayin nakêm.
Buy angga amêsên, para silan bulag o asê kalêngê sa kapêtêgan.”
Sinabi êt David da tungkul kalla,
“Ya pagpesta la sabay ya pakadyag paratay kalla.
Midumpul buy maparusan sila.
10 Mabulag sila ta dayi
buy mangakukuba sa sadyay kasakitan kaban nabyay sila.Ӥ
11 Dat paradi ya pan-isipin yu, “Nidumpul la mani Judio gawan a sila nanampalataya kan Jesus. Labay sabin, mipakadawak sila kanuman.” Asê pêtêg ga abiin! Nuwa gawan sa pallabag la, nabiyan panawun na mani alwan Judio ya miligtas. Buy sa pakapakun baydu, mainggit ta mani Judio.
12 Ya pallabag la, nam-in maragul la nabang sa mani alwan Judio, tagawan nabiyan silan panawun na manampalataya kan Jesus. Nuwa nu manampalatayay na kan Jesus ya mani Judio, igit pun bayduy nabang nga maidin kalla.
Ya kaligtasan alwan Judio
13 Amêsên, ati ya sabin ku kamuyuy mani alwan Judio. Dinyag gakun apostul Bapan Namalyari para kamuyu, buy pan-ipagmaragul kuy tungkulan ku. 14 Dat sa kapamilatan ati, madyag kun magpadayag sa mani kaparisu kun Judio amên manampalatayay dakun umnu kalla buy miligtas. 15 Ya pamisakwil Bapan Namalyari sa mani Judio sabay ya paralan amên ikasundu kan Bapan Namalyari ya mani tawu sa babun luta. Kabay nu manampalatayay mani Judio buy manguman silan tanggapên Bapan Namalyari, para silaynan pinabyay manguman.
16 Maiparisu tamuy mani Judio sa ginêmês sa arina. Nu banal la ginêmês sa arina ya in-andug kan Bapan Namalyari, para êt bayduy buun arinay ginêmês. Buy nu banal la gisay yamut kayuy in-andug kan Bapan Namalyari, para êt bayduy sanga na. 17 Ya mani Judio, maiparisu sila sa gisay kayun ulibuy pinutus sa dakun umnuy sanga, gawan a sila nanampalataya. Buy sikaw wa mani alwan Judio, maiparisu kaw sa sangan ulibuy bêngat tan tinumubu ya intumpang bilang kasagilin pinutus sa sanga. Kabay niawyun kaw sa mani kangêdan Bapan Namalyari sa mani Judio. 18 Nuwa sikaw wa mani alwan Judio, agana kaw magpadayêw wa mas mangêd kaw sa mani Judioy imparisu sa sangay pinutus. Tagawan alwan sangay mamabyay sa yamut, nun a ya yamut ta mamabyay sa sanga.
19 Paradi ya pan-isipin yu, “Pinutus sila amên maitumpang kay.” 20 Pêtêg ga abiin. Pinutus sila gawan a sila nanampalataya kan Cristu buy sikaw waman na intumpang gawan nanampalataya kaw. Kabay agana kaw magmatag-ay, nun a malimu kaw. 21 Tagawan nu pinutus Bapan Namalyari ya namtêg sanga ya sabay ya mani Judio, sikaw pun nayi, pilmin putusun nakaw. 22 Disati makitan tamuy kangêdan buy kaigpitan Bapan Namalyari. Maigpit ya sa mani tawuy nanyag kasalanan, nuwa mangêd ya kamuyu nu manugêl kaw sa kangêdan na. Nuwa nu asê, sikaw man, putusun êt. 23 Buy nu manampalatayay nay mani Judio, itumpang silan manguman sa puun kayu, gawan agyun daygên Bapan Namalyari ya abiin. 24 Tagawan nu sikaw wa sangan puun kayun ulibuy bêngat tan tinumubu, naitumpang nakaw sa intanêm ma puun kayun ulibu agyan asê taganan pandaygên na abiin, kapamitumpang manguman Bapan Namalyari un mani sangay manan pinutus sa intanêm ma puun kayun ulibu.
Si Bapan Namalyari ya mapallunus sa kaganawan
25 Mani mapatêl la alwan Judio, labay kun matandan yuy gisay nakaliim ma kapêtêgan ya kay babayu kun ipatanda kamuyu. Dat pan-isipin yuy mamangêd kaw kaysa sa mani Judio. Nuwa agyan malakê sa mani Judioy nakdêy ya ulu amêsên, dilag katganan na panawun na abiin, gawan kay pan-êngganan miustuy bilang mani alwan Judioy manampalataya kan Cristu. 26 Pamakayarin abiin, miligtas ya kaganawan Israelita kaparisun idi sa Kasulatan,
“Maubat sa Zion ya Mamiligtas.
Itas nay kadawakan sa layin Jacob.
27 Daygên kuy kasunduwan na ati kalla,
itas kuy mani kasalanan la.”*
28 Gawan asê tinanggap mani Judioy Mangêd da Balita tungkul kan Jesus, napagkatubag silan Bapan Namalyari amên sikaw wa mani alwan Judio, mabiyan kaw panawun miligtas. Nuwa gawan ya mani Judioy pinilin Bapan Namalyari, kaidwan na sila pun êt gawan sa pangaku na sa mani ninunu la. 29 Gawan na pamêg Bapan Namalyari buy degalu na, asê magbayu. 30 Sikaw wa mani alwan Judio, mana kaw asê manunul kan Bapan Namalyari, nuwa kinalunusan nakaw gawan asê nanunul la mani Judio. 31 Para êt bayduy mani Judio ya sa kapakan a la panunul kan Bapan Namalyari, kinalunusan na sila kaparisun lunus na kamuyu. 32 Tagawan pinasawan Bapan Namalyari ya magin ipus kasalanan na kaganawan tawu amên maipakit na kallay lunus na.
Pangulimên kan Bapan Namalyari
33 Sadyay kangêdan Bapan Namalyari! Nalalêlalêy kabiyasnan buy tanda na!
A tamu agyun intindin na balang labay na buy dyag na!
34 Sisabêt ta mamakatandan idi sa isip Panginuun?
Sisabêt êt ta makapagpayu kana?
35 Sisabêt ta makapam-i kanan dakun sabêt
amên ablasên nan utang nga nakêm?
36 Tagawan ya kaganawan bagay, ubat kana buy sa kapamilatan na buy para kana.
Ulimênên ya Bapan Namalyari kanuman! Awuy Panginuun.
* 11:3 11:3 1 Ari 19:10; 19:14. 11:4 11:4 Baal: sabay ya diyusdiyusan mani Cananeo. 1 Ari 19:18 11:8 11:8 Deuteronomio 29:4; Isaias 29:10. § 11:10 11:10 Mani Kanta 69:22-23. * 11:27 11:27 Isaias 59:20-21; Isaias 27:9; Jeremias 31:33-34. 11:34 11:34 Isaias 40:13. 11:35 11:35 Job 41:11.