3
Dat paradi ya pan-isipin yu, “Sabêt ta nabang mani in-anak Judio? Buy sabêt ta ulagan pangatuli la?” Ati yaman na ipakitbay ku kamuyu. Malakêy nabang la! Mumuna sa kaganawan, ya mani Judio, sabay silay pinitiwalan Bapan Namalyari un sabi na.
Nuwa gawan dilag dakun umnu kallay asê tapat, dat pan-isipin yu êt ta talibatukan Bapan Namalyari ya mani pangaku na. Alwan pêtêg ga abiin! Gawan agyan malaram ma kaganawan tawu, pilmin tapat si Bapan Namalyari kaparisun sinabin David kan Bapan Namalyari sa kasulatan,
“Mapagpapêtgan na tapat ka sa kapamilatan mani sabi mu,
buy agyan sabêt ta isangkan la kamu, pawan makitan na ustu ka.”*
Dat paradi ya pan-isipin yu, “Gawan sa kadawakan na pandaygên tamu, makitan na katinêkan Bapan Namalyari. Kabay nu parusan na kitamu, a ya makatuynungan.” Asê pêtêg ga abiin! Ta nu asê atulan Bapan Namalyari sikitamun mani Judio, ipakun na saantun atulan na mani tawu sa babun luta?
Dat dilag gaman magsabin paradi, “Nu sa kapamilatan kalaraman ku luyang maparangalan si Bapan Namalyari, tagawan luyang makitan na tapat ya, siyan parusan naku yapun bay bilang gisay makasalanan ta?” Nu parabaysên na pansabin yu, paran pansabin yinay, “Manyag kitaminan manyag nadawak ta unuwa luyang maparangalan si Bapan Namalyari.” Pinasabtan parabaysên ya pan-ituru yan ayun sa mani tawuy mandustak kanyan. Si abiin silay mani tawu, sêpat silan parusan Bapan Namalyari.
Makasalanan ya kaganawan tawu
Sabêt amêsên na masabi tamu? Mas mangêd kitamu nayin mani Judio sa mani alwan Judio? Asê! Ta impatanda kina kamuyu ya si kaganawan tawuy idi sa lalên kapangyarian kasalanan, Judio yaman o alwan Judio. 10 Kaparisu yabay abituy idi sa Kasulatan,
“Ayin matinêk sa pangêlêw Bapan Namalyari, ayin, agyan kay gisa.
11 Ayin makaintindi tungkul kan Bapan Namalyari,
ayin mangkap kana.
12 Ya kaganawan tawu, nagpabukut kan Bapan Namalyari
buy napakadyag ayin pukat.
Ayin manyag mangêd, ayin, agyan kay gisa.
13 Ya bêbêy la, paran nabatay pamilbêngan na nakabuklat.
Ya pagsabi la, pawan kapamurayitan.
Buy paran ditan utan ya man-umawas sa bêbêy la.§
14 Napnun pamitubêy buy pamustak ka bêbêy la.*
15 Sa pêpêrad da sangkan, tambêng silan mamatin tawu.
16 Agyan antuy lakwên la, mapanira buy mapamasakit sila.
17 Buy a la tanday mangêd da pamikiawyun sa kaparisu lan tawu.
18 Ayin silan limu kan Bapan Namalyari.”
19 Amêsên, tanda tamina nu sabêt man na idi sa Kautusan, pansabin na abitu sa mani Judioy idi sa aypan Kautusan amên ayin maisangkan na sisabêt man. Tagawan na kaganawan tawu, managut sila kan Bapan Namalyari, Judio yaman o asê. 20 Tagawan ayin sisabêt man na pan-ituwad Bapan Namalyarin matinêk sa kapamilatan panunul sa Kautusan, nun a pan-ipakit Kautusan na makasalanan na tawu.
21 Nuwa amêsên, impatanday nan Bapan Namalyari nu parasaantu nan pan-ituwad matinêk ka tawu. Alwan sa kapamilatan panunul sa Kautusan. Ya Kautusan buy mani insulat propetay magpapêtêg tungkul di. 22 Pan-ituwad Bapan Namalyarin matinêk ya tawu sa kapamilatan panampalataya kan Jesu Cristu. Kabay ituwad nan matinêk ya kaganawan manampalataya kan Jesus, Judio yaman o asê. Napiparisu silayna. 23 Tagawan ya kaganawan tawu, nangasalanan buy ayin nakaduwang sa matinêk ka pamibiyaybiyay ya labay Bapan Namalyari para kalla. 24 Nuwa gawan sa kangêdan nakêm Bapan Namalyari, intuwad na kitamun matinêk sa kapamilatan Cristu Jesus ya sabay ya nangatbus kantamu. 25 In-utus Bapan Namalyari si Jesus baydi sa babun luta amên iandug nay sarili na. Buy sa kapamilatan daya na sên nati ya sa kurus, mapatawad day kasalanan kaganawan tawuy manampalataya kana. Dinyag Bapan Namalyari ya abiin amên pagpapêtgan na matinêk ya. Tagawan sabitun nuna, binênbênan nay tubag na buy pinaulayan nay kasalanan na dinyag mani tawu ya sêpat dayi parusan na sila. 26 Nuwa amêsên, sa kapamilatan pamayad Jesus sa mani kasalanan tamu, pinagpapêtgan Bapan Namalyari ya matinêk ya, ta intuwad nan matinêk ya mani tawuy nanampalataya kan Jesus.
27 Kabay ayin kitamun maipagmaragul, gawan intuwad kitamun Bapan Namalyarin matinêk alwan gawan sa panunul tamu sa Kautusan, nun a sa kapamilatan panampalataya tamu kan Jesus. 28 Tagawan malinaw wa kay sa kapamilatan panampalataya pan-ituwad Bapan Namalyarin matinêk ka tawu buy alwan sa kapamilatan panunul sa Kautusan. 29 Si Bapan Namalyari, alwan kay Bapan Namalyari yan mani Judio, nun a Bapan Namalyari ya êt mani alwan Judio, gawan Bapan Namalyari yan kaganawan. 30 Tagawan kay gigisay Bapan Namalyarin mani Judio buy alwan Judio buy parisu na silan ituwad matinêk sa kapamilatan panampalataya la kan Jesus. 31 Dat paradi ya pan-isipin yu, “Gawan sa panampalataya tamu kan Jesus, ayin pukat ta Kautusan.” Asê pêtêg ga abiin, nun a luyang tamu pun êt bay madyag ga mani pan-ipadyag Kautusan.
* 3:4 3:4 Mani Kanta 51:4. 3:12 3:12 Mani Kanta 14:1-3; 53:1-2. 3:13 3:13 Mani Kanta 5:9. § 3:13 3:13 Mani Kanta 140:3. * 3:14 3:14 Mani Kanta 10:7. 3:17 3:17 Isaias 59:7-9. 3:18 3:18 Mani Kanta 36:1.