9
Si Bapan Namalyari buy mani Israelita
Amêsên, sikuy nakibêtêk kan Cristu, dilag gakun sabin kamuyuy pêtêg buy alwan kalaraman ta pagpapêtgan Ispiritun Bapan Namalyari sa nakêm kuy pêtêg ga ati ya sabin ku. Sadyay lungkut ku buy mitalisay nakêm ku para sa mani kalayi kuy kaparisu kun Judioy asê pun manampalataya. Nu malyari ta dayi, siku tana ya isumpan Bapan Namalyari buy misyay kan Cristu amên miligtas ta dayi sila. Ya mani Israelita, intuwad silan Bapan Namalyarin anak na buy impakit na kallay sawang na. Nanyag si Bapan Namalyarin mani kasunduwan buy indin na kallay Kautusan. Tinurwanan na silan pêtêg ga pangulimên buy malakêy impangakun Bapan Namalyari kalla. Ya pipuunpuunan la ya pinilin Bapan Namalyari. Buy sên napakadyag tawu si Cristu, naubat ya sa layi la. Si Cristuy Namalyarin kaganawan, sêpat yan ulimênên kanuman. Awuy Panginuun.
Agyan malakê kallay asê nanampalataya kan Jesus, asê labay sabin na asina natupad da pangakun Bapan Namalyari tagawan alwan kaganawan layin Israelita, maituwad pinilin Bapan Namalyari. Buy alwa êt kaganawan ubat kan Abraham ya maituwad mani anak Abraham. Gawan sinabin Bapan Namalyari kan Abraham, “Kay mani anak ya ubat kan Isaac ya maituwad layi mu.”* Labay sabin alwan kaganawan anak Abraham maituwad anak Bapan Namalyari, nun a kay abitu silay in-anak ayun sa pangakun Bapan Namalyari kana. Gawan paradi ya impangakun Bapan Namalyari kan Abraham, “Mag-udung ngaku sa paradi ya panawun sa sumunul la tawun buy dilag ganan anak ka liyaki si Sara.”
10 Alwan kay abiin, nun a nalyari êt ta abiin sabitun nabuktut si Rebecca sa kambal la anak na kan Isaac ya ninunu yan. 11-12 Bayu pun in-anak ka kambal, sinabi yan Bapan Namalyari kan Rebecca, “Maglingkud da anak muy panganay sa ali na.” Sinabi yan Bapan Namalyari ya abiin sabitun ayin pun nadyag ga mangêd o nadawak ka mani anak Rebecca amên maipapêtêg nay ya pamili na, asê nakaayun sa mangêd da diyag tawu, nun a sa sarili nan kalabayan. 13 Para êt bayduy sinabin Bapan Namalyari sa Kasulatan, “Kinaidwan kuy ali na ya sabay si Jacob. Nuwa si Esau ya kaka na, kinasulapwan kuya.”§
14 Gawan di, dat sabin kaatag ya asê matinêk si Bapan Namalyari. Alwan parabaydu! 15 Tagawan sinabi na kan Moises sabitun nuna,
“Kalunusan kuy labay kun lunusan.”*
16 Kabay ya pamilin Bapan Namalyari, alwan ayun sa kalabayan tawu o sa panyag mangêd, nun a sa lunus Bapan Namalyari. 17 Tagawan ayun sa Kasulatan, sinabin Bapan Namalyari sa arin Egipto, “Dinyag katan ari amên sa kapamilatan daygên ku laban kamu, maipakit kuy kapangyarian ku buy makilalay lagyu ku sa kaganawan tawu sa babun luta.” 18 Kabay kalunusan Bapan Namalyari ya labay nan kalunusan buy pakdêyên nay ulun labay nan pakdêyên.
Ya tubag buy lunus Bapan Namalyari
19 Dat paradi ya pan-isipin kaatag, “Nu parabaydu, uysiyan pan-atulun yapun Bapan Namalyari ya mani tawu sa mani kasalanan la ta? Sisabêt ta makasalungat sa kalabayan na?” 20 Nuwa sisabêt ka amên magdeklamun parabaysên kan Bapan Namalyari? Kay pinalyari kitamun Bapan Namalyari. Asê malyarin sabin gisay pinalyari sa namalyari kanay, “Uysiyan pinalyari muku yan paradi ta?” 21 Maialimbawa tamuy abiin sa gisay tawuy manyag banga. Ya gisay tawuy manyag banga, dilag yan karapatan agyan sabêt ta labay nan daygên sa pila. Malyari yan manyag luway kalasin pamyanan na ubat sa gigisay buntun pila: ya gisa, panggamitin sa kalutu buy ya gisay naman, panggamitin sa inallu-allu.
22 Para êt baydu si Bapan Namalyari. Dilag yan karapatan manyag nu sabêt ta labay na. Buy dilag yan karapatan mamipakit kapangyarian na buy mamipadanas tubag na sa mani tawuy makasalanan ya sêpat na dayin upudun. Nuwa agyan sêpat nayna dayi silan upudun, pinibabatan na sila pun êt. 23 Dinyag nay abiin amên ipakit nay sadyay kangêdan na sa mani tawuy pangkalunusan na ya sabay ya mani tawuy in-il-an nayna sabitun nuna pun amên parangalên na. 24 Buy kabilang kitamu sa mani tawuy binêg na, alwan kay ubat sa mani Judio, nun a ubat êt sa alwan Judio. 25 Paradi ya sinabin Bapan Namalyari sa librun Oseas,
“Ya manan alwa kun mani tawu, bêgên kinan ‘mani tawu ku.’
Buy ya manan a ku kinaidwan, bêgên kinan ‘kakaidwan ku.’§
26 Baydu sa lugal la pinisabyanan kun ‘Alwa kataw tawu,’
bêgên silan mani ‘anak Bapan Namalyari ya nabyay.’ ”*
27 Buy tungkul laman sa mani Israelita, sinabin Propeta Isaias,
“Agyan kasin lakê pun balas sa agid dagat ya layin Israel,
kay pêpêrad da miligtas kalla.
28 Tagawan tambêng buy napilmi ya pamarusa ya daygên Panginuun
sa mani tawu sa babun luta.”
29 Sinabi êt Isaias,
“Ya Panginuun na Makapangyarian,
namitagan yan dakun umnuy layi tamu.
Nu a na dayi dinyag ga abiin,
kaparisu kitamina dayin balayan Sodoma buy balayan Gomorra ya naupud dana.”
Ya Israel buy Mangêd da Balita
30 Ati ya labay kun sabin. Ya mani alwan Judioy asê nagpilit magin matinêk, intuwad silan Bapan Namalyarin matinêk gawan sa panampalataya la kan Jesus. 31 Nuwa ya mani Judioy nagpilit magin matinêk sa kapamilatan panunul la sa Kautusan, a sila nagin matinêk. 32 Uysiyan a sila ya nagin matinêk ta? Tagawan nagtiwala sila sa diyag la buy a sila nanampalataya kan Jesu Cristu. Nidumpul sila sa “batuy mamakadumpul.” 33 Kaparisun abituy sinabin Bapan Namalyari sa Kasulatan tungkul kan Cristu,
“Elêwên yu! Nikabit takun gisay batu sa Zion ya kapidumpulan mani tawu
angga sa mipalukub sila.
Nuwa ya manampalataya kana, a ya mipakadêng-êy.”§
* 9:7 9:7 Genesis 21:12. 9:9 9:9 Genesis 18:10; 18:14. 9:11-12 9:11-12 Genesis 25:23. § 9:13 9:13 Malakias 1:2-3. * 9:15 9:15 Exodo 33:19. 9:17 9:17 Exodo 9:16. 9:20 9:20 Isaias 29:16; 45:9. § 9:25 9:25 Hosea 2:23. * 9:26 9:26 Hosea 1:10. 9:28 9:28 Isaias 10:22-23. 9:29 9:29 Isaias 1:9. § 9:33 9:33 Isaias 8:14; 28:16.