2
Ya pamibabatan mangêd da alipên Bapan Namalyari
Kabay sikay Timoteo, bilang anak ku sa panampalataya, magpakapas-êy ka sa sawup Cristu Jesus. Ya mani aral la nalêngê mu kangku sa arapan malakêy nakalêngê, sabay ya itiwala mu sa mani tawuy tapat buy dilag kaagyuwan na manuru sa kaatag.
Mibabata ka sa mani kasakitan na mangadanasan tamu gawan sa panampalataya tamu kan Cristu Jesus. Mibabata ka kaparisun gisay sundalus ya mapagtiwalan sa tungkulan na. Ta ya gisay sundalus, a ya makiawyun sa mani pandaygên alwan sundalus gawan labay nan matulay mamunu kana. Para êt baydu, sêpat magin kaparisu kan gisay mangapal. Asê makatanggap gantimpalay gisay mangapal nu a ya manunul sa patakaran pangapal. Sêpat ka êt kaparisun manggitnay masipêg. Ya manggitna sabay ya munan magnabang sa pamupul na. Papakaisipin muy pansabin ku kamu buy ipaintindin Bapan Namalyari kamuy abiin na kaganawan.
Ganakên mu si Jesu Cristu ya ubat sa layin Arin David. Pinabyay yan manguman Bapan Namalyari buy abiin na Mangêd da Balitay pan-iaral ku. Buy gawan sa pangaral ku, pinasakitan naku angga sa intanikala laku kaparisun gisay tawuy mapanyag kadawakan. Nuwa paraman baydu, ya Sabin Bapan Namalyari, asê malyarin itanikala! 10 Kabay mibabata ku sa kaganawan kasakitan para sa ikakangêd mani pinilin Bapan Namalyari amên miligtas sila êt gawan sa pamikibêtêk la kan Jesu Cristu, buy matanggap lay mangêd da biyay ya ayin katganan sa lukup Bapan Namalyari. 11 Pêtêg ga pansabin tungkul kan Jesus,
Nu nati kitamun kaawyun na,
mabyay kitamun kaawyun na.
12 Nu mibabata kitamun kaparisu na,
mag-ari kitamu êt kaawyun na.
Nu sabin tamuy a tamu ya kilala,
sabin na êt ta a na kitamu kilala.
13 Nu a kitamu man tapat,
manugêl yan tapat,
gawan a na maipuglaw wa sarili na.
Ya tapat ta alipên Bapan Namalyari
14 Timoteo, ya mani kapêtêgan na abiin, pawa mun ipaganaka sa mani mapatêl tamu baysên. Buy sa lagyun Bapan Namalyari, sabin mu kallay agana sila makisubakan tungkul sa labay sabin mani sabi. Gawan ayin kapukatan na abiin, nun a mipakadawak ya mani mallêngê. 15 Pagpilitan mun magin kapapaidu sa pangêlêw Bapan Namalyari buy pawan ustuy pangaral mun kapêtêgan, kaparisun gisay mag-ubra ya a na ikadêng-êy ya pandaygên na. 16 Lisyan muy ayin kapukatan na pamisasabi ya asê kapapaidu kan Bapan Namalyari, tagawan na mani tawuy manyag parabaysên, luyang ngan mipakarayuy nakêm la kan Bapan Namalyari. 17 Ya mani asê ustuy pan-iaral la, tambêng miwagaw sa magmikakanayun na lugal, kaparisun kanser ya mangkumalat sa buun lawini. Kaawyun sa mani tawun abiin silan Himeneo buy si Fileto. 18 Nagpakarayu silayna sa kapêtêgan gawan pansabin lay nayari yay panguman pamabyay Bapan Namalyari sa mani nati. Sa pangaral lan parabaysên, panggulun lay panampalatayan kaatag kan Cristu. 19 Paraman baydu, ya pêtêg ga aral la ubat kan Bapan Namalyari, manugêl napas-êy kaparisun napas-êy ya pundasyun ya asê taganan maêyêg buy dilag nakasulat baysên, “Tandan Bapan Namalyari nu sisabêt ta taganan kana.” Buy nakasulat êt ta, “Ya tawuy magsabin nakibêtêk ya sa Panginuun, sêpat yan magpakarayu sa kaganawan kadawakan.”*
20 Amêsên, sa gisay maragul la bali, dilag magmikakalasi ya kasangkapan. Dilag mani kasangkapan na diyag sa gintu o pilak, buy dilag êt diyag sa kayu o pila. Ya mani kasangkapan ya diyag sa gintu buy pilak, nakapapawa amên kay gamitin sa maulagay kalutu. Ya mani kasangkapan na diyag sa kayu buy pila, sabay ya panggamitin sa inallu-allu. 21 Para êt baydu sa mani tawu. Ya tawuy nagpakarayu sa nadawak, maiparisu ya sa kasangkapan na inlinis sana buy impapawa amên gamitin sa maulagay kalutu. Gawan malinis ya nakêm na, nakal-an nana kan Bapan Namalyari buy pawan nakalêan sa panyag kaganawan mangangêd da diyag.
22 Kabay sikay Timoteo, agana mu daygên na nadawak ka kalabayan lawinin mani bayuntawu. Pagpilitan mun pawan bumyay matinêk, tapat, mapangidu, buy mangêd da pamikiawyun mu sa kaparisu mu. Bumyay kan parabaysên, kaawyun na mani tawuy mamêg sa Panginuun un dilag malinis ya bêkê. 23 Lisyan muy ayin kapukatan na pamisasabi ya kay kapaglukwan, tagawan tanda minay kapisadsaran abiin, kay pamisusubakan. 24 Bilang mani alipên Bapan Namalyari, a kitamu sêpat makilangkab agyan kansabêt, nun a sêpat kitamun magin maganaka sa kaganawan, mapamibabata, buy katandan mangaral. 25 Buy nu dilag manalangsang kantamu, kaylangan naayup-up kitamun magsabi kalla amên maitinêk sila. Biyan ta dayi silan Bapan Namalyarin panawun amên magsisi buy mapukatan lay kapêtêgan. 26 Sa parabaydu, masawangan na isip la buy mibus sila sa paratay Satanas ya nandakêp kalla amên daygên lay kalabayan na.
* 2:19 2:19 Mani Bilang 16:5.