4
Duailel gumaranemen dudu, ag agal salau duailel agal salau erunai macanem, ece guzental suban maraiban, suban gumaramamen. Einen, ag abiu agal gumaraneu du banou nug ag gumarabun Mesgai wag dareu.
Pol nug Uwait nugau duailel igul ipal mabun awareun.
Ag umkoskos Uwait auran. Agal dabeleu agtal suban gumeimai, Uwait nug ag subantal gumaraneu en dabeleimai, Uwait ‘Ese-e’ auran. Ziwas go ebutal, ag ig en Uwait aurebi, gonugtal abu im oitaimai, dabeleu naliu migaba, ig Kristus nugau ze getal wageimai dareun, subantal duailel awaramam. Iz ze go duailel awaranemin, gonun, dudu ipal ag ze go duabun utemen goagen iz hiacaranemen zau oug heilemen. Ag Uwait aurebi, gonug iz gonugau ze araog abai mileun sul, izan han duailel suban abai marai.
Ag suban dabeleimai, duailel agal oiagab Yesus en petak ab tam ebalagab, igul naliu mamamen. Salau mabun ziwas daba, ag ziwas go gaul i sakaran, ag Kristus nugau Ze Naliupet subantal maran. Ag igul go guzenebi, duailel go agal oiagab petak abun iboin. Ag umkoskos ze naliu tutak duailel ipal isanarabun ze maramamen. Agal awarenemen ziwas ebu, ze dabeleu naliu mui marebi, duailel agen doimai, ze gonugau bigeg abe mamam. Ag guzenebi, duailel ipal agen ze kanabarebi, ag koli ein ze awarabun suban abe mamamen.
Pol nugau oligwabun ze.
Tikikus nug izal salau macanem ze unum awaramau. Go igual amanig sul, iz go en oiab nug noumaneu. Go iz ibail Dubanou Ban nugau salau maimai, duailel ipal suban isanaraneu. Iz go palautoromin, ag waiagab bitamau. Gonug betei ig erunai darem ag awaramau. Iz go palautemin, gonug beteimai, agal oiagab gusig maramau. Iz Onesimus han palautemin, Tikikus dual bitamau. Onesimus go igual zaicig, iz go en han oiab nug noumaneu, go umkoskos gonugau salau suban macaneu. Go agal uzanan. Tikikus zaug Onesimus dual agen e ebu ein igul guzenanem unum ag awaramau.
10 Aristarkas go iz ibail hiacaranemen zau oug darem, gonug ag gonugau ‘Kero’ ze awareu. Mak go Barnabas nugau zinau gonug han ag gonugau ‘Kero’ ze awareu. Iz amegai ag Mak isanurabun ze palautai maremin. Go ag waiagab alaba, ag go imaiban, suban isanoron. 11 Yesus, gonugau wanib tub Zastus, gonug han ag gonugau ‘Kero’ ze awareu. Zuda dudu agal oiagab Kristus en petak emen ula ebalagab dudu ainarai go agen sag iz ibail duailel imaraimai, Uwait nugau piu dabun salau mai darem. Agen iz suban isanileimai, izal oiab gusig milemen.
12 Epapras gonug han ag gonugau ‘Kero’ ze awareu. Go agal uzanan, go Yesus Kristus nugau salau du. Gonug ag en umkoskos Uwait auraneu. Ag duailel banban sul gusig tapai daimai, Uwait nugau dabeleu abiu maimai, gonugau igul sesamorabun en gonug Uwait auraneu. 13 Iz go en petak pet awarem. Go ag abai Laodisia uzanan duailel mui Hierapolis uzanan duailel mui isanarabun salau banou macaneu. 14 Luk, go igual zaicig, go ebeu kasaraneu du, ig go en oigeb nug noumanem, go Demas dual han go agal ‘Kero’ ze ag awarem.
15 Agen izal ‘Kero’ ze go Laodisia uzanan Kristen duailel awaran. Duailel ipal ag agal oiagab Yesus en petak anem, ag Nimpa nugau zaueim alai gotulaimai, Uwait ulagzanemen go han izal ‘Kero’ ze awaran. 16 Ag izal agau sikut e wai maremin go nanalebi, agen han agau go palautebi, Uwait nugau duailel Laodisia uzan darem ebu bitaba, go han agau go nanalamam. Iz agau tub Laodisia uzanan duailel sikut wai maremin. Agen agau go Laodisia uzanan oi alaiban, nanalan.
17 Agen Arkipus guzenai auran, “Na salau go Dubanou Ban nug mabun aizeun suban maiba, unum poen.”
18 Iz, Pol, izal ebesil ‘Kero’ ze go sikut wai marem. Iz hiacaranemen zau oug darem, ag iz en dabuiag i sikamau. Uwait gonugau ougab naliu eiman ag umkoskos isanaramau.