2
Píívyéébé Apííchó níítyene
Aaméhjáa pámeere tsijtye cahcújtso múnáama ‘Pejtecojtée’ némeíñé wañéhjɨj cóójɨ́ dóbeevéhi. Áánáacáhjáa peecútéré éhne múúne tsɨ́jpáné kiijyébá tsááne íhjyuvádú nééne tsáá cáámetu. Aanéhjáa ávyeta wádóoové pájá pañére. Árónáacáhjáa tsúúca cúújúwaj péétédú ‘nɨwáhnɨ́wá’ tsáápitsá hallúvú bóhówaavéne. Ehdúhjáa diityé pañévú Píívyéébé Apííchó úcaavéné diityéké ihjyúvatsó tsíjtyéhjɨ́ ihjyúháñeri ditye lléébótúrójúhjɨri.
Téijyúhjáa ijcyámé tsijtye jodíómú tétsihyi Jerotsaréeri Méécáánikye muhdú ɨɨ́jtsúcunúdú úráávyehíjcyámé panévá iñújɨ́ɨ́netu tsáámeé. Aaméhjáa mítyane tétsii íhjyuba íjcyane illéébóne diityédívú píhcyaavéhi. Aaméhjáa úvánujcátsí tsaatétsáhjɨ́ɨ ditye íhjyúvájúhjɨri íhjyuváné illéébónema. Ááneríhjyáa úváhtúuuvémé néjcatsíhi:
—¿Aca tsá éhne íjtye Gariréa múnaa íjcyatúne? ¿Aca muhdú ɨ́ɨ́vane ávyeta meíhjyúvájúhjɨri ihjyúváme? 9-10 Muurá íñe íchii mee panévá iñújɨ́ɨ́ne múnaa Páátiaa, Méédia, Eráaa, Metsopotáámiaa, Jodéaa, Capadóótsiaa, Póótoó, Áátsiaa, Pírííjiaa, Pajpííriaa, Ejíhtoo, Tsirééné tujkéveri íjcyane Áápirícaa, éhdúné iñújɨ́ɨ́ne múnaa. Áhdure ijcyámé Róómátu tsáámedítyú tsaate páñétúejte jodíómu. Téhdure ijcyámé jodíómú íjcyáturómé diityé uwáábó úráávyehíjcyáme. 11 Áhdure ijcyámé Créétama Aráábiá múnaa. Ílluume íñe mélleebó muhdú Píívyéébé ɨhtsútú diityéké íhjyúvatsóné meíhjyúvájúhjɨri.
12 Aaméhjáa tééneri úllévenúmé idyé tsiiñe néjcatsíhi:
—¿Muhdúami íhya tsáma teénej?
13 Árónáacáhjáa tsaate diityédí iúúhɨ́vaténe nééhií:
—Íllure llíyíícyavéme.
Péédoro íhjyuváne
14 Áánélliihyéhjáa diitye 11-mevádítyú Péédoro iíjyócúúvéne kéévánécoba néé diityéke:
—Ámuúha tamúnaa íñe múhdumé Jerotsarée múnáama tsijtye íjcyamej, cáhawáá ámúhama o íhjyuváné ímíñeúvú mélleebúcunuj. 15 Tsá muha mellíyíícyávetú eene ámuha múúhadítyú menéhduú. Muurá llíyiicyáve múnaa íjcyarómé tsá ícyooca ááméjutúréi nuhba íjcyánáa llíyíícyávetúne. Aanéjɨ́ɨ́ awáá muhdú muha méllíyíícyáveéhi. 16 Muuráhjáa Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi Joéé íñe ícyooca pájtyénetu nééhií:
17 Muurá nihñéré mɨ́amúnáá pañévú Táapííchó ó pícyoóhi. Ááméj tsɨɨménémúháábé ɨ́ɨ́búwá déjúcotu táuwááboju ijchívyeéhi. Ováhtsámú naavédú nénehjɨ ɨ́ɨ́téné pañe diityémá ó ihjyúvaáhi. Áánetu kéémémuma ó ihjyúvaá ityúwaháñé pañe. 18 Ehdu ó ájcuú Táapííchotu pámeere múhdumé táɨɨcúve múnaa íjcyámeke wajpíímumáyé walléémuke. Aame táuwáábó méénuúhi. 19 Áijyu caame iévéhoowávú ó úújétsoó páhduváré nénehjɨ meúllévenúnéhjɨ. Áánetu ííñújɨri íjcyaíñé tééné uubálleháñé mítyane méénujcátsiháñé pañe tújpacyo wágóóóveíñe. Áhdure íjcyaíñé panéváré áíívyéne ójtso. 20 Muurá cóójɨ́ejpi nuhba áábáteéhi. Áánetu péjcóejpi íjcyaá tújpacyóduréjuco. Ehdu páhduváré nénehjɨ pájtyeé Ávyéjuube Jetsóó tsááiñe ávyétá ɨhtsútú nééíñé úmɨ́wari. 21 Aane pámeere múhdumé dííbyedi tsúúrámeíhijcyámé ihdyu pájtyéteéhi.
Ehdúhjáa Joéej tééveri Píívyéébe nééhií.
22 Ahdícyane, ámuúha tamúnaa ijraéémuj, cáhawáá mélleebúcunu tsiiñe ámúhakye o nééiñe: Muurá ámuháyé méwaajácú Jetsóó Natsarée múnáajpi íjcyáábej tééveríi Píívyéébe panéváré méénúráítyúronéhjɨ́ méénuhíjcyáné ámúháj pɨɨnévu. Tééneríi muurá meke úújetsójúcóóroobe ɨ́mɨááné Píívyéébe dííbyeke wálloóne. 23 Áróóbedívúu ámuha ímítyúmeke méméénutsó páwachékevu mewátyétyéhcútsóneri Píívyééberéhjáa ihdyu tsúúcajátújuco néhdújuco. 24 Áróóbekée muurá dííbyere Píívyéébe bóhɨɨtsó tsúúca dsɨ́jɨ́véjúcóóróóbeke. Muuráhjáa tsá muhdú dsɨjɨ́vé dííbyeke méénúítyuróne. 25 Muuráhjáa Dabíiúvú dííbyedítyú nééhií:
Paíjyuvárée Ávyéjuube óómaye ú ícyahíjcyáhi. Aabe muurá oke ú téhmehíjcyá ɨ́ɨ́nerí o íllityétuki. 26 Ááneri mítyane o ímíjyúúveebe uke ó duurúvahíjcyaáhi. Áánéllii o dsɨ́jɨ́vécooca tsaímíyé úúma ó íjcyaáhi. 27 Muurá tsá tabóhɨ́ u ɨ́hvéjtsóityú tene iwágóóóveki. Áhdure tsá u ɨ́hvéjtsóityú dɨ́ɨɨcúve múnáájpikye mítyane u wájyúúbej pi ɨ́cúbáhrámeíñe. 28 Muuráhjáa oke ú waajácutsó ɨ́mɨájɨjtóvu. Aabe mítyane ó ímíjyuuvé óóma u íjcyánélliíhye.
Ehdúhjáa Dabíiúvú néé Jetsóodítyu.
29 Aabéhjáa muurá diibye Dabíiúvú dsɨ́jɨ́véébeke ditye cúúune ícyoocápí dííbyeúvú nijkye ijcyáhi, ámuúha táñahbémuj. 30 Muuráhjaa Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi íjcyáábeúvú ɨ́mɨááné waajácú Píívyéébe dííbyeke néhijcyáné dííbyeúvúj tsɨɨménémúhaabe llíyaatémedítyú Críjto ávyéjuutéiñe díbyeúvúu ávyéjuutédu. 31 Ehdúhjáa tene pájtyeíñé ɨ́hdétújuco iwáájacúdú íjcyáábeúvú nehíjcyá Críjto ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu bóhɨɨbe wágóóóvéityúne. Áhduréhjáa nehíjcyáábeúvú dííbyej pi muhdú íjcyáityúne. 32 Ahdújucóo muurá dííbyeke Píívyéébe bóhɨɨtsóne. Aane muha pámeere méwaajácúhi. 33 Áábekée Píívyéébe ílluréjuco ávyéjujtsóne. Áábej tééveri muurá íñe ícyooca Cááni Íapííchó múúhá pañévú picyóó dííbyekéhjáa iñéhdújuco. Aane íñe páneere ámuha maájtyumɨ́né, melléébone, Pííyéébedítyúré tsáá Ílli Jetsóoj tééveri dibye méénune. 34-35 Íllúhjáa muurá tsiiñe Dabíiúvú nééhií:
Ávyéjuubée néé táavyéjúúbeke: Íchihvu táúniúvú diicya dímunáake úúma o táhjáné hajchóta.
Ehdúhjáa néébeúvu. Árónáacáhjáa ihdyu tsá dibye íhdityu íhjyúvatúne. Muuráhjáa tsá dibye cáámevu níjkyejɨ́vú péétu Críjto péhduú.
36 Aane ihdyu ámuha pámeere tamúnaa ijraéémú méwaajácúiyá Píívyéébée Mépájtyetétsoobe Críjtoke pícyóóbeke ámuha páwachékevu medsɨ́jɨ́vétsóóbeke.
37 Ehdúhjáa Péédoro nééne diityéké múhdurá pájtyénéllii pámeere diitye uwáábojtéké nééhií:
—¿Aanéhaca íñe muhdúí muúha, ámuúha múúhá nahbémuj?
38 Áánélliihyéhjáa Péédoro néé diityéke:
—Ímityúné ámuha meícyahíjcyáné meɨ́hvéjtsóne ɨ́mɨáámeréjuco meíjcyá ámúhá imítyú ámúhá hallúrí iíjcyájúcóótuki. Ááne métsójtsótsaméí Jetsocríjto mémeri Píívyéébe ámúhá pañévú ipícyo Íapíícho. 39 Aane muurá íñe ɨ́hdétújucóo úúbállémeíhijcyáné pámeere ámúháj tsɨɨménémúháábema ámúhá wáábyuta. Téhdure pámeere pahúllevá múnáake Méécááni Píívyéébe wábyújtsómé wáábyuta teéne.
40 Ehdúhjáa Péédoro diityéké iúwáábótsihdyu nééhií:
—Ɨ́mɨánejcúvuréjuco mepájtyé mɨ́amúnaa ímityúné ícyahíjcyánetu.
41 Ahdújucóhjáa múhdumé dííbyé uwáábó cáhcújtsodúmé tsójtsótsámeíñe. Áijyúhjáa tsúúca cahcújtso múnaa llíyaatémé 3,000-mevájuco. 42 Aaméhjáa diityé uwáábó úraavyémé tsaímíyé náhbévájcatsímyé tsatsíhvú idyóbéévéne Píívyéébema ihjyúvahíjcyáhi. Téhduréhjáa Jetsóó dsɨjɨ́vé ɨɨ́tsaavéné pááaho iwátújcatsíñé máchohíjcyáhi.
Tujkénúejte Jetsóó uráávye múnaa muhdú ícyahíjcyáne
43 Aanéhjáa ímí ɨjtsúcunúme. Áámemáhjáa uwáábojte méénúráítyúronéhjɨ́ méénuhíjcyáhi. 44 Aaméhjáa tsaímíyé iñáhbévájcatsíñe panévatúré pɨ́áábócatsíhijcyáhi. 45 Ihñénéhjɨ́hjáa iñáhjɨ́hénúne pɨ́áábohíjcyámé pɨ́htómeke. 46 Aaméhjáa paíjyuváré dóbéévehíjcyá duurúvajávú Píívyéébeke idyúúrúvaki. Tsaímíyéhjáa ihjyáháñeri íjcyame Jetsóó dsɨjɨ́vé ɨɨ́tsaavéné pááaho iwátújcatsíñé máchohíjcyáhi. 47 Ehdúhjáa Píívyéébeke ditye dúúrúvahíjcyáné tsijtye ímí ɨjtsúcunúhi. Aaméhjáa éhnííñevu llíyaaté Píívyéébé pɨáábori tsúúca pájtyetéme.