22
Neebéhjápeé:
—Ámuúha tamúnaaj, cáhawáá ímíñeúvú mélleebúcunu ámúhakye táicyánéjcú o úúballéne.
Ehdúhjáa dibye heeberéómú ihjyúrí íhjyúvánéllii ímíñeúvú lleebúcunúmé dííbyeke.
Áámekéhjáa neébe:
—Oo muurá jodíómuube Tsiríítsiá iiñújɨvúu Táátsó coomívú oke ditye tsɨ́ɨ́mávaábe. Ároobée ihdyu ó keemévé íchihvúré Jerotsaréevu. Áábekée oke Gamariéé úwáábohíjcyá méɨhdé múnáaúvúhjáa úráávyehíjcyáné taúhbaju. Aabée ó imíllehíjcyará múhdutú tsaímíyé Píívyéébeke o ɨ́ɨ́cúvéébeke o cáhcújtsóiyóné táɨ́ɨ́búuri. Ahdu muurá ícyooca ámuúha. Ároobée táwaajácútubááné íñe ɨ́mɨáájú cahcújtso múnaáhjáa íjcyámeke o dsɨ́jɨ́vétso ímityúné ó dárɨ́ɨ́vehíjcyá dityéváa téénetu ɨɨ́hvetéroki. Opée ó tsatyéhijcyá wajpíímumáyé walléémuke ditye icyúvéhoojánuki. Aane muurá llúúvájté avyéjúúbema duurúvájá túkevéjtsojte waajácú okée waajácúhaamɨ́nema iwálloone Damájcori íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu. Aabée téhullévú tsúúca o péé oováa o dóhjɨ́nújémeke íchihvu Jerotsaréevu ditye ɨɨ́cúbáhraki.
Páávoro úúballé muhdú Jetsóoke icyáhcujtsóne
(Hch 9.1-19; 26.12-18)
Aanée Damájcovu oke ditye wálloobe juuváyí o péhíjcyárónáa cójɨ́jpɨɨne técoomíj pɨɨhɨ́vuréjuco péécutéré óhdivu ávyétá ɨhnáhó nééne péété cádiivyéné cáámetu. Aanée oke ɨ́jcaáyó baavújuco. Áábekée oke Jetsóó o ájtyúmɨ́tuube nééhií: “Tsáo Tsááoroj, ¿ɨ́veekíami oke ú pátsárícyohíjcyaj?” Áánélliihyée o nééhií: “¿Aca múha uu, Ávyéjuúbej?” Áánélliihyée oke neébe: “Oo Jetsóó Natsarée múnáajpi oke u pátsárícyohíjcyaábe.” Aanée téijyu óóma íjcyame teene peete iájtyúmɨ́neri íllityéhi. Áromée ihdyu tsá lléébotú dibye óóma íhjyuváne. 10 Aanée awáá ehdu oke dibye néénéllii o néé dííbyeke: “Ávyéjuúbej, ¿aanéhaca ɨɨná ú imíllé o méénune?” Áánélliihyée oke neébe: “Wa ihdyu dipye Damájcovuj. Téhullévúi uke neeímyé ɨɨná u méénuíñe.” 11 Aabée teene peete muhdú oke táhálluúúcú cúúvetétsoobe o hálluvájúcóótúúbeke óóma íjcyaméréjuco oke úújetétsóné téhullévu.
12 Áijyúu ‘Ananía’ némeííbyé tsáá taéllevu Píívyéébée Moitséeúvuj tééveri ájcúné taúhbaju néhdújuco ícyahíjcyáábeke ímí mɨ́amúnaa ɨ́jtsúcunúúbe. 13 Aabée itsááne oke nééhií: “Muúbej, tsúúca ú hallúvá tsiíñe.” Ehdúu oke dibye néénemáyé ɨ́ɨ́né imíjyaú ó ɨɨtéjucóóhií. 14 Átsihdyúu oke neébe: “Muuráhjáa tsúúcajátújuco méɨhdé múnáaúvú cáánívahíjcyaabe Píívyéébe uke mémenúné ɨ́mɨáábé Jetsóoke u ájtyúmɨɨbe íhjyuváné u lléébóne dibye ímillédú u íjcyaki. 15 Áánéllii ícyooca pámeekéré dííbyedítyú íjcyáné uwááboju ú úúbállehíjcyaáhi. 16 Ahdícyane ɨ́ɨ́nerí ɨ́jtsámeítyuube dííbyedívuréjuco cátóróóvéne dííbye mémeri táuméí Píívyéébeke páneere díimítyú dibye iábájɨ́ɨ́veki. Ááne tsójtsótsaméi.” Ehdúu oke neebe Ananía.
Páávoro úúballé Píívyéébe dííbyeke wálloone jodíómú íjcyátúme éllevu
17 Aabée Jerotsaréevu tsiiñe o óómiibye duurúvájá pañévú o úcáávéne Píívyéébema o íhjyúvahíjcyánáa óhdivu bóhówaavéné naavédú nééneé. 18 Ááné pañée Jetsóoke o ájtyúmɨɨbe oke nééhií: “Ɨ́ɨ́cúi dipye tsiéllevu íchihdyu Jerotsaréetu. Muurá tsá ditye ɨ́ɨ́cúvéityú táuwááboju u úúbálléróneri.” 19 Áánélliihyée dííbyeke o nééhií. “Ávyéjuúbej, áánerá oke waajácúmé ópée dícyahcújtso múnáake pihcyáávejááné pañévú o wápáájcómeke o cúvéhoojánuhíjcyaabe o íjcyane. 20 Áhdurée muurá díwákimyéi múnáajpi Ejtéébá díuwááboju méénuhíjcyáábeke ditye dsɨ́jɨ́vétsóijyu diityémá o íjcyáábema tsaméhjɨ́juco muha tehdu dííbyeke meméénune. Téijyúu muurá ó téhmehíjcyá diitye dííbyeke llííhyánúmé wajyámúúne.” 21 Ehdúu o néérónáa tsiiñe oke neébe: “Árónáa ú peé íchihdyu tsíhullévú jodíómú íjcyátúrómé pañévú uke o wállóónélliíhye.” Ehdúhjáa úúbálleebe Páávoro.
Páávoro tsodáhómú avyéjúúbé hójtsɨ́ pañe
22 Aanéhjáa dííbyeke illéébúcunúhíjcyáróne kéévánécoba néémeé: ¡Tsáhájuco aabye íjcyáítyuróne! ¡Ílluréjuco mélliihyánu! 23 Ehdúhjáa néémere íwajyámúúné cáámevu wájójcoméré téhdure bálliijyu wájojcóhi. 24 Áánélliihyéhjáa diibye tsodáhómú avyéjuube néé ítsodáhómuke ditye iááhɨ́vétso páñéejávú dííbyeke. Áánemáhjáa neebe ditye iwátsíhcyúúbeke idíllo ɨ́ɨ́né hallútú dííbyedítyú ditye íjyácunúhijcyáne. 25 Ahdújucóhjáa ditye iwátsíhcyu dóhjɨ́nuube tsaapi tsodáhómú avyéjuube tétsihyi íjcyáábeke nééneé:
—¿Aca ihdyu múúne eene ámuha romáánómuube iíjcyáné waajácúháámɨma íjcyáróóbeke ɨɨná néétume méwátsihcyúhi?
26 Ehdúhjáa Páávoro nééne tsodáhómú avyéjuube pajtyétsó páñétúéjpihdívu. Neebéhjápeé:
—Tsáma téɨɨbúwá díícyaco áábyeke muhdú u méénúíhajchííjyu. Muuráhjáhaca ihdyu romáánómuube iíjcyáné waajácúháámɨma diíbye.
27 Áánélliihyéhjáa páñétúejpi ipyééne néé dííbyeke:
—¿Ava úhdi ijcyáné romáánómuube u íjcyáné waajácuháámɨj?
Áánélliihyéhjáa neébe:
—Éée.
28 Áánélliihyéhjáa neebe ávyéjuube dííbyeke:
—Téhdurée muurá mítyane ó ahdó romáánómuube o íjcyáíñé waajácuháámɨ.
Áánélliihyéhjáa Páávoro nééhií:
—Árónáa ihdyu llihíyomútsidi téhdure tene íjcyánéllii ó néé pañétúejpi o íjcyane.
29 Ehdúhjáa dibye néénéllii ɨ́hvejtsómé dííbyeke. Áhduréhjáa ávyéjuube íllityé romáánómuube iíjcyáné waajácúháámɨma íjcyáábeke ehdu imyéénúneri.
Jodíómú túkevéjtsojté úmɨ́wari Páávoro íjcyane
30 Ááné tsiíjyúhjáa imílleebe iwáájacúné ímichi ɨ́ɨ́né hallútú imúnaa jodíómú diibye Páávoródítyú iíjyácunúne dííbyé hallúvú páhduváré úúbállehíjcyáne. Áánemáhjáa neebe ditye dííbyedítyú íjcyáné uwáñehííñé itsíñúúne ipíhjyúcu pámeekéré ávyéjujtéké llúúvájté avyéjujtéma. Áámé úmɨwávúhjáa dííbyeke íjyócujcároóbe.