25
Páávoro Péjtó úmɨ́wari
Aanéhjáa diibye Péjtóréjuco tééné iiñújɨ́ avyéjúúbedívú úcááveebe pápihchúúj coojɨ́vatu péé Tsetsaréatu Jerotsaréevu. Áábekéhjáa téhullévú túkevéjtsojtémá llúúvájté avyéjujte úúbállépejtsó ímityúné Páávoró hallúvu. Áánemáhjáa nééme dibye ɨpɨ́úva dííbyeke Jerotsaréevu. Aaméhjáa pítyácójcatsíyá juuva iárucóónúne dííbyeke illííhyánúpéjtsoíñe. 4-5 Ehdúhjáa diibye ávyéjúúbeke ditye néérónáa neebe diityéke:
—Bo néhi caatyé ámúhadítyú ávyéjujte íjcyame óóma Tsetsaréavu mepe ámuha téhullévú meúúbálle dííbyé hallúvú ɨ́mɨáánée ímityúné dibye méénúhajchííjyu. Muurá téhulle diibye cúúvéjari. Áhullévú lléváhréjuco tsiiñe o pééhiñe. Ehdúhjáa neebe Péjtoó.
Aabéhjáa teene Jerotsaréeri ijcyá íhyotsɨ́tú pápihchúúj coojɨ́váubáhjápeé, íhjyáa mityá pahójtsɨ́cúj coojɨ́vaj. Átsihdyúhjáa péjúcoobe Tsetsaréavu. Ááné tsiíjyúhjáa teene idíllóítsihvu iácúúvéne pɨ́uvájúcoobe diibye Páávoróke. Áábekéhjáa ditye wájtsɨ́tsóóbedívú Jerotsaréetu pééné jodíómú ipíhcyáávéne dííbyé hallúvú úúballéjucóó ímítyunéhjɨ. Ároméhjáa íllure báñúmeíhi. Aabéhjáa Páávoro íicyánéjcutu nééhií:
—Tsáháturo tsáma ɨɨná ímityúné o méénutú tamúnaa jodíómú taúhbájutu, téhdure diityé duurúvájatu. Téhdure tsáháturo páñétúejpi romáánómú avyéjúúbedítyú ímityúné o íhjyúvatúne.
Ehdúhjáa Páávoro néérónáa Péjto dííbye múnaa jodíómuma ímí iíjcyane iímílléne néé dííbyeke:
—¿Aanéhaca ú imíllé Jerotsaréevu meímíbajchóné eene ɨɨná díhyallúvú ditye úúbállehíjcyáne?
10 Áánélliihyéhjáa neébe:
—Árónáá muurá tétsihyíjyuco oo ehdu nénéhjɨ́ ámuha romáánómú meímíbáchohíjcyáitsíí amúhá avyéjuube méménútsihyi. Aane muurá ú waajácurá ɨ́ɨ́né imítyúné o méénúturóné tamúnaa jodíómuma. 11 Muurá ihdyu ɨ́mɨááné ímityúné o méénuca ó pájámeíiyá oke ditye illííhyánuki. Keená ‘tsáhaá’ o nééiyóne. Áánetu íñe táhallúvú ditye úúbállehíjcyáronéhjɨ́ ɨ́mɨááné íjcyátúhajchíí tsá oke múha ɨ́hvéjtsóityú diityé hójtsɨ́ pañévu. Áánéllii ó imíllé ámúhá avyéjuube páñétúejpíyé óóma teene ímíbajchóne.
12 Ehdújáa Páávoro néénéllii Péjto pámeekéré ípítyácócatsíhíjcyámeke ipíjyúcúmema idíllójcatsíñe néé dííbyeke:
—Ehdu idyé muuha romáánómú avyéjuube páñétúejpíyé úúma ímíbajchóné u ímilléné ané óvíi dííbye éllevúréjuco u pééneé. Ehdúhjáa Pejto néé Páávoróke.
Páávoro ávyéjuube Agríípá úmɨ́wari
13 Átsihdyúhjáa idyé múhdúj coojɨ́vatúrá tsijpi ávyéjuube Agríípá péé mewa Bereníítsema Tsetsaréavu Péjtóke ááhɨ́vetémútsi. 14 Aamútsíhjyáa téhulle íjcyámútsikye diibye Péjto úúballé Páávoro tétsihyi íjcyane. Neebéhjápeé:
—Íjcyaabe íchihyi tsaapi cúvéhóójari Pééríi pícyoíñuúbe. 15 Áábé hallúvúu jodíómú túkevéjtsojtémá llúúvájté avyéjujte ímityúné oke úúbálleté Jerotsaréeri o íjcyáábeke oováa dííbyedívú o méénútsoki. 16 Árómekée o nééhií: “Tehdu muha romáánómú peecútéré muucá medsɨ́jɨ́vétsóíyónejɨ́ɨ́ tsaate tsíjtyé hallúvú úúbállémema ditye díllócatsítyúhajchííjyu.” 17 Ehdúu o néérónáa ditye óhdivu píhcyaavéjúcóónéllii awáá tsíjcyoojɨ o díllóítsihvu o íjcyáne ó pɨ́uvá dííbyeke. 18 Áábe éllevúu tsááme ímítyunéhjɨ́ dííbyé hallúvú úúbállehíjcyáme. Aanée ó ɨjtsúcunú ɨ́mɨááné dibye ímityúné méénuhíjcyáné dííbyé hallúvú ditye úúbálleíñe. Árónáacáa tsá tehdu tene néétune. 19 Apááñérée nehíjcyámé Jetsóó dsɨ́jɨvéjúcóóbeke dibye ‘íjcyaábe’ iñééne úráávyehíjcyáne. 20 Ehdúu nénehjɨ o ímíbájchóítyúrónéllii ó neerá dííbyeke dibye ímílléhajchíí Jerotsaréevu muha dííbyema teene meímíbájchotéki. 21 Árónáacáa imílleebe páñétúéjpimáyé Agójtoma teene iímíbajchóne. Áánélliihyée dííbyeke o néé dibyéi cúúvéjaríyé iíjcya dííbye éllevu o wállóótúné hajchóta.
22 Ehdúhjáa Péjto Agríípake úúbállénéllii neebe dííbyeke:
—Aane ihdyu ó lleebúcunúiyá téhdure dibye íhjyuváne.
Áánélliihyéhjáa Péjto nééhií:
—Cáhawáá óvíi péjcore tsaabe dibye íhjyuváné u lléébúcunúki.
23 Ehdúhjáa Péjto dííbyeke néénéllii tsíjcyoojɨ tsiiñe tsaamútsí Agrípamútsí méwama. Ávyéta ímíhjyáa iícyáávéne aahɨ́vemútsí dííbyé já pañévú tsodáhómú avyéjujtémá tsijtye técoomí ɨhtsútujtéma. Áánáacáhjáa Péjto pɨ́uvájucóó diibye Páávoróke. 24 Áánemáhjáa neebe diityéke:
—Ayúju, ámuúha, pámeere íñe múhdumé ávyéjuube Agríípama meíjcyamej. Áánújuco íchii dííbyé hallúvú ímityúné Jerotsarée múnáama Tsetsaréa múnaa oke úúbállehíjcyaábe. Áánúdityu nehíjcyámé dííbyekévá illííhyánúiyóne. 25 Arónáa íjcyánejɨ́ɨ́ ɨ́ɨ́né déjúcotu dibye dsɨ́jɨ́véiyóne. Áábeke ó wálloó páñétúejpi Agójto éllevu dííbyema teene dibye iímibájcho dííbyerée ímíllénélliíhye. 26 Áábedítyú diibye páñétúéjpikye o cáátúnúiyóné o ɨ́tsámeíhíjcyárónáa íñe ámuha metsáánéllii ámúhadívú ó ijchívyetsóhi. Áábeke cáhawáá óvíi aabye ávyéjuube Agríípá dilló muhdú dibye úúballéné botsíi mecáátunúné páñétúejpi ávyéjúúbe éllevu mewálloóki. 27 Muurá tsá tene ímityú tsaapi cúúvéjari íjcyáábeke pecútéré mewálloone páñétúéjpi éllevu ímichi ɨ́ɨ́né déjúcotú dííbyeke mewálloone úúbálletúmére. Ehdúhjáa Pejto néé diityéke.