27
Páávoróké ditye Róómávu wálloóne
Aanée tsúúca múúhakye Itááriávú iwállóóíñeri ihjyúvájcatsímye. Áánáacáa Páávoródívú tsijtye cúúvéjari íjcyámema ajcújucóómé tsodáhómú avyéjuube Jóórióké tsáha múnaa ‘Agójto’ némeíñé tsodáhómúéjpikye. Aamée muha méújcámeíjyucóó Adaramíítíój cuujúwamɨ Áátsiá iiñújɨ́ mujcójuunévú pééɨ́mɨ́ pañévu. Áámemáa múúhama Arijtáácó péé Matsedóóniá iiñújɨ múnáajpi Tetsaróónicárí ícyahíjcyaábe. Aamée tsíjcyoojɨ muha méúújeté Tsidóovu. Átsihvúu diibye tsodáhómú avyéjuube Jóório Páávoródí ɨɨ́dáátsóvéne ɨ́hvejtsó dibye íñahbéva múnáake iááhɨ́veki. Átsihdyúu muha tsíñejcúemóvú mepéémeke kííjyeba wááome ‘Chíípere’ némeíñé caapáhó ɨ́mɨánéjcutu mépajtyéhi. Aamée muha Pajpííriámá Tsiríítsíá iñújɨ́ɨ́cú tujkévetu mepájtyeme méúújeté Míírávu Ríítsiá iiñújɨ́ coomívu.
Átsihyíi diibye tsodáhómú avyéjuube ájtyúmɨté tsɨɨmɨ cúújúwamɨ Arejadrííáemɨ Itááriá iiñújɨvu péémɨɨ́. Áámɨríyéjucóo muha mepééne téhullévu. Aamée muha pívájcoojɨ́vájuco mepéhijcyámé ɨ́htsútúnetu Níídó cóómí tujkévetu mepájtyeme tsapéhdúré mepééíyónáa kííjyeba múúhakye tsiéllevúré wááome muha ‘Créétaá’ némeíñé caapáhó hallú éhnéjcutúréjuco mepééme mépajtyé ‘Tsaamóo’ némeítsíí tujkévetu. Átsihdyúu ɨ́htsútúnetu muha mepéhijcyámé méúújeté tsátsii ‘Ɨ́mɨá Mujcójúúne’ némeítsihvu Ráátseá cóómíj pɨɨhɨ́vújuco.
9-10 Ehdúu muha choocówu mépehíjcyáhi. Áijyúu ápíchóhréjuco teene muha meúlléiyóné tsúúcajáa nííjyáréjuco íjcyaíñé pɨ́ɨ́hɨ́júcóónélliíhye. Áánélliihyée Páávoro diityéké ityéɨ́búwajtsóné neeráhi:
—Ámuúha Ávyéjujtej, ó waajácú mepééne ápíchó nééiñe. Muurá tsá apáámɨ́ré cúújúwamɨ wágóóóvéítyuróne. Téhdure muurá méwágóóóvéiyáhi.
11 Ehdúu Páávoro néérone tsá tsodáhómú avyéjuube cáhcújtsótúne. Téémɨ́ aabájajtétsikyérée téémɨ́ avyéjúúbema cáhcújtsoóbe. 12 Áijyúu muha meíjcyamújcó tsá ímityú tétsii muha úúníjya mepájtyéíyónáaáca. Áánélliihyée muha méɨ́jtsámeí mepéjúco tétsihdyu muha meɨ́hnáhóhajchíí meúújeté Peníítsé mujcóvú Créétá caapáhó pañe nuhba áábatéhíjcyánéjcúéraahócuri íjcyácoomívú tétsii muha mepájtye úúníjyaá.
Kííjyébama nííjyaba mítyáne móóari
13 Áánáacáa tsíñejcútú áyánéwu kííjyeba muha mepééíhullévú íójcónéllii ɨjtsúcunúmé múu péhdu tene nééneé. Áánélliihyée tsúúca muha mepéjucóó Créétá caapáhó úníuélleríye. 14 Áróné illúhwuúrée múúhakye ávyéta tsɨ́jpá nééné kiijyébá waaó tsiéllevúre. 15 Aamée muha metúkévéjtsómeíyónáa meíoovéjúcóónéllii awáá muha meɨ́hvéjtsómeímyeke waaóne. 16 Aamée ‘Cáráoda’ némeíñé caapáhó bóunáálletu muha mépajtyé imíchi kííjyeba íjcyátúnéjcuri. Átsihvúu mɨ́ɨ́néwu muha metsátyehíjcyamɨ méujcú múúhá pañévú ɨ́htsútúnetu. 17 Aamɨ́ɨ iñérijcyáróné boone ímunáamɨ cóhpéj chijchúmé wábyaúúneri. Áánemáa niityétsómé téémɨ́ ihcyúháñé muháa ‘Tsííteé’ némeíñé newáyuuhávú mecátsóhóóvetéíyóné apííchori. Áámekée kííjyebáréjuco múúhakye tsájtyene. 18 Ááné tsijcyóójɨ́ɨ téhdure ápíchó tene néénéllii ílluréjuco ditye téémɨ́ pííchutáháñé wájojcóné téhí pañévu. 19 Átsihdyúu pápihchúúj coojɨ́vatu páñetu téémɨ éhnéhjɨréjuco idyé ditye wájojcóne. 20 Áijyúu tsúúca pívájcoojɨ́vájuco tsá muha cóójɨ́ejpi núhbama mɨ́ɨ́cúrúwáúbakéré maájtyúmɨtúne. Aánáacáa kííjyeba éhnííñevúré ávyétá ɨhtsúturéjuco íjcyánéllii tsáhájuco muha meɨ́jtsámeítyú mepájtyetéiñe.
21 Aamée májchotúmeréjuco muha meícyahíjcyánáa Páávoro iíjyócúúvéne nééhií:
—Ámuúhaj, ópée tsáma ámúhakye o nééne ámuha mecáhcújtsoca tsá meke metsíváítyuró Créétatu. Aacáa muurá tsá íllu meɨ́cúbáhrámeíítyuróne. 22 Árónáa ihdyu imíchi méíjcyaco. Tsá néhi tsaatéubáré méhdityu muhdú íjcyáityú méjcuujúwamɨ wágóóóvérónáaáca. 23-24 Muuráhjané ípyejco o ɨ́ɨ́cúvehíjcyaabe Píívyéébe níjkyéjɨ múnáájpikye wálloobe óhdivu ibóhówáávéne oke nééhií: “Tsáma díhllityédíñe. Muurá ihdyu tehdújuco páñétúejpi romáánómú avyéjúúbedívú u úújetéiñe. Áánéllii dijtyééveri Píívyéébe ámúhakye pámeekéré pájtyetétsoó cúújúwámɨri ámuha mepéhíjcyámeke.” Ehdúne oke ípyejco níjkyéjɨ múnáajpi nééhií. 25 Ahdícyane imíchi méíjcya. Muurá ó waajácú oke dibye néhdújuco mééma tene pájtyeíñe. 26 Aane muurá mepámaavémé tsáné caapáhój tohívú méwáhtóbaáhi. Ehdúu neebe Páávoro.
27 Áijyúu tsúúca míñéécú tsemáánájuco muha meúllene. Áámekée tsápejco kííjyeba múúhakye tsatyéhijcyá ‘Áádria’ némeíñe móóaríyéjuco tsánejcútú tsíñejcúvújuco. Áánáacáa pécójpɨɨne téémɨ́ wákimyéi múnaa tsúúca waajácú muha ííñujɨ́vú mepɨ́ɨ́hɨne. 28 Áánélliihyée eevémé tétsíij páñé iwáájácuki. Aanée tétsíij páñé 36 ééveta. Átsihdyúu éhnííñéwuúvú muha mepétsii tsiiñe eevémé 27 éévetáréjuco. 29 Átsihvúréjucóo ditye téémɨ́ dohjɨ́wajcyóné níítyetsóné téémɨ́ déjúcotu 4-wajcyóvá íjcyane muha néwayúúnetu mewápújúúvétuki. Aanée muha méijyácunúhijcyá metsɨ́tsɨɨvéjúcóóíyóneri. 30 Áánáacáhjáa téémɨ́ wákimyéi múnaa tsuulléene téémɨ́ dohjɨ́wajcyóné múu níítyetsódú imyéénúnej tééveri mɨ́ɨ́néwu téhí pañévú niityétsójúcoorá téémɨri iúmɨ́vaki. 31 Áánélliihyée Páávoro tsodáhómú avyéjúúbeke nééhií:
—Muurá áátye méhdityu úmɨ́váhajchíí tsáhájuco mepájtyetéityúne.
32 Áánélliihyée diitye tsodáhómú teemɨ mɨ́ɨ́néwúú dohjɨ wátsahjyúcú apáhajchíí téhí pañévújuco.
33 Aanée tsúúca metsɨ́tsɨ́ɨ́vénáa Páávoro nééhií:
—Tsúúca íñe míñéécú tsemáánájuco mee majchóubáré, cuwáubáré, méénutúme. 34 Áánéllii metsu tsíeménéuba memájcho tééne tsɨ́jpari meíjcyaki. Muurá tsá muhdú meíjcyáityúne.
35 Ehdúu néébere pááaho iékéévéne Píívyéébeke téhdujtsó pámeere ɨ́ɨ́ténáaáca. Ááné boonétúu idyóuháyóné májchoóbe. 36 Áánélliihyée dííbye élletu muha mémajchó dibye múúhakye nééneri muha meímíjyúúvénema. 37 Aamée pámeere teene cúújúwámɨ́ pañe muha meíjcyame 276-meva. 38 Aamée muha memájchóné boonétú tsiiñe wájojcómé téémɨ́ pííchutátúu tsáneetsa icyóeváné temɨ ivájɨ́hconúki.
Cúújúwamɨ wápújuuvéne
39 Áijyúu tsɨtsɨ́ɨ́vevu téémɨ́ wákimyéi múnaa tsá wáájácutú kééné iiñújɨrí muha meíjcyane. Árónáacáa muha máájtyumɨ́ tsátsii pádujca nétsihyi néwayúúhá íjcyane. Átsihvúu imíllerómé ɨɨ́hnáhóhajchíí icyátsuhjácóné teémɨ. 40 Átsihvúu muha mepéé téémɨ́ dohjɨ́wajcyóné wátsahcyúme. Áánemáa ítyúkevéjtsojɨ́ɨ́né chíjchuta icyácóroácóne tsuulléewa wájyámuwa picyóóme. Átsihdyúu muha mepéjucóó teene néwááyúúhá tujkévetu. 41 Aamée muha tsátsii panéjcuvátú ɨ́hnáhó nóhjɨ́tsihdyu mepájtyérónáa cúújúwámɨ́ tújuwa úújeté néwáyúúhatu apáhajchíí wáduhnécu. Aamɨ́ɨ ávyéta cóhpé úújetémɨ́ nohjɨ wáváajcóhi.
42 Áijyúu tsodáhómú imíllerá illííhyanúné cúúvéja múnáake ditye iíjchíñe iúmɨ́vátuki. 43-44 Árónáacáa Páávoróké diityé avyéjuube ipájtyetétsóné iímílléne tsá ímílletú ditye tehdu méénune. Áánélliihyée neebe múhdumé iíjchiñe píívyetédúmé iíjchi ííñujɨ́vú diityé déjutu tsijtye úméhewáánéúbá hallúrí ipyéékií. Ehdúu muha mépájtyetéhi.