9
Tsáoro Jetsóoke cáhcujtsóne
(Hch 22.6-16; 26.12-18)
Ááné tujkéveríhjyáa Tsáoro lliihyánúllehíjcyá cahcújtso múnáake. Aabéhjáa péé llúúvájté avyéjúúbe éllevu waajácuháámɨ́ ityáúmeíki. Aanéhjáa dibye ájcúháámɨma peebe Damájcori íjcyáné pihcyáávejááné avyéjujté éllevu néhcoobéré Críjtodítyú íjcyáné uwááboju úráávyehíjcyámeke Jerotsaréevu itsájtye wajpíímumáyé walléémuke. Aabéhjáa téhullévú juuváyí péébe tsúúca técoomívú pɨ́ɨ́hɨ́rónáa dííbyedívú peete cádiivyé cáámetu. Aanéhjáa dííbyeke baavu ɨ́jcaáyóóbeke Jetsóó dibye ájtyúmɨ́tuubéré nééhií:
—¡Tsáoj, Tsááoroj! ¿Ɨ́veekíami oke ú pátsárícyohíjcyaj?
Áánélliihyéhjáa neébe:
—¿Múha uu Ávyéjuúbej?
Áánélliihyéhjáa neébe:
—Oo Jetsóó oke u pátsárícyohíjcyaábe. Árónáa muurá uure ú tútávátsámeíhijcyá éhne múúne ócáji naatsóú íñúbɨ́jcóne iiye tútávájtsámeídyu.
Ááneríhjyáa Tsáoro íllityéébé úúvécunúúbéré nééhií:
—Ávyéjuúbej, ¿aanéhaca ɨɨná ú imíllé o méénune?
Áánélliihyéhjáa Jetsóó dibye ájtyúmɨ́tuubéré nééhií:
—Wa ihdyu dipye kiávúhjané u péhullévu. Téhullévúi uke neeímyé ɨɨná u méénuíñe.
Ááneríhjyáa dííbyema pééme mítyane íllityé ditye ájtyúmɨ́tuubéré dííbyema íhjyúváneri. Aabéhjáa baatu iíjyócúúvétsihdyu tsáhájuco hállúvatúne. Áábekéhjáa patóhcoríyéjuco ditye úújetétsóné teene Damájcovu. Aabéhjáa téhulle pápihchúúj coojɨ́vá hállúvátuube íjcyaabe tsá majchóubáré, adóubáré, méénutúne.
10 Áijyúhjáa tétsii tsaapi cahcújtso múnáajpi Ananíá íjcyáábedívú Jetsóó naavédú nééne ibóhówajcárótsihvu dilló dííbyeke. Áánélliihyéhjáa neébe:
—¿Muhdúhaja, Ávyéjuúbej?
11 Áánélliihyéhjáa neebe dííbyeke:
—Cáhawáá ‘Ɨ́mɨánéjcu’ némeíñé ulléjɨjtóvú pééne Jóóda ja dillo Táátsó múnáajpi ‘Tsáoro’ némeííbyekej. Muurá tééjari íjcyaabe pɨáábó táúmeíhijcyá Píívyéébeke. 12 Aabe téhdure naavédú nééne ɨɨ́ɨ́téné pañe ájtyumɨ́ dííbyé hallúvú díhyójtsɨcu u pícyoone dibye tsiiñe ihállúvaki.
13 Ehdúhjáa Jetsóó néénéllii Ananíá nééhií:
—Ávyéjuúbej, mítyame oke úúbállehíjcyá dibyévá Jerotsaréeri díuwááboju cáhcújtsómeke ímityúné méénuhíjcyáne. 14 Aabe muurá eene ííllevu tsáá llúúvájté avyéjujte nééjuri cahcújtso múnáake itsájtyeki.
15 Árónáacáhjáa Jetsóó nééhií:
—Wa ihdyu dipye dííbye éllevuj. Muurá téhdure óhdityu íjcyáné uwááboju úwááboobéré pehíjcyaá tsííñé iñújɨ́ɨ́ne múnáake íavyéjujtéhjɨmájuco. Áhdure ámuha imúnaa ijraéémuke úwáábóiíbye. 16 Áábeke ó waajácútsoó muhdú dibye tééné déjúcotu ɨ́cúbáhrámeíiñe.
17 Ehdúhjáa Jetsóó néénéllii péjúcoobe Ananíá diibye Tsáoro íjcyajávu. Aabéhjáa tééjá pañévú iúcáávéne dííbyé hallúvú íhyójtsɨcu ipícyóóne néé dííbyeke:
—Muúbej, Avyéjuube Jetsóó éhneváa juuváyí u tsáánáa úhdivu bóhówááveebe oke wallóó diéllevu uuva tsiiñe u hállúváábé pañévú Píívyéébé Apííchó iúcááveki.
18 Ehdúhjáa Ananíá néénemáyé íhyálluúúcú pañétú amóóbé mɨɨhédú nééne áákityéné boone hállúvájúcoóbe. Aabéhjáa ílluréjuco tsójtsótsámeíñe. 19 Átsihdyúhjáa botsíi imájchóne tsɨ́jpanúúbe. Aabéhjáa teene Damájcori íjcyáné cahcújtso múnáama múhdúj coojɨ́várá ijcyáhi.
Tsáoro Damájcotu úwáábótujkénúne
20 Átsihdyúhjáa tsúúca úwáábótujkénuube diityé pihcyáávejááné pañévu. Aabéhjáa nehíjcyá ɨ́mɨááné Jetsóó Píívyéébé Hajchi íjcyane. 21 Ááneríhjyáa pámeere iúllévenúne néjcatsíhi:
—¿Acáa tsá áánu éhne cahcújtso múnáake ímityúné dárɨ́ɨ́vehíjcyatú Jerotsaréeri? Diibyéjuco muurá íñe ííllevu tsááne llúúvájté avyéjujté éllevu tsaatéké itsájtyeki.
22 Ehdúhjáa ditye néjcatsíyónáa éhníínevúré iúwáábóné pañe nehíjcyaabe ɨ́mɨááné diibyéjuco Jetsóó Críjto íjcyane. Ááneríhjyáa íllure tsájúréévétsoobe imúnaa jodíómuke teene Damájcori íjcyámeke.
Tsáoro pállojcóne
23 Átsihdyúhjáa diitye imúnaa íjcyarómé pítyácójcatsí dííbyeke illííhyánúroki. 24 Áánemáhjáa pécóhajchótá cójɨ́hajchótá téhmehíjcyarómé técoomí llehówááné dííbyeke illííhyánuki. Árónáacáhjáa waajácújúcoobe teéne. 25 Áábekéhjáa cahcújtso múnaa úvérújtsí pañévú iúácóóbeke pejco niityétsó técoomí míhlletátú áachívújuco. Ehdúhjáa pállójcoobe Tsáoro ditye llííhyánúíyónetu.
Tsáoro Jerotsaréeri
26 Aabéhjáa Jerotsaréevu úújetéébé imíllerá iñáhbévájcatsíñé técoomíyí íjcyáné cahcújtso múnáama. Áróóbedíhjyáa íllure íllityéme. Tsáháikyéhjáa ditye wáájácutú dibye téhdure cáhcujtsójucóóné Jetsóoke. 27 Áábekéhjáa Benabéé uwáábojté éllevu itsájtyéébedívú waajácutsó diityéké ímíñeúvu. Úúbálleebéhjáa diityéké muhdú Jetsóó juuváj pɨɨnévú dííbyedívú bóhówáávéébema iíhjyúvátsihdyu péébe dííbyedítyú íjcyáné uwááboju Damájco múnáake ɨ́ɨ́nerí íllityétuube úúbállehíjcyáne. 28 Aabéhjáa Jerotsaréeri íjcyaabe diityémá úwááboobéré pehíjcyá tsijtye imúnaa cáhcújtsótúmeke ɨ́ɨ́nerí íllityétuúbe. 29 Aanéhjáa tsaate imúnaa íjcyarómé gríéégómú ihjyúriyéjuco íhjyuvámé dííbyema ityáhjájcatsíñe lliihyánúllehíjcyá dííbyeke. 30 Aanéhjáa íñahbéjté cahcújtso múnaa iwáájácúne tsajtyé dííbyeke Tsetsaréavu. Átsihdyúhjáa wallóómé dííbyeke Táátsóvuú.
31 Áijyúhjáa Jodéaa, Gariréaa, Tsamááriaa, íjcyáné iñújɨ́ɨ́neri íjcyáné cahcújtso múnaa tsaímiyéjuco íjcyane Píívyéébé Apííchóré diityéké pɨ́áábóneri. Aaméhjáa éhnííñevu llíyaatéhi.
Enéá ímíjpyeténe
32 Téhduréhjáa Péédoro pahúlleváré ááhɨ́veebéré péhíjcyaabe úújeté Ríídári íjcyáné cahcújtso múnáadívu. 33 Aabéhjáa téhulle ájtyúmɨté ‘Enéa’ némeííbyeke 8 pijcyábájuco íjpi vááúmeítyúneri chémehíjcyáábeke. 34 Áábekéhjáa neébe:
—Muúbej, tsúúca Jetsocríjtó uke bóhɨɨtsóhi. Ahdícyane dácúúvéne ílluréjuco dicyúwá dímibájcho.
Ahdújucóhjáa dibye téijyúré ácuuvéne. 35 Aanéhjáa Ríídaá, Tsaróoo, íjcyácoomícyu múnaa iájtyúmɨ́ne muhdúhjáa iícyahíjcyanéhjɨ́ ɨɨ́hvéjtsóne Jetsóokéréjuco cáhcujtsóne.
Dóóca bóhɨɨne ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu
36 Téijyúhjáa íjcyalle cahcújtso múnáalle Jóópéri Tabítá gríéégómú ihjyúrí ‘Dóócaá’ némeílle. Aalléhjáa ávyétá ɨ́mɨáállé íjcyalle pɨ́áábohíjcyá ɨ́dáátsóméhjɨke. 37 Aalléhjáa téijyu chémelle dsɨ́jɨvéhi. Áálleúvukéhjáa iñíjtyúne picyóómé cáámééɨ́jɨri íjcyáné mɨ́jcóhó pañévu. 38 Áijyúhjáa diibye Péédoro íjcyacóómí Ríída pɨ́hɨ́ré teene Jóópétuú. Aanéhjáa cahcújtso múnaa dibye kiá íjcyane iwáájácúne wallóó míítyétsikye dííbye éllevu. Aamútsíhjyáa neeté dííbyeke:
—Uuva ú peé ɨ́ɨ́cúi múúha éllevu.
39 Ahdújucóhjáa dibye pééne diityétsimájuco técoomívu. Aabéhjáa úújetéébeke tsajtyémé teene mɨ́jcóhó pañévú kiá tééhoúvú íjcyáhullévu. Áánáacáhjáa tétsihyi pííbájyujte walléémú máátyóri íjcyame úújétsópejtsó dííbyeke dílleúvúhjáa dsɨ́cohíjcyáné wajyámuunévu. 40 Ááné boonétúhjáa pámeekéré áachívú iíjchívyétsóne Píívyéébema ihjyúvaabe ɨmɨ́móúúvénema. Aabéhjáa díílleúvudívú ɨ́ɨ́teebéré nééhií:
—Tabítaj, múúhama dacúúve.
Ehdúhjáa dibye néénemáyé ɨɨtéjúcoólle. Aalléhjáa dííbyeke iájtyúmɨ́ne tsúúca ácuuvéhi. 41 Áállekéhjáa íhyójtsɨ́cutu iékéévéne íjyócujcároóbe. Áánemáhjáa cahcújtso múnáama pííbájyujtéké ɨpɨ́úváne úújétsoobe tsúúca bóhɨ́ɨ́lledívu. 42 Aanéhjáa teene Jóópé múnaa mítyame iwáájácúne cáhcujtsó Jetsóoke. 43 Átsihdyúhjáa Péédoro coéváhíi tsúcájá técoomívú ‘mɨ́ɨ́héné ímibájchoóbe’ némeííbyé Tsimóo jávu.