JÓÓDAÁ
Jóóda cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Jóóda Jacóóbó nahbe Jetsocríjtó ɨɨcúve múnáajpi o íjcyaabe íñe íhyaamɨ ó caatúnú ámúhakyée Méécááni iímíbájchóne újcúmeke Jetsocríjtó téhmehíjcyáme éllevu. Aane ihdyu óvíi ámúhakye ɨɨ́daatsólléne pɨ́ááboobe ɨbúwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyame mewájyújcatsíki.
Állíú uwáábo múnaa
Ámuúha táñahbémuj, ó imíllerá éhnííñevu ámúhakye o cáátunúné muhdúhjáa mepájtyetéiñe Píívyéébe mééma méénúnetu. Árónáa tsaate ámúhakye pátsárícyohíjcyánéllii ó imíllé íllure ámúhakye o tsápɨjtsóné Píívyéébée meke ájcune ɨ́mɨáájú icyánéjcutu ámuha meɨ́tsútúúveki. Muurá ijcyámé tsaate ímityúmé Píívyéébeke cáhcújtsóturómé íllure iállíñe ámúhá pañévú úcaavéme. Aame Máavyéjuube Jetsocríjtoke iéhdɨɨválléne nehíjcyá Píívyéébe meke iwájyúnéllii muhdú meke méénúityúné ímityúmé meíjcyárómeke. Tehdu nééme muurá wágóóóveé Píívyéébé waajácuháámɨ́ pañétúu tsúúcajájuco tene néhduú.
Aane ó imíllé tsúúca ámuha mewáájacújúcooróné ámúhakye o ɨ́tsáávetsóné muhdúhjáa Píívyéébe ijraéémú ihñéjté íjcyárómeke méénune dííbyeke ditye cáhcújtsótúnélliíhye. Muuráhjáa Ejíhtó iiñújɨ múnáá hójtsɨ́ pañétú diityéké dibye íjchívyétsórónáa diityédítyú tsaate dííbyeke cáhcújtsótúmeke dsɨ́jɨ́vétsoóbe. Téhduréhjáa muurá níjkyéjɨ múnaa ímí dííbyema íjcyatúmé múhdurá dárɨ́ɨ́vémeímyeke waagóoobe íijcyátsihdyu. Áámekéhjáa pícyoobe cúúvétsíí pañévú úwáñehííñeri ichíjchúmeke ditye tétsii iíjcya dibye muhdú meícyahíjcyáné ímíbájchóiñévújuco. Téhduréhjáa muurá Tsodóómaa, Gomóóraa, íúníúécoomíjɨ múnaa, íjcyámeke ɨ́cúbáhraabe cúújúwari ihdícyáméhjɨma ditye dómácócatsíhíjcyáné déjúcotu. Áánetu méwaajácú Píívyéébe ímítyúmeke ɨ́cúbahráné cúújúwari múijyú nɨ́jkéváityúne.
Ehdúhjáa ɨ́hdé múnáaúvuke dibye ɨ́cúbáhránáa ¿ɨ́veekí dííbyé taúhbajúúné iéhdɨɨválléne ímityúné ihjyúvahíjcyámé níjkyéjɨri ɨ́htsútujte íjcyámedítyu? Aame ímityúné iíjcyáneri íjpííhañe íllure tútávátsohíjcyáhi. Muuráhjáa ɨ́htsútuube níjkyéjɨ múnáá avyéjuube íjcyároobe Migyééré tsá ímityúné íhjyúvatú Naavénedítyú dííbyema Moitséeúvú ɨɨtéméhó hallúvú ityáhjájcatsícyoóca. Tsáháa dibye dííbyedi iúúhɨ́váténe néétu dibye ímítyuube íjcyane. Ílluréhjáa neebe dííbyeke: “Óvíi ihdyu muhdú Píívyéébe uke nééhií.” 10 Árónáa muurá diitye állíu múnaa tsá tehdu néétune. Muurá ímityúné ihjyúvahíjcyámé iwáájácútúnéhjɨri iúúhɨ́vaténema. Aame iyámédú dárɨ́ɨ́vémeíhijcyáhi. Ehdu iímillédú iíjcyáneri iiye íhyallúvú llícyúhcohíjcyámé iwágóóóveíñe.
11 ¡Máɨdáátsoju ihdyu diityéké tene pájtyeíñej! Éhnéhjáa Caíí íñáhbeke dsɨ́jɨ́vetsó dɨ́ɨ́vane muurá méénuhíjcyáme. Áhdure éhnéhjáa Baraáá ímityúné méénu dɨ́ɨ́vane ɨdsɨ́ɨ́dsɨ́váíyóneri ijyácunúhijcyáme. Aame muurá múhdurá idyárɨ́ɨ́vémeíhíjcyáné nɨ́jcaúvú wágóóóveé éhnéhjáa Coréé ílleebótú nɨ́jcaúvú dsɨ́jɨ́veebe wágóoovédu. 12 Muurá eene ámuha menáhbévájcatsíñé wañéhjɨnévú nucójpɨtsówu ɨ́mɨáámeúvúdú múúbaké ávyejúúlletúmé ipyééne majchóháñé iiye óróhcohíjcyá tsíjtyéjtane diityéké ɨ́tsáávetúme. Aame éhne múúne maálléítyúcooca ojtso kííjyeba pevénéré tsájtyedu. Áhdure diitye éhne úmehééné iñééváíyótsihvu néévátúnéllii ílluréjuco meíllone tébajkyéjɨmájuco mewáágoódu. 13 Áhdure diitye éhne nohjɨ páné ɨhdéene móóá úniúvú íjchívyetsódu. Áhdure diitye éhne mɨ́ɨ́curu wáájácúráityúmeréjuco iíjcyáíhullévú áákityédu. Aame wágóóóveé cúúvétsíí pañévú múijyú nɨ́jkéváityúne.
14-15 Muuráhjáa Enóó Adáaúvúj tsɨɨménémúhaabe 7-ijyúvájucóo dííbyeúvudítyú ditye llíyaaténáa íjcyaabe Píívyéébe túkévéjtsóneri néé ehdu néémedítyu: “Ávyéjuube tsájucóó mítyame ihñéjtema pámeere mɨ́amúnáama muhdú ditye ícyahíjcyáné iímíbájchoki. Muurá pámeere ímityúné méénuhíjcyámema ímityúné dííbyedítyú íhjyúvahíjcyámé iáhdó újcuúhi.” Ehdúhjáa Enóoúvú nééhií. 16 Aame muurá tsá múijyú ɨ́jtsúcunútú tsíeméné ímí tehdújuco íjcyane. Páneere múhdurá íjcyane nehíjcyáme. Ááne iímillédú ímityúné iíjcyáne mítyákímyeíhijcyáme. Aame ɨ́mɨáámeúvúdú tsaatémá tsaímíyé ihjyúvahíjcyá diityé tsíeméné diityédítyú iújcúroki.
Cáhcújtso múnáá túkevéjtsoju
17 Ámuúha táñahbémuj, cáhawáá méɨtsáávé éhnéhjáa Jetsocríjtó mamyémú nééneé: 18 “Muurá Jetsocríjtó tsiiñe tsááiñe pɨ́ɨ́hɨ́cooca íjcyaímyé tsaate iímillédú ímityúné íjcyame íllure dííbyedi úúhɨ́vatéimye.” 19 Aaméjuco muurá eene mɨ́amúnáake páhduváré ɨɨ́jtsámeíchóne ímítyúneríyé tsúúrámeíhijcyáne. Áámé pañe tsá Píívyéébé Apííchó íjcyatúne.
20 Áánetu ihdyu imíchi meíjcyáne Píívyéébema méihjyúvahíjcyá dííbyé Apííchó pɨáábori ámuha metéhmémeí Críjtoke mecáhcújtsónetu ámuha memújtátuki, ámuúha táñahbémuj. 21 Ahdícyane ɨ́mɨááméré meíjcyá dibye ámúhakye iwájyúne ɨpɨ́ááboki. Óóchévetúméré météhmehíjcyá Jetsocríjto meke ɨɨ́daatsóllédú íjcyaabe múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨɨvu iájcuki.
22 Múu tsaate páhduváré ɨ́jtsámeímyeke úwaabó ditye iwájácúúvéne ímíñeúvú icyáhcújtsoki. 23 Ehdu múu pájtyetétsó cúújúwá pañévú ditye wágóóóvéíyónetu. Árónáa ihdyu múu téɨɨbúwá ijcyá ditye ímityúné méénúnetu ámuha meɨ́ɨ́vátuki.
Duurúvaju
24-25 Aane ihdyu óvíi Píívyéébe Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtoj tééveri ámúhakye tehmé ámuha dííbyedítyú memújtátuki. Áhdure óvíi ámúhakye túkévéjtsoobe ɨ́ɨ́netú ámuha menéétsámeítyu dííbyedívú ámuha meúújetécooca ímíjyuuri ámuha meíjcyaki. Áánéllii metsu Píívyéébeke apáábyekéré maávyéjújtso panévatúré ɨ́htsútuube íjcyaabe múijyú nɨ́jkéváítyúúbeke. Áyu tehdújuco.