RÓÓCAÁ
Róóca Jetsóodítyú cáátúnuháámɨ
1
Íhjyu tújkeváne
1-2 Tsúúca muurá tsaate uwáábojte muhdúhjáa Jetsóó méjpɨɨne úllejéné páñetu ájtyumɨ́mé tééné uubállé caatúnuhíjcyá ímí tehdújuco. Aane ícyooca ó imíllé ooréjuco tééné uubállé o cáátunúné uke o wájyuube Téóópiró éllevu, diityékée o díllohíjcyánéj pɨɨnévú téhdure páneere ímí ídyéjúcotu tsúúca o wáájácúnélliíhye. Aane ó imíllé tééné uubállée ditye méénune u lléébohíjcyáné ímíñeúvú u wáájacúne.
Tsojtsó múnáajpi Jóáa tsɨ́ɨ́mávámeíiñe
Jodéá iiñújɨ́ avyéjuubéhjáa Heróódé íjcyáijyu íjcyaabe tsaapi llúúváábe Tsacaríá Abíámuúbe. Áábé táába méméhjáa Eritsabéé Aróój tsɨɨménémúháábéelle íjcyalle. Áámútsikyéhjáa Píívyéébe ímí ɨjtsúcunú dííbyé taúhbaju néhdújuco dityétsí íjcyánélliíhye. Aamútsíhjyáa tsá ɨ́ɨ́netú néétsámeítyú mɨ́amúnáadívu. Árónáacáhjáa ihdyu tsá dityétsí tsɨ́ɨ́mávatú mewa Eritsabéé ajchíbá íjcyánélliíhye. Ááné pañévúhjáa idyé tsúúca kéémemútsíjyuco diityétsi.
Aanéhjáa tsáijyu diibye Tsacaríá íjcyáha múnáake dómajcóné llúúvájte Píívyéébé úmɨwávú pácúúcu péététsohíjcyáne. Aanéhjáa imyéénuhíjcyádú nehcómé caabyé diitye llúúvájtedítyú páñétúétsihvu úcááveíñe. Aanéhjáa diibye Tsacaríake dómajcóné dibye úcááveíñé páñétúétsihvu duurúvájá pañévú teene imyéwu cúvaane dibye ipyéététsoki. 10 Aanéhjáa dibye péététsóné tujkéveri tsaate áachi íjcyame Píívyéébema ihjyúváhi. 11 Áánáacáhjáa dííbyedívú níjkyéjɨ múnáajpi bóhówaavé teene ditye péététsohíjcyáné waɨ́jɨ́ ijcyátsihvu. 12 Áábekéhjáa iájtyúmɨ́ne mítyane íllityéébe. 13 Árónáacáhjáa neebe diibye Tsacaríake:
—Díhllityédíñe. Tsúúca muurá Píívyéébe uke lleebó dííbyema u íhjyúvahíjcyáne. Ahdícyane muurá dítyáába Eritsabéé tsɨ́ɨ́mávaá wájpiíkye. Áábeke ú meménuú Jóáádivu. 14 Ááneri muurá mítyane ú ímíjyúúveéhi. Áhdure tsijtye ímíjyúúveéhi. 15 Aabe daachi Píívyéébedívú ɨ́htsútuube íjcyaabe tsá bíínojpácyó ádóityúne. Áhdure tsííñé avyéjpacyóné tsá dibye ádóityúne. Muurá tsɨ́ɨ́jú ɨ́ɨ́búwá pañéréi íjcyáróóbé pañe tsúúca Píívyéébé Apííchó íjcyaáhi. 16 Aabe mítyámeke ijraéémudítyú Ávyéjuube Píívyéébé icyánejcúvú ɨ́búwáávétsoóhi. 17 Muurá tsaatéké ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́memáyé cáánímuke dibye ímíbáávyetsómé tsaímiyéjuco íjcyaíñe. Áhdure lléébohíjcyátúrómeke ímíbáávyétsóiíbye. Ehdu muurá Ávyéjuube Jetsóó ɨhde mɨ́amúnáake ímíbájchóiibye ditye ímí dííbyeke iwáátsúcúpéjtso Eríaúvumáa ícyahíjcyáné Píívyéébé Apííchóré dííbyeke túkévéjtsóneri.
18 Ehdúhjáa níjkyéjɨ múnáajpi néénéllii diibye Tsacaríá néé dííbyeke:
—¿Aca múhdutú tehdu óóma íjcyaíñe? Muurá tsúúca kéémemútsíjyuco muhtsi átyáábama.
19 Áánélliihyéhjáa neebe dííbyeke:
—Muurá Píívyéébe oke wallóó íúníu múnáajpi Gaabriéé o íjcyáábeke díéllevu uke ɨ́mɨá uubállé o méénuki. 20 Ahdícyane ícyoocátú tsáhájuco u píívyetéityú u íhjyuváné dááchikye tsɨɨju tsɨ́ɨ́mávanévújuco ɨ́veekí uke o úúballéné u cáhcújtsótúnélliíhye. Ehdu úúma pajtyéiñe iéévé úújetéijyu.
21 Ehdúhjáa nééneri Tsacaríá duurúvájá pañe íjcyáábeke mɨ́amúnaa áachítyú ityéhméróne múhduréjucó ɨ́jtsámeíñé ɨ́ɨ́cúi dibye tsáátúnélliíhye. 22 Aabéhjáa iíjchivyédú ɨ́mɨááné tsáhájuco píívyetétú iíhjyuváne. Íhyótsɨríyéjucóhjáa dibye úbáhcyohíjcyáné diityémá iíhjyúvaróne. Aanéhjáa ɨjtsúcunúmé tsíeméné dííbyedívú bóhówaavéné tééjá pañévu.
23 Aabéhjáa dííbyeke tene dómájcodújcoojɨ́vá tééjá pañe iwákímyeíñe péjucóó ihjyávu. 24 Ááné boonétúhjáa ɨ́mɨááné tsúúca mewa Eritsabéé eeváhi. Aalléhjáa ihjyátú tsá úlléjúcootú tsáhojtsɨ́ nuhbáva. 25 Aalléhjáa nehíjcyáhi:
—Íhya óhdi mɨ́amúnaa iíhjyúvahíjcyánetu ɨɨ́hveté íñe íllu óóma Píívyéébe meenúhi.
Jetsóó tsɨ́ɨ́mávámeíiñe níjkyéjɨ múnáajpi úúballéne
26 Aanéhjáa tsúúca 6 nuhbávájuco dille íjcyánáa idyé Píívyéébe tsiiñe wallóó níjkyéjɨ múnáajpi Gaabriéeke Gariréari íjcyacóómí Natsaréevu dibye iúújeté wájpiikyéi úújétulle Maaríake. 27 Dííllekéhjáa Jotséé áábajáá ityáábáva Dabíiúvúj tsɨɨménémúhaabe íjcyaábe. 28 Aabéhjáa níjkyéjɨ múnáajpi díílle éllevu ipyééne néé díílleke:
—Maímijyu ihdyu u íjcyanej. Muurá Píívyéébe uke tujkéveellé tsijtye walléémú ehnííñevu.
29 Ehdúhjáa dibye nééneri íllure iúllévenúne ɨ́jtsámeíllé ɨɨná nééiyóné ehdu dibye nééneri. 30 Árónáacáhjáa neebe díílleke:
—Díhllityédíñe. Muurá Píívyéébe uke tujkéveelléhi. 31 Ahdícyane ú éévaáhi. Aane u tsɨ́ɨ́máváábeke ú meménuú Jetsóodívu. 32 Aabe ɨ́htsútuube íjcyaá Páñétúejpi Píívyéébé Hajchi íjcyaábe. Áábeke Píívyéébe ávyéjújtsoó dííbyé ɨhdé múnáajpíi Dabíiúvuke iávyéjujtsódu. 33 Aabe ijraéémú avyéjuube íjcyaá múijyú cápáyóóvéítyuúbe.
34 Ehdúhjáa dibye néénéllii diille Maaríá néé dííbyeke:
—¿Aca muhdú ó éévaá wájpiima o íjcyállejɨ́ɨ́vari?
35 Áánélliihyéhjáa neébe:
—Muurá ihdyu ɨ́htsútuube Píívyéébere Íapííchoj tééveri ehdu úúma méénuúhi. Áánéllii diibye u tsɨ́ɨ́mávaabe dííbyé Hajchíyé íjcyaáhi. 36 Téhdure muurá dííelle Eritsabéé tsɨ́ɨ́mávaá tsáápiikye tsúúca kéémelléjuco íjcyárolle. Tsúúca muurá 6 nuhbávájuco dille éévane ajchíbá íjcyárolle. 37 Tsá muurá ɨɨná Píívyéébedívú túhuutúne. Páneere piivyéteébe.
38 Áánélliihyéhjáa Maaríá nééhií:
—Muurá dííbyeke ó ɨ́ɨ́cúvehíjcyáhi. Aabe ihdyu óvíi eene oke u néhdu óóma meenúhi. Ehdúhjáa dille nétsihdyu ílluréjuco níjkyéjɨ múnáájpi pééneé.
Maaríá Eritsabéeke ááhɨvéne
39 Átsihdyúhjáa ɨ́ɨ́cúiye múhdúj coojɨ́vatúrá diille Maaríá péé Jodéá iiñújɨri íjcyáné caméhbáuri íjcyácoomívu. 40 Aalléhjáa Tsacaríake iááhɨ́véne dííbyé taaba Eritsabéeke duurúváhi. 41 Ááné tujkéveríhjyáa diille Eritsabéeke ɨ́jtsɨɨméné vááúmeí íhbáú pañe. Áánáacáhjáa Píívyéébé Apííchó tsúúca dííllé pañe. 42 Aalléhjáa kéévánécoba néé Maaríake:
—Muurá tsijtye walléémú ehnííñevu uke Píívyéébe tujkéveelléhi. Aabe u tsɨ́ɨ́máváábeke ímí pícyoó panévatúre. 43 Aalle ¿muhdú ɨ́dátsohɨ́válleke oke ú aahɨ́vevá Táavyéjuube Tápájtyetéébé íjcyáííbyéj tsɨɨju u íjcyalle? 44 Muurá oke u dúúruváváné tujkéveri tápañe tsɨ́ɨ́mene vááúmeí iímíjyúúvénej pééve. 45 Ahdícyane ihdyu maímijyu u íjcyane eene uke Píívyéébe tújkevéélléné u cáhcujtsódú íjcyalle. Muurá ɨ́mɨááné méénúiibye úúma muhdú uke iñéhduú.
46 Ehdúhjáa Eritsabéé néénéllii Maaríá nééhií:
Ávyetáré táɨ́ɨ́búuri ó duurúvá Píívyéébeke. 47 Aabe Tápájtyetétsoobe mítyane oke ímíjyúúvetsó táɨ́ɨ́buu. 48 Muurá íñe dííbyé ɨɨcúve múnáalle ɨ́dátsó o néérólleke oke ɨ́tsááveébe. Ahdícyane ícyoocátú pámeere mɨ́amúnaa óhdi ímíjyuuvéhi. 49 Muurá Píívyéébe ɨ́mɨáábé ɨ́htsútuube íjcyaabe tajtyééveri meenú ímí tehdújuco. 50 Aabe pámeere mɨ́amúnáadítyú múhdumé dííbyeke ávyejúúllémeke pɨ́aabó diityédí ɨɨ́dáátsóvénema. 51 Muurá ávyétá ɨhtsútú nénehjɨ imyéénúneri mítyájkímyeímyeke núcójpɨ́vétsoóbe. 52 Áhdure ɨ́htsútujte ávyéjujtédítyú íavyéjú idyójtúne ávyéjuutétsoobe ɨ́dáátsóméhjɨkéréjuco. 53 Muurá ɨ́mɨááneríyé tsúúrámeíhíjcyámedívú éhnííñevu bóhówájtsoobe teéne. Áánetu ɨ́htsutúmé ehnéva múnaa tééneríyé tsúúrámeíhijcyámeke tsá dibye ɨ́mɨáánevu ájcutúne. 54-55 Muurá ihñéjté ijraéémú meíjcyámeke ɨɨ́daatsólléne ɨ́hvéjtsótuubéré meke pɨ́áábohíjcyá múijyú nɨ́jkéváityúné éhnéhjáa méɨdé múnáajpi Aavaráaúvuke pámeere ɨ́jtsɨɨménémúháábema iñéhdújuco.
Ehdúhjáa neelle Maaría.
56 Aalléhjáa pápihchúú nuhbává Eritsabéema iíjcyátsihdyu oomí ihjyávu.
Tsojtsó múnáajpi Jóááke tsɨɨju tsɨ́ɨ́maváne.
57 Aanéhjáa Eritsabéé tsúúca ɨtsɨ́ɨ́máváíñe éévé úújetédú tsɨ́ɨ́mavá wájpiíkye. 58 Áijyúhjáa díílle hájkímuma tsijtye tééneri iímíjyúúvéne duurúvá dille tsɨ́ɨ́maváné Píívyéébere díílleke pɨ́aabóné iwáájácúnema. 59 Aaméhjáa tsúúca íhyojtsɨ́tú pápihchúúj coojɨ́vájuco íjcyáábéwúuke íñaméhó nɨ́jcáúemɨ́ɨ́hé kíhdyahɨ́róhi. Áánemáhjáa imíllerómé dííbyéwúuke imyémenúné cááni Tsacaría déjuri. 60 Árónáacáhjáa tsɨɨju nééhií:
—Tsáhaá, Jóáa dííbye méme.
61 Áánélliihyéhjáa nééme díílleke:
—Árónáa tsá teene dídyohjɨ́ba múnáa mémé íjcyatúne.
62 Ehdúhjáa iñééne cááníkye úbahcyómé dibye imyéménu keená iímíllenévu. 63 Áánélliihyéhjáa cááni Tsacaríá tsíeméné ityáúmeíñetu caatúnú ‘Jóáa dííbye mémé íjcyaáhi’ iñééneé. Ááneríhjyáa pámeere ullévenúhi. 64 Áijyúhjáa tsúúca íhjyúvaabe Píívyéébeke duurúváhi. 65 Ááneríhjyáa teene Jodéá iiñújɨ́ caméhbaúne múnaa iúllévenúne úbálléjcatsíhi. 66 Áánemáhjáa Jóáádityu néémeé:
—¿Aca íhya ɨ́ɨ́né ɨhtsútuubéí dííbyéwu? Muurá Píívyéébe ímí dííbyeke ɨjtsúcunúhi.
Píívyéébeke Tsacaríá dúúruváne
67 Aanéhjáa téijyu diibye cááni Tsacaríá Píívyéébé Apííchó ípañe íjcyaabe dííbyeke dúúrúvaabe nééhií:
68 Maímijyu ihdyu mee ijraéémú ávyéjuube Píívyéébe íjcyanej. Muurá meke pɨ́ááboobe mepájtyetéki. 69-70 Muurá ɨ́ɨɨcúve múnáajpi Dabíiúvúj tsɨɨménémúháábedítyú pícyóiibye tsaapi ɨ́htsútuube meke pájtyetétsóííbyeke tsúúcajátújucóo íhjyú uubálle múnáaj tééveri iñéhduú. 71 Aabe meke pájtyetétsoó mémunáadítyu. 72 Muuráhjáa méɨhdé múnáaúvudi ɨɨ́dáátsóvéne diityéké ɨ́hvéjtsótuube pɨ́aabó muhdú diityéké iñéhdújuco. 73-75 Muuráhjáa téhdure méɨhdé múnáajpi Aavaráaúvuke ɨ́mɨáánetúré neebe meke mémunáadítyú ipájtyetétsoíñé ɨ́ɨ́nerí íllityétúmé dííbyekéréjuco meɨ́ɨ́cúve múijyú nɨ́jkéváityúne.
76-77 Ehdúhjáa iíhjyúvátsihdyu diibye íllíwúuke neébe:
Ahdícyane uu hájchíwu ú íjcyaá ɨ́htsútuube Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi. Aabe dííbyeéjteke ú ímíbáávyétsoó Ávyéjúúbé ɨhde ditye iwáájácu tsúúca diityé imítyuháñé Píívyéébe diityédí ɨɨ́dáátsóvéne ábájɨ́ɨ́veíñé ditye ipájtyetéki. 78 Muurá meke ɨɨ́daatsólléne cáámetu wállóóiibye tsáápiikye meéllevu mepájtyetéiñe mééma méénúííbyeke. 79 Aabe muurá waajácútsoó ɨ́mɨájɨjtóvú eene iwágóóóvéíyojɨ́jtóré úráávyehíjcyámé ɨ́dátsó cúúvétsii múu íjcyadu wáájácúratúmé ícyahíjcyámeke. Ehdu muurá ɨ́mɨájɨjtóvú meke waajácútsóiibye tsaímíyé meíjcyaki.
Ehdúhjáa neebe Tsacaría.
80 Aanéhjáa diibye tsɨ́ɨ́mene tsaímíyé píívyeebe ijcyá Píívyéébe ímillédu. Aabéhjáa ícyahíjcyá ɨ́ɨ́néubárá píívyétúné iiñújɨri imúnaa ijraéémú dííbyeke ímíñeúvú wáájácútsihvújuco.