16
Paritséómuma tsadotséómú Jetsóoke néé méénúráítyuróné dibye imyéénuki
(Mc 8.11-13; Rc 12.54-56)
Áijyúu paritséómuma tsadotséómú tsáá Jetsóo éllevu. Áamée dííbyeke imújtátsóro néé íévéhoowávú méénúráítyuróné dibye imyéénuki.
Árónáacáa neebe diityéke:
—Muurá cuuvé pañe níjkyejɨ tújpañúnetu ámuha méwaajácú tsíjcyoojɨ ímí nééiñe. Áánetu cúúvénetu tejɨ tújpañúcooca ámuha méwaajácú téjcoojɨ ímítyuj cóójɨ́ íjcyaíñe. Ehdu muurá ámuha ɨ́mɨáámeúvúdú méwaajácú muhdú néijyu muhdɨ́ɨ́vané cóójɨ íjcyaíñe. Árome ¿ɨ́veekí tsá ámuha mewáájácutú okée iwálloone tsúúca ámúhakye Píívyéébe páhduváré nénehjɨ imyéénúneri úúballéjúcohíjcyaróne? Aame ámuha ɨ́mɨáámejɨ́ɨ́ ¿ɨ́veekí méimíllé méénúráítyuróné o méénune téénetu oke ámuha mecáhcújtsokíjɨ́ɨ́vari? Óvíi ihdyu Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpíi Jonáake pájtyedu nééne oke pájtyénetu ámuha méwaajácú ɨ́mɨááné diibyéjuco o íjcyane. Ehdúu Jetsóó diityéké nééné boone muha diityédítyú mepéé tsiéllevúréjuco.
Paritséómú uwáábójutu Jetsóó ímamyémuke téɨ́búwajtsóne
(Mc 8.14-21)
Aamée únéú tsiñéjcuvu muha meúújetétsihvu méɨ́tsaavé múúha májchóhjáa muha maábájɨɨvéne. Áánáacáa Jetsóó múúhakye nééhií:
—Téɨɨbúwá méíjcyaco. Méɨ́ɨ́cúvedí paritséómuma tsadotséómu éhné pááá ooríchori.
Ehdúu múúhakye dibye néénéllii muha ménéjcatsíhi:
—Méubáhjané médóviyíjcyó páááhóubáré metsívátúnéllii ehdu meke neébe.
Ehdúu muha meɨ́jtsámeíñé iwáájácúne neebe múúhakye:
—¿Ɨ́veekí ámuha apááñeríyé méɨ́jtsámeí memájchó mééma íjcyátúneri? Áánélliihyéha ihdyu tsá ímí ámuha oke mecáhcújtsotúne. ¿Muhdú wáájacúpityúmé ámuúha? ¿A tsá ámuha mewáájácutú éhnée 5-hovátúré páahóónetu 5,000-meváké o májchótsónetu pívárujtsívá pátyeevéne? 10 Áhdure ¿aca tsá ámuha meɨ́tsáávetú éhnée 4,000-meváké 7-hovátúré o májchotsónetu múhdúrujtsívá cóeene meújcune? 11 Aane ¿muhdú ɨ́ɨ́vane tsá ámuha mewáájácutú tsííñeríyé ámúhama o íhjyúvaróné ámúhakye o nééneé: “Méɨ́ɨ́cúvedí paritséómuma tsadotséómu éhné pááá ooríchori?”
12 Ehdúu dibye néénetu botsíi muha méwájácuuvé ɨ́mɨááné téénetu dibye múúhakye néétune. Ihdyúhacáa paritséómuma tsadotséómú uwáábó múhdurá nééne múúhakye mújtátsóíyónetu muha metéhmémeí dibye múúhakye nééneé.
Péédoro néé mépájtyetéébé Jetsóó íjcyane
(Mc 8.27-30; Rc 9.18-21)
13 Átsihdyúu muha ‘Tsetsaréa Pirípo’ némeí cóómí íjcyáné iiñújɨvu meúújetétsihvu múúhakye neébe:
—¿Aca muubá o íjcyane mɨ́amúnaa óhdityu nehíjcyá íñe Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyéévéébedítyu?
14 Áánélliihyée muha menééhií:
—Tsaate nehíjcyá tsojtsó múnáajpi Jóáava tsiiñe bóhɨɨbe u íjcyane. Áánetu tsijtye nehíjcyá éíjyuúvúu ícyahíjcyámé Píívyéébé ihjyú uubálle múnáadítyú Eríaa, Jeremíaa, íjcyámútsidítyú tsaapi u íjcyane.
15 Ehdúu muha menéénéllii múúhakye neébe:
—¿Ácooca ámuha muubá o íjcyane menééhií?
16 Áánélliihyée Péédoro nééhií:
—Muurá uu Críjto mɨ́amúnáake u pájtyetétsoobe ɨ́mɨáábé Piivyéébé Hajchi.
17 Áánélliihyée neébe:
—Tehdújuco, maímijyúhde tsáma uu Tsimóó Jonáá hajchi u íjcyaábe. Óvíi Píívyéébe uke pɨ́aabóhi. Tsá muurá mɨ́amúnaa uke túkévéjtsóneri ehdu u íhjyúvatúne. Muurá ihdyu níjkyéjɨri íjcyaabe Llihíyóré uke túkévéjtsóneri ehdu ú ihjyúváhi. 18 Áábeke téhdure uke o néé Péédoro dimyémé íjcyane ‘nééwayu’ nééiyóne. Muurá nééwayu ɨɨná wááótuúdú u néébe ú íjcyaá múhdumé oke cáhcújtsómedítyú ímichi ídyéjúcóejpi. Áánéllii muurá tahñéjté íjcyámeke tsá ɨɨná muhdú méénúítyuróne. Muurá dsɨ́jɨvéjúcoorómé tsiiñe bóhɨɨ́hi. 19 Áhdure uke ó picyóó dijtyééveri mɨ́amúnaa iwáájácu muhdú níjkyéjɨri íjcyaabe Píívyéébé avyéjúejte iíjcyaíñe. Aane íñe ííñújɨri múhdurá ícyahíjcyáné mɨ́amúnaa díuwááboju cáhcújtsotúmé tsá téénéejte íjcyatú níjkyéjɨri íjcyaabe Píívyéébe néhdújuco. Áánetu teene cáhcujtsómé ímí ícyahíjcyámé téénéejte ijcyá dííbyere néhdújuco.
20 Ehdúu iñééné boone múúhakye neebe muha muucá meúúbállétu ɨ́mɨááné diibyéjuco Críjto mépájtyetétsoobe dibye íjcyane.
Ɨdsɨ́jɨ́veíñé Jetsóó úúballéne
(Mc 8.31–9.1; Rc 9.22-27)
21 Átsihdyúu múúhakye úúbálleebe muhdú Jerotsaréevu péébeke túkevéjtsojtémá llúúvájté avyéjujtee, taúhbájú uwáábojtee, íjcyame ɨɨ́cúbáhráné nɨ́jcáutu dííbyeke dsɨ́jɨ́vétsoíñe. Ároobe 3 coojɨ́vatu tsiiñe ibóhɨɨíñée úúbálleébe. 22 Áánélliihyée Péédoro múúhadítyú idyówajcáróóbeke nééhií:
—Tsáha Ávyéjuúbej, kiá Píívyéébe íjcyánáa ɨɨná uke pájtyeéhi. Tsá ɨɨná uke pájtyéityúne.
23 Ehdúu Péédoro néérónáa Jetsóó íllure dííbyeke uhbáhi. Neebépeé:
—¡Dɨ́hne óhdityu Náve Naavénej! ¡Iijyévéne oke u túhútsohíjcyáne! Muurá mɨ́amúnáá ɨ́jtsaméíyé dípañe íjcyánéllii tsá u wáájácutú muhdú Píívyéébe óhdityu ɨ́jtsámeíñe.
24 Átsihdyúu neebe múúhakye:
—Tsaate oke iúraavyéné ímillémé óvíi iímillédú iícyahíjcyánetu ɨɨ́hveténe úraavyé wájyúmeítyúméré ɨɨ́cúbáhrámeíyóné pañe. 25 Muurá iímillédú ííñújɨri iíjcyáíyóneríyé tsúúrámeíhijcyámé tsá pájtyetéityúne. Áánetu teene ɨɨ́hvéjtsóne ookéréjuco ímí iúráávyéíñeri tsúúrámeíhijcyámé pájtyéteéhi. 26 ¿Aca ɨ́ɨ́netú meke pɨ́áábóiyóné tsáijyu múu mewágóóóvénáa mítyane meéhneváne? ¿Mityá ijcyáné tsane mepájtyetéíyóné ehnííñevu tsaímíyé meíjcyáiyónej? 27 Muurá oo Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyééveebe Llihíyó avyéjuma ó tsaá dííbyeéjté níjkyéjɨ múnáama. Áijyu muurá pámeere újcuú muhdú iícyahíjcyáne áhdo. 28 Muurá ɨ́mɨááné ámúhadítyú tsáhái tsaate dsɨ́jɨ́véityú táavyéjú bóhówaavéné ájtyúmɨtúme. Ehdúu Jetsóó néé múúhakye.