8
Íjpi chájáávéébeke Jetsóó bóhɨɨtsóne
(Mc 1.40-45; Rc 5.12-16)
Aabée Jetsóó teene cáméhbáutu níítyéébeke mítyame mɨ́amúnaa úraavyéhi. Áánáacáa tsaapi íjpi chájááveebe dííbye éllevu itsááne dííbyé lliiñévú ɨmɨ́móúúvéne néé dííbyeke:
—Ávyéjuúbej, ¿aca muhdúiyó teene oke u bóhɨɨtsóne?
Áánélliihyée neébe:
—Mu ihdyu tehdújucoj. Ehdúu néébere dííbyeke dócárájcóneri tsúúca bóhɨɨ́be. Áábekée neébe:
—Tsáma tsaatéké dúúbálledí íñe muhdú u bóhɨɨ́ne. Tsapéhdúré llúúváábe éllevu pééne dííbyedívú dúhjétsámeítyeco. Ááne Moitséeúvúu néhdu Píívyéébeke tsíeméneri ú ɨ́ɨ́cúveé téénetu mɨ́amúnaa iwáájácu u bóhɨ́jucóóne. Ehdúu Jetsóó néé dííbyeke.
Tsodáhómú avyéjúúbé úníu múnáájpikye Jetsóó bóhɨɨtsóne
(Rc 7.1-10)
Átsihdyúu muha Jetsóoma Capenaóovu meúújeténáa romáánómú tsodáhómú avyéjuube dííbye éllevu itsááne pɨáábó táúmeíhi. Neebépeé:
—Ávyéjuúbej, táúníu múnáajpi chémeebe ávyétá ɨhnáhó ɨ́cúbáhrámeíhi. Aabe tsáhájuco íjpi vááúmeítyúne.
Áánélliihyée Jetsóó nééhií:
—Cána bo o péé o bóhɨ́ɨ́tso dííbyeke.
Áánélliihyée neébe:
—Avyéjuúbej, muurá íñe tsíjtye múnáajpíyé o íjcyaabe ɨ́dátsó o néébe jávú tsá u ááhɨ́véítyuróne. Áánéllii ihdyu uke o néé íchihdyúré u íhjyúváné tujkéveri dibye ibóhɨɨ́ki. Muurá ó cáhcujtsó dibye bóhɨɨíñe. Muurá táavyéjujte oke táuhbáné ó méénuhíjcyáhi. Áhdure tsodáhómuke o táuhbáné méénuhíjcyáme. Muurá tsáápiikye diityédítyú tsiéllevu o wállóócooca peebe téhullévu. Áhdure tsáápiikye o pɨ́úvácooca tsaábe. Áhdure táúníu múnáájpikye tsíeménevu o táuhbáné méénuúbe. Ahdícyane ó waajácú u néécooca táúníu múnáajpi bóhɨɨíñe.
10 Ehdúu diibye tsodáhómú avyéjuube nééneri iúllévenútsihdyu neebe tétsihyi íjcyámeke:
—Ɨ́mɨáánetúré o néé tsá muurá tsáápíubáré tamúnaa ijraéémudítyú cáhcújtsotú íñe áánu cáhcujtsódu. 11 Ehdu muurá pahúllevátú tsaaímyé mítyame ijraéémú íjcyáturómé íñe áánu romáánómuube cáhcujtsódú ímí Píívyéébeke cáhcújtsoímye. Aame dííbyé avyéjuvu úcaavémé nahbévájcátsií majchóháñeri Aavaráaa, Itsáaa, Jacóóboo, íjcyámema. 12 Áánetu ijraéémudítyú mítyame wágóóóveé ícyuuvétsíí pañévú Píívyéébé avyéjutu ímichi diityé wáábyuta íjcyárónetu. Aame tétsihyi ɨ́cúbáhrámeímyé tahíjcyaá íhwáñeene ɨɨ́hdónema.
13 Ehdúu iñééné boonétú tsiiñe neebe diibye tsodáhómú avyéjúúbeke:
—Áyu wa dipye dihjyávuj. Óvíi ihdyu u cáhcujtsódú íjcyane úúma díúníu múnáajpi bohɨ́ɨ́hií.
Ehdúu Jetsóó nééné tujkéveríhjyáa tsúúca bóhɨɨ́be.
Péédoró báábeke Jetsóó bóhɨɨtsóne
(Mc 1.29-31; Rc 4.38-39)
14 Áhdurée dííbyema muha Péédoró javu mepéénáa diibye Péédoró baabe áíívyeri chémelle ícyuwájá pañe. 15 Áállekée Jetsóó íhyójtsɨtu ékéévéneri tsúúca bóhɨɨlle múúhakye májchotsóhi.
Mítyámeke Jetsóó bóhɨɨtsóne
(Mc 1.32-34; Rc 4.40-41)
16 Tépejcóo Jetsóo éllevu tsivámé naavémú ípañe íjcyáneri chéméméhjɨke. Áámé pañétúu ijchívyétsoobe diityéke. Áhdurée tsííñe chémeri íjcyámeke bóhɨ́ɨ́tsoóbe. 17 Ehdúu Jetsóó méénuhíjcyá téijyu Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpíhjyáa Itsaíá íllu néhdújuco: “Dííbyere méhdityu páhduváré nééne chémeháñé waagóóhi.” Ehdúhjáa Itsaíá néhdújuco dibye méénuhíjcyáne.
Jetsóoke iúraavyéné ímílleróme
(Rc 9.57-62)
18 Áábedívúu téijyu mítyanéjuco mɨ́amúnaa píhcyáávénéllii múúhakye neebe muha únéúcóbá tsiñéjcuvu mepájtyeki. 19 Áánáacáa tsaapi taúhbájú uwááboobe dííbye éllevu itsááne nééhií:
—Uwááboóbej, ó imíllé úúmaye o péhijcyáné kiávú u péhullévújuco.
20 Áánélliihyée Jetsóó néé dííbyeke:
—Muurá iyámé óówamu íjcyarómé íhyéjúnema téhejújɨ́ pañe icyúwaki. Áhdure wahpéjté ijcyá icyúwáítsɨ́hjɨma. Áánetu muurá íñe Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyééveebe tsá tahjyáúbamáyé o íjcyatúne.
21 Áijyúrée idyé tsaapi dííbye déjuri péhíjcyámedítyú néé dííbyeke:
—Ávyéjuúbej, ói o péé llihíyo éllevu. Óvíi ihdyu múijyú óhdivu dsɨ́jɨ́veebe úúmayéjuco o úllehíjcyaki.
22 Áárónáacáa Jetsóó néé dííbyeke:
—Óvi ihdyu tsamééré ɨ́mɨájɨ́jtó úráávyetúmé cúúújcatsí ɨdsɨ́jɨ́vécoóca. Wa ihdyu ookéréjuco duráávyej.
Kííjyébama nohjɨ Jetsóó ɨ́hvetétsóne
(Mc 4.35-41; Rc 8.22-25)
23 Átsihdyúu muha mɨ́ɨ́neri mepéé únéú tsiñéjcuvu. 24 Áánáacáa ávyéta tsɨ́jpá nééné kiijyébari mítyane nohjɨ íjcyane múúhakye pámaúcúiyáhi. Áijyúu Jetsóó cuwáhi. 25 Áábekée muha ɨ́ɨ́cúi maákyéjtsóne menééhií:
—¡Ávyéjuúbej, meke pájtyetétso! ¡Tsúúca mémájcánuúhi!
26 Áánélliihyée neebe múúhakye:
—¿Ɨ́ɨ́neríami ámuha méíllityé ayájú ɨhnáhóhajaj? ¡Tsáháikyéha ímí ámuha mecáhcújtsotú Píívyéébeke!
Ehdúu múúhakye iñétsihdyu kííjyébama nohjɨ íjcyane úhbaabe tene ɨɨ́hvetéki. Ahdújucóo tene ɨ́hveténé dáíhañéréjuco. 27 Ehdúu téijyu Jetsóó méénúneri muha meúllévenúne ménéjcatsíhi:
—¿Muubáami aabye íjcyáábeke muhdú kííjyébama nújpacyo lleéboj?
Tsaaté pañe naavémú íjcyane
(Mc 5.1-20; Rc 8.26-39)
28 Aanée tsúúca muha tsíñejcúeúvú méúújeté Gadáárá iiñújɨvu. Áánáacáa dííbyeke míítyétsi cáhdahɨ́ró naavémú ípañe íjcyamútsí níjkyénéj pɨɨnéréhjáa ícyahíjcyamútsi. Aamútsíhjyáa apííchówu néémutsi tétsii ícyahíjcyánéllii tsá múha tétsii úllehíjcyatúne. 29 Aamútsíi Jetsóoke kévádijcyó ílluú:
—¡Múhtsikye ihdyu pátsáríjcyodí Píívyéébé Hajchi u íjcyaábe! ¡Tsáhái muurá ɨ́cúbáhraméi éévé íjcyatúne!
30 Áijyúu tétsííj pɨɨhɨ́rí mítyame jéémú meenímú majchóri. 31 Áánélliihyée naavémú diityétsí pañe íjcyame Jetsóoke nééhií:
—Múúhakye íjtyétsí pañétú u wáágóóhajchíí aatye méénímú pañévuréjuco muha meújcámeíiñe.
32 Áánélliihyée neebe diityéke:
—Wa ihdyu méújcaméí diityé pañévuj.
Ahdújucóo ditye iíjchívyéne újcámeíñé diityé pañévuréjuco. Aamée únéú pañévú cáhtsíñibámé májcanúhi.
33 Ehdúu méénímuke tene pájtyéneri diityé tehméjté ávyétá ɨhnáhó íllityéhi. Áánemáa ɨ́ɨ́cúi tétsííj pɨɨhɨ́rí íjcyáméhjɨ éllevu ɨdsɨ́ɨ́néne úúballémé muhdú tene pájtyene. 34 Áánélliihyée pámeere tsáácunú Jetsóo éllevu. Aamée dííbyeke néé tétsihdyu muha mepéékií.