ལེའུ་བདུན་པ།
གཉེན་སྒྲིག་གི་སྐོར།
ད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ལ་བྲིས་པའི་དོན་གྱི་སྐོར་ལ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་མཉམ་དུ་མ་འདུས་ན་ལེགས་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ལོག་གཡེམ་གྱི་ལས་མང་པོ་ཐོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེས་པ་རེར་བཟའ་ཟླ་རེ་དང༌། བུད་མེད་རེར་ཁྱོ་ག་རེ་ཡོད་དགོས། ཁྱོ་ག་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་རང་གི་ཁྱོ་ག་དང་མཉམ་དུ་འདུ་དགོས། བཟའ་ཟླའི་ལུས་ནི་མོ་རང་གི་དབང་འོག་ཏུ་མེད་ཀྱི། ཁྱོ་གའི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོ་གའི་ལུས་ནི་ཁོ་རང་གི་དབང་འོག་ཏུ་མེད་ཀྱི། བཟའ་ཟླའི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད། བཟའ་ཚོ་གཉིས་རེ་ཞིག་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཆེད་དུ་ཕན་ཚུན་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དེ་མ་གཏོགས་མཉམ་དུ་འདུ་རྒྱུ་མ་འགོག་ཅིག ཁྱོད་ཚོས་རང་ཚོད་ཟིན་མི་ཐུབ་པས། བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁྱོད་ཚོར་བསླུ་བྲིད་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་བསྐྱར་མཉམ་དུ་འདུ་དགོས། དེ་ནི་བཀའ་རྒྱ་མིན་གྱི། ངའི་བསླབ་བྱ་ཡིན། ང་ཕོ་ཧྲེང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ང་རང་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ཀྱང༌། མི་སོ་སོར་དཀོན་མཆོག་ནས་གནང་སྦྱིན་རེ་ཡོད་དེ། ཁ་ཅིག་ལ་ཕོ་ཧྲེང་མོ་ཧྲེང་གི་གནང་སྦྱིན། ཡང་ཁ་ཅིག་ལ་བཟའ་ཚང་གི་འཚོ་བའི་གནང་སྦྱིན་ཐོབ་ཡོད།
གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མ་མྱོང་བ་དང་ཡུགས་མོ་རྣམས་ལ་ང་བཞིན་དུ་གཉེན་སྒྲིག་མ་མྱོང་བར་གནས་ན་ལེགས་པར་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་རང་ཚོད་ཟིན་མ་ཐུབ་ན་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཆོག གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་མེ་འབར་བ་ལས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་ལེགས། 10 གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ང་མིན་ཏེ་གཙོ་བོས་བུད་མེད་རང་གི་ཁྱོ་བོ་དང་ཁ་བྲལ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང༌། 11 (འོན་ཀྱང་ཁ་བྲལ་ན་མོ་རང་ཁྱོ་བོ་མེད་པར་གནས་དགོས་པའམ། ཁྱོ་བོ་དང་འདུམ་པར་འགྱུར་དགོས་) ཁྱོ་བོ་ཡང་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ཁ་བྲལ་མི་ཆོག 12 གཙོ་བོས་མིན་ཏེ་ང་ཡིས་དེ་མིན་གཞན་དག་ལ་ཟེར་རྒྱུར། གལ་ཏེ་སྤུན་ཟླ་ཞིག་ལ་བཟའ་ཟླ་དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་མོས་ཁོང་དང་སྡོད་པར་དགའ་ན། ཁོ་མོ་དང་ཁ་བྲལ་མི་ཆོག་ཅེས་ཟེར། 13 ཡང་བུད་མེད་གཅིག་ལ་ཁྱོ་ག་དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་ཅིག་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་ནི་མོ་རང་དང་སྡོད་པར་དགའ་ན། ཁོ་དང་ཁ་བྲལ་མི་ཆོག 14 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁྱོ་ག་དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་ནི་རང་གི་བཟའ་ཟླའི་སྒོ་ནས་དམ་པ་རུ་གྱུར་ཞིང༌། བུད་མེད་དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་རང་གི་དད་ལྡན་ཁྱོ་གའི་སྒོ་ནས་དམ་པ་རུ་གྱུར། དེ་མིན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དམ་པ་མིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་དམ་པ་ཡིན། 15 གལ་ཏེ་དད་པ་མི་བྱེད་མཁན་དེ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ཁ་བྲལ་ན་འབྲལ་དུ་ཆུག དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་སུ་ཡང་བཅིངས་པ་མ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་ཞི་བདེའི་ནང་གནས་པའི་ཕྱིར་བོས་པ་གནང་ངོ༌། 16 ཆུང་མ་རྣམས། ཁྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སོ་སོའི་ཁྱོ་ག་མི་ཐར་བ་ཇི་ལྟར་ཤེས། ཁྱོ་ག་ཚོ། ཁྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སོ་སོའི་ཆུང་མ་མི་ཐར་བ་ཇི་ལྟར་ཤེས།
དཀོན་མཆོག་གིས་ཅི་བསྐོས་པ་བཞིན་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོས།
17 གཙོ་བོས་མི་རེ་རེར་ཅི་བསྐོས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་བོས་པ་བཞིན་དུ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོས། དེ་ནི་ངས་ཆོས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་བསྒོས་པ་དེ་ཡིན། 18 དཔེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་སུ་ཞིག་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས་དང་ལྡན་པར་བོས་ན་ཁོ་ནི་རྟགས་དེ་དང་ལྡན་པར་གནས་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་སུ་ཞིག་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས་དང་མི་ལྡན་པར་བོས་ན་ཁོས་རྟགས་དེ་ལེན་མི་རུང༌། 19 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས་ལེན་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་བ་དེ་འབའ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། 20 མི་རེ་རེ་བོས་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་གནས་དགོས། 21 བོས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་བྲན་གཡོག་ཡིན་ནམ། དེའི་རྐྱེན་པས་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། གལ་ཏེ་བྲན་གཡོག་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ན་དེ་ལེན་ཞིག 22 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་གཙོ་བོའི་ཐོག་ནས་བོས་པའི་བྲན་གཡོག་ནི་གཙོ་བོས་ཐར་དུ་བཅུག་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་བྲན་གཡོག་མིན་པ་བོས་པ་དེ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཞབས་ཕྱི་ཡིན། 23 ཁྱེད་ཚོ་བླུ་རིན་གྱིས་ཉོས་པས་མི་རྣམས་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ཏུ་མ་འགྱུར་ཞིག 24 སྤུན་ཟླ་རྣམས། མི་རེ་རེ་བོས་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་དང་འགྲོགས་ཏེ་གནས་དགོས།
གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར།
25 ད་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མ་མྱོང་བའི་གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ལ་དེའི་ཐད་གཙོ་བོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ང་ལ་མེད་ཀྱང༌། ང་ནི་ཐུགས་རྗེའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོས་བློ་གཏད་ཆོག་པར་མཛད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ངས་བསམ་འཆར་ཤོད། 26 ངའི་བསམ་པ་ལ། དེང་སྐབས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་བསྡད་ན་ལེགས། 27 ཁྱེད་ལ་ཆུང་མ་ཡོད་ན། ཁ་འབྲལ་ཐབས་མ་བྱེད། མེད་ན་ཆུང་མ་མ་འཚོལ། 28 གལ་ཏེ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ལས་མ་བྱས། ཡང་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་གིས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ལས་མ་བྱས་ཀྱང༌། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཞིང༌། ངའི་ངོས་ནས་དེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་འཕོག་པར་མི་འདོད། 29 སྤུན་ཟླ་རྣམས། ངའི་དོན་འདི་ལྟར་ཡིན། བསྐོས་པའི་དུས་ཚོད་རིང་པོ་མེད་པས་ད་ཕྱིན་ཆད་ཆུང་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུང་མ་མེད་པ་ལྟར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས། 30 ངུ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མི་ངུ་བ་ལྟར་དང༌། དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས། ཉོ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་མེད་པ་ལྟར་དང༌། 31 འཇིག་རྟེན་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྤྱོད་པ་ལྟར་སྤྱོད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་རྣམ་པ་འདའ་བཞིན་ཡོད་པས་སོ། 32 ངའི་རེ་བར་ཁྱེད་ཚོ་སེམས་ཁྲལ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། བཟའ་ཟླ་མེད་པའི་སྐྱེས་པ་དེས་གཙོ་བོའི་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དེ། གང་ལ་ཁོང་གི་ཐུགས་མཉེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད། 33 འོན་ཀྱང་བཟའ་ཟླ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་པ་དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དེ། གང་ལ་ཆུང་མ་དགའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པས། 34 ཁོའི་སེམས་ཀྱི་དོན་གཉེར་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས། ཁྱོ་བོ་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་མ་མྱོང་བའི་གཞོན་ནུ་མ་ཡིས་ལུས་སེམས་གཉིས་དམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད། འོན་ཀྱང་ཁྱོ་བོ་ཡོད་པ་དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དེ། གང་ལ་ཁོ་མོའི་ཁྱོ་བོ་ལ་དགའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད། 35 ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ངས་དེ་ལྟར་བཤད་དེ། ཁྱེད་ཚོར་བཀག་རྒྱ་བཟོས་པ་མ་ཡིན་གྱིས། སྤྱོད་ལམ་འོས་པ་དང༌། གཙོ་བོར་ཞབས་ཕྱི་སེམས་གཉིས་སུ་མ་གྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
36 གལ་ཏེ་མི་སུ་ཞིག་ལ་བག་མ་ལེན་རྒྱུའི་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོས་ཁོ་མོ་ལ་སྤྱོད་ལམ་མི་འོས་པ་བྱེད་པར་བསམས་ཤིང༌། ཁོ་མོ་རྒས་ཏེ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ན། ཁོའི་བསམ་པ་བཞིན་བྱེད་ཆོག སྡིག་ཉེས་མེད་པས་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཆོག 37 འོན་ཀྱང་སེམས་བརྟན་ཞིང༌། ཐབས་མེད་པའི་བྱ་བ་མ་ཐུག་པ་དང༌། རང་ཚོད་ཟིན་ཐུབ་པའི་མི་དེས་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་པར་ཐག་བཅད་ན་ལེགས་པར་བྱེད། 38 དེའི་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་མ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ལེགས་པར་བྱེད་ཀྱང་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་མཁན་དེ་བས་ལེགས་པར་བྱེད། 39 ཁྱོ་བོ་གསོན་དུས་ཆུང་མ་ཡང་བསྐྱར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མི་ཆོག ཁྱོ་བོ་ཤི་ན་ཁོ་མོས་སུ་ཞིག་ལ་དགའ་བ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཆོག འོན་ཏེ་ཁྱོ་བོ་གསར་པ་དེ་གཙོ་བོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་དགོས། 40 འོན་ཀྱང་ངའི་བསམ་པར་ཁོ་མོ་ཁྱོ་བོ་མེད་པར་གནས་ན་སྐྱིད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ཏེ་ངའང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་སེམས་སོ། །