ལེའུ་ལྔ་པ།
ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ།
ད་ཁྱོད་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ང་ལ་ཉོན་ཞིག ཁྱོད་ལ་འབབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ངུས་ཤིང་སྨྲེ་སྔགས་ཐོན་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་རུལ་ཞིང༌། མུག་པས་གྱོན་གོས་བཟས་ཚར་རོ། ཁྱོད་ཀྱི་གསེར་དང་དངུལ་ལ་གཡའ་ཆགས་ཤིང༌། གཡའ་དེས་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཅིང༌། མེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་སྲེག་པར་འགྱུར། དུས་ཀྱི་མཐའ་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་བསགས་སོ། ཉོན་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་རྔ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་གླ་ཆ་ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་ཉར་བས་གླ་ཆ་དེས་འབོད་བཞིན་འདུག ཡང་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་རྔ་མཁན་ཚོའི་སྐད་ངན་གསན། ཁྱོད་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདིར་རང་འདོད་ལྟར་བདེ་བ་དང་རྒྱས་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཏེ། ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་ཉེས་ཆད་ཕོག་ངེས་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེས་མེད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་བྱས་ནས་བསད། ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་རྒོལ་བར་མི་བྱེད།
བཟོད་སྒོམ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར།
དེའི་ཕྱིར་སྤུན་ཟླ་རྣམས། གཙོ་བོ་མ་འབྱོན་པའི་བར་དུ་བཟོད་པར་བྱེད། སྟོན་ཆར་དང་དཔྱིད་ཆར་མ་འབབ་པའི་བར་དུ་ཞིང་པས་བཟོད་སྒོམ་བྱེད་དེ་ས་གཞི་ནས་འབྱུང་བའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལོ་ཏོག་སྒུག་ཅིང་སྡོད་པའི་དཔེ་ལ་ལྟོས་ཤིག ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་བཟོད་པར་བྱེད་དགོས། གཙོ་བོ་སླེབས་པར་ཉེ་བ་ཡིན་པས་ཡིད་སེམས་བརྟན་པོར་གནས་ཤིག སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོར་ཁྲིམས་གཅོད་མི་ཕོག་པའི་ཆེད་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་རངས་པའི་གཏམ་མ་ཤོད། ལྟོས་ཤིག ཁྲིམས་དཔོན་སྒོའི་འགྲམ་ལ་བཞེངས་ནས་འདུག 10 སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པའི་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དུས་བཟོད་པ་སྒོམ་པའི་མིག་དཔེར་ཟུངས་ཤིག 11 ང་ཚོས་བཟོད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ནི་བདེ་བར་རྩི། ཁྱེད་ཚོས་ཡོབ་ཀྱིས་བཟོད་སྒོམ་བྱས་པའི་སྐོར་ཐོས་མྱོང་ལ། མཐའ་མར་གཙོ་བོས་གང་མཛད་པ་ཡང་ཤེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་བྱམས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །*
12 ངའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ད་ཉོན་ཞིག གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སམ། ས་གཞི་དཔང་དུ་མ་འཛུགས་ཏེ་མནའ་ཅིའང་མ་སྐྱོལ་ཞིག ཁྱེད་ཚོར་ཁྲིམས་གཅོད་མི་ཕོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་ཡིན་དང་མིན་ན་མིན་གྱི་གཏམ་དྲང་པོ་ཤོད་ཅིག
སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པའི་སྐོར།
13 ཁྱོད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་སུ་ཞིག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་དམ། ཁོས་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས། སུ་ཞིག་ལ་དགའ་སྤྲོ་ཡོད་དམ། ཁོས་བསྟོད་གླུ་ལེན་དགོས། 14 ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ན་ནད་པ་ཡོད་དམ། ཁོས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་རྣམས་བོས་ནས་ཁོང་ཚོས་གཙོ་བོའི་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ནད་པར་སྣུམ་འབྱུག་སྟེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས། 15 དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པའི་ངང་ནས་འདེབས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ནད་པ་དེ་ནད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་ཞིང༌། གཙོ་བོས་ཁོ་གསོ་བར་མཛད། གལ་ཏེ་ནད་པ་དེས་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ལས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སེལ་བར་འགྱུར། 16 དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁས་བླངས་ཤིང༌། ནད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག དྲང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་སྨོན་ལམ་ལ་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། 17 ལུང་སྟོན་པ་ཨེ་ལི་ཡཱ་ནི་ང་ཚོའི་རང་གཤིས་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཆར་པ་མི་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་ནན་གྱིས་བཏབ་པས་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་དུ་ས་ལ་ཆར་པ་མ་བབས། 18 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཡང་བསྐྱར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའ་ནས་ཆར་པ་བབས་ཤིང་ས་གཞི་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱེས།
19 ངའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་སུ་ཞིག་གིས་འཕྲིན་བཟང་གི་བདེན་པའི་ལམ་སྤངས་པ་དེ། གཞན་གྱིས་ཁོ་ལེགས་བཅོས་བཏང་ན། 20 སྡིག་ཉེས་ཅན་ཞིག་ནོར་བའི་ལམ་ནས་ཚུར་འཁྲིད་མཁན་དེས་སྡིག་ཅན་གྱི་སེམས་འཆི་བ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་ཅིང༌། སྡིག་ཉེས་མང་པོ་སེལ་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །
* ལེའུ་ལྔ་པ།:11 5:11 ཞལ་ཆད་རྙིང་པའི་མདོ་ཡོབ་ཅེས་ཟེར་བའི་ལེའུ་42 ལ་གཟིགས།