LUUKA ME MIIJI MENE
1
Niinäce Mene
Yoo, Babo biname Teopilo, maane umle gäte egä bucurage biname cina ituge gije abacita mene oogärame pui modamoda mule poto cidi me lui cina cime gome täbitenäjimesi. Cine peei poto cidi me mene ituge ätecija biname bau ca lui cina teemämu ituge päpäna iyeta peei mule teeme agedna cabu ca, piba peei poto cidi me jaajananemepesi. Yoo, ai name pi cane iyeta pui mule poto cidi me cängenarage itu yaabiberäjemepene, cane jitranine cängena mene oogärame määme tääpume, maane ai cabu ca toraca umle äbitame pui mule poto cidi me teepi meebine lui itu naabiberäjepesi.
Umle Mene Yoane Niiye ca Äciseja Biname me Aplimla poto cidi me
Ai mene ne gije jebacitenine Heroda liba Mopeyame tääpume enajuji Israela gawe cabu. Puga ge yepä Acejiyame me iiwäreja biname teeme ngii Sakariya. Tabe yepä iiwäreja babo biname ngii Abija me sange cabu kaakesea jaawenuge. Teeme coga ngii Elisabeta cama teepi neeneni lui Aarona me kaakesaare gegi. Teepi miijirage laanajuge Acejiyame me opo gaabe je, iyeta mime Yageyame me singi piiyepu cotre conocäco jaawenäsi. Yepä teepi bägrä cäco ge, ingle Elisabeta äblicäco bägrä päpäna, cuta piiyepu teepi moda molyege ge.
Nuuja taje teeme padare cabu Sakariya teeme iiwäreja kaakesea jewenanuji Acejiyame tääpume. Yoo, pui iiwäreja biname bime mule apu ge: teepi matimati kula bine teeme ngii cama yiisabäjemusi teeme maramara kaakesea peema cita ca päpäname. Pui bimu cabu Sakariya lui kaakesea jepänige pui kula yiisabeja cabu ca miijimiji lengo gwidape Acejiyame tääpume uubuderame. Uubudera padare te tatyaramtige, tabe piba Acejiyame me iiwäreja mete ngalebora me abacitige, 10 bucurage biname cina liba tabasecretnige pui mete caale bora me irecu ätumutame.
11 Piba Acejiyame me mename seemo te Sakariya bau me taboclomtige, pui miiji lengo gwidape uubudera dade camu poto ca jeclajutige. 12 Sakariya liba jepänige teebine, cälu te jitige, wälu te joomlige. 13 Yepä, mename seemo te jejige egä, “Sakariya, wälu gone! Acejiyame te määme awejena ne secatumi; määme coga Elisabeta imäbägrä ne pa jääpänepi. Maane teebine ngii ecärepi Yoane ca. 14 Maane ngenecu miiji piiyepu gege pa äbitepi, piiyepu bucurage biname cina babo gege pa läbitipesi teeme aplimla name pi. 15 Tabe babo cirege äbita Acejiyame me opo gaabe je. Tabe gone waina niiye, coo nuuja sice pana niiye nänäja. Teeme aplimla cabu ca Aceji Seemo teeme trupa cabu babo pa läbitepi. 16 Tabe bucurage Israela biname bine pa yaatatrongäremepi Acejiyame mime Yageyame bau me. 17 Teeme otni lui mime Yageyame me niinäce gaabe myene. Teeme seemo ireclota piiyepu kokre mename biname Eliya pana pagege äbita. Yoo, tabe te babe bime ngenecu pa jaatatrongäremepi teeme bägrä bime bau me, piiyepu ätecija cäco biname bime ngene atwanena pa jaatatrongäremepi toraca conocäco mule wawename. Tabe Yageyame me biname bine pa yaamacetnäjemepi teeme otni tääpume.”
18 Siige, Sakariya piba mename seemo ne mene jejige egä, “Cane lipu ai mene toraca umle äbita? Cane moda gäne; cäme coga cuta molyege gwene.”
19 Mename seemo te jejige egä, “Cane Gabriyela säne, Acejiyame me opo gaabe naclajutuge. Tabe te cebine nätyepige ai miijirage mene meebine jajime. 20 Yepä, maane cäme mene lica nacatite, peei name pi maane buduma pana äbitenite mene iicemame. Maane bojäcu naanajepi, ngälu pui bimu cabu cäme mene te liba toraca me pa läbitepi. Yoo, peei te teeme padare cabu toraca me pa läbitepi.”
21 Siige, iiwäreja mete caale bora je biname cina Sakariya ne jewagrijisi egä, “Ngena te bäbitige mete ngalebora je? Mage leca padare, tabe ngena name pi enajenige, lica tasatenige?” 22 Siige, tabe liba tasatige, äblicäco teebibine mene jaji. Teepi puma cita ca umle äbitininisi egä tabe pama apaclyera gwidape ne bii jepänige puma. Mene cäco tabe ime ca teebibine umle jewenemige.
23 Siige teeme pui kaakesea padare liba apirige, Sakariya acnenutige cewe me. 24 Pui ingwe ca teeme coga Elisabeta mäpumäpu äbitige. Tabe mete gome waanajuge faib mabye cama, jiicige egä, 25 “Yageyame te cebine nätityärumi apu äbitame. Ingwe ca cane lica nuuja biname cama ajiri pana lenaja bägrä cäco.”
Umle Mene Yeesu me Aplimla poto cidi me
26 Elisabeta liba siks mabye mäpumäpu cama onajige, pui padare cabu Acejiyame teeme mename seemo Gabriyela ne jityepige Nasareta cewe Galilaya probins cabu me. 27 Teeme mene puga ge yepä ngulebägrä tääpume, ngii Mariya. Teeme ciwelooloyame ngii Yoosepa, tabe sasa Mopeyame Daawida me ingle biname ge. 28 Yoo, Gabriyela Mariya bau me ädige, jojige egä, “Sebore Mariya! Acejiyame maane cama gyene. Tabe babo singi gyene määme tääpume meebine miiji ceerame.”
29 Mariya liba peei mene utecijige, tabe ngenecu joclonige, mage ngene jotwananige pui mene ngena tääpume. 30 Puma cita ca mename seemo teebine jojige egä, “Mariya, wälu gone, ingle Acejiyame te babo ngenecu miiji gyene määme tääpume.” 31 Maane mäpumäpu pa äbitepi, imäbägrä ne pa jepänepi. Teebine ngii ecärepi Yeesu. 32 Tabe lui baborage cirege; Caburage Acejiyame me bägrä ca pa yaainepesi. Yageyame Acejiyame teebine mopeyame me cire jaawenepi epu pana teeme kaakesaare Daawida lipu mopeyame itu enajuji. 33 Tabe te Yakobu me kaakesaare bine iyeteta cire yaawademepi, ingle teeme waadena lui ngälu cäco gyene.
34 Mariya mename seemo ne itemlige egä, “Cane mäpumäpu lipu äbita, ingle camu gäne rooriye cama atejäclmuta?”
35 Mename seemo te jojige egä, “Aceji Seemo te määme bau me pa tädepi, piba Caburage Acejiyame me kokre määme cabu pa yaanajepi, peei name pi peei bägrä maane lui ne pa eplimlepi tabe Acejiyame tääpu myene, piiyepu Acejiyame me bägrä ca pa yaainepesi. 36 Yoo, määme ingle biname Elisabeta cuta imäbägrä pa jääpänepi. Teebine lui tääpume biname cina jwaajusi egä “äblicäco bägrä päpäna,” ngänu gwene page molyege, tabe siks mabye cama mäpumäpu gwene. 37 Iyeta gwidape Acejiyame tääpume ibibi gemi wawena.”
38 Siige, Mariya piba jejige egä, “Cane Acejiyame me biname gäne teeme singi wawename. Iyeta miiji gyene cäme tääpume äbita maane lui mene bii najite.” Siige, mename seemo piba teebine obmalige.
Mariya Elisabeta ne Ongrärige
39 Yoo, pui mene ingwe ca, Mariya gwidape emacetnäjige, wata oclige yepä cewe Yuudea doro gawe cabu me. 40 Tabe Sakariya me mete me puga abacitige, Elisabeta ne sebore jowenige. 41 Yoo, Elisabeta liba Mariya me mene utecijige, teeme bägrä te piba apinyarige came bora ätni diiba cabu, piiyepu Aceji Seemo Elisabeta me trupa cabu babo äbitige. 42 Tabe babo tage ca Mariya ne jojige egä, “Acejiyame te meebine babo miiji naawenige iyeta magebi cabu ca, piiyepu maane lui bägrä ne pa eplimlepi, tabe Acejiyame me babo miiji cama gyene. 43 Cane ngeno me ai miiji ne päpäna, cäme Yageyame me mage te cebine nädärenige! 44 Cane liba määme sebore mene nätecijige, piba taatu bägrä te gege cama apinyarige cäme came bora ätni diiba cabu. 45 Maane ngenecu gege gäte, ingle mime Yageyame me mene maane jaatrungepete egä määme poto cidi me pagege äbita.” Siige.
Ai Lui Mariya me Uupera Mene Acejiyame tääpume
46 Mariya jiicige egä,
“Cane Acejiyame ne ewepyeräjenine iyeta cäme ngenecu cama.
47 Cäme seemo te gege äbitenige Acejiyame tääpume, lui te cebine niiya cabu ca cirege asata.
48 Tabe owecu cama cebine näpänumi, cane lui teeme matikolä kaakesea bägrä gäne.
Ama cita ca iyeta biname cina cebine pa nainepesi “gege gwene,”
49 peei modamoda gwidape name pi Acejiyame lui bine teeme kokre ca itu tewenemumi cäme tääpume.
Teeme ngii lui jamyacu conocäco gyene.
50 Bägrä bime padare cabu ca piiyepu maramara kaakesaare bime padare cabu ca, tabe biname bine owecu jaawenemuge,
lui cina teebine opo gaabe me yaacitusi.
51 Tabe kokre mule bine ime ca itu jaawenemepi;
biname lui cina ngenecu bora teemeteme babo me läbituge, teebibine jaawenemepi maramara me aplidnerame.
52 Tabe modamoda mope biname bine gawe me itu yaajaremepi teeme miijimiji puupu cabu ca,
yepä matimati biname bine ituge awepenta.
53 Deedei cäco biname bine tabe yäängäremepi miijimiji deedei ca,
yepä dogwe biname bine deedei cäco yääyecräjemepi.
54-55 Tabe cängena jaawenemepi lui mene mime kaakesaare bine ituge jaji;
mibibine itu nitityäripi lui gemi teeme kaakesea bägrä ngii Israela cabu ca.
Tabe teeme mene lica ngene jäätrimalepi, owecu wawename Abrahamo piiyepu teeme kaakesaare bine iyeteta.”
56 Siige, Mariya Elisabeta cama onajige nesae mabye cama, piba acnenutige teeme cewe me.
Yoane Niiye ca Äciseja Biname me Aplimla poto cidi me
57 Yoo, Elisabeta me padare liba tatyaramtige, tabe imäbägrä ne eplimlige. 58 Siige, teeme inglewale piiyepu cewe mameta lui biname cina liba mene itecijemige Yageyame te lipu Elisabeta ne babo owecu jowenige, teepi ten cama gege äbitininisi.
59 Imäbägrä te liba eit bimu joomlige, teeme binamewale cina seclige Acejiyame me cewecu acita mule wawename tääpe matikolä iirputa ca. Teepi singi bägrä ne babe me ngii ceerame, Sakariya, 60 yepä teeme mage te jejemige egä, “Eewe! Teeme ngii lui Yoane.”
61 Teepi mage me mene jowecnistisi egä, “Peei ngii weeme ingle cabu lica gyene.”
62 Teepi puma cita ca babe ne ime ca jewenisi teebine ätemlame egä, “Maane ngena ngii tääpume singi bägrä ceerame?”
63 Sakariya oogära gwidape tääpume jejige, peei cabu yoogärige egä, “Teeme ngii lui Yoane.” Biname cina cälu te jitemige. 64 Piba taatu Sakariya me wätä te miiji me äbitige, piiyepu teeme tagepogogo te tasatige. Tabe mene me gije abacitige Acejiyame ne awepyeräjame. 65 Cewe mameta biname cina wälu äbitininisi; peema cita ca idre ecenanisi Yuudea podo gawe cabu iyeta poto ta. 66 Iyeta lui cina peei mene itecijemige, mage ngene jotwa-naninisi, ätemläjinisi egä, “Ai bägrä tääpume lipu äbitenige?” Yoo, Biname bime tääpume pajecu ge egä Acejiyame me kokre ime puga ge pui bägrä cama.
Sakariya te Acejiyame me Tagepogogo Mene Jiicige
67 Aceji Seemo te Yoane me babe Sakariya me trupa cabu me babo äbitige; tabe Acejiyame me tagepogogo mene jiicemige egä,
68 “Acejiyame mime Israela biname bime Yageyame ne mine pa yaawepyeräjesi,
ingle tabe mibibine bii ningrärininige piiyepu mime niiya cabu ca äsecrera gaabe bii nicärininige.
69 Tabe mime tääpume kokre äsecrera biname ne bii tityepige,
lui teeme kaakesea bägrä Daawida me kaakesaare gyene.
70 Ujarage, tabe teeme conocäco mename biname bime tagepogogo ca jiicuji egä,
71 tabe mibibine cire niyeblingipi mime cubuyame bau ca,
piiyepu teeme ime cabu ca lui cina mibibine nimugetninininusi.
72 Tabe te jiicuji egä tabe mime kaakesaare bine owecu wawename,
piiyepu teeme conocäco jajeji mene tabe lica ngene ätrimelame.
73 Tabe mime kaakesaare Abrahamo ne teeme kokre ngii cabu jejuji
74 egä mibibine cirege äsecrera cubuyame me ime cabu ca,
mine piba teeme tääpume kaakesea wälu cäco wawenecame,
75 piiyepu ngenecu epucäco conocäco lenajame teeme opo gaabe je iyeta mime ireclota ngalebora.
76 Yoo, cäme bägrä, biname cina meebine pa naainepesi mename biname ca mime Caburage Acejiyame tääpume,
Ingle maane niinäce pa ädepi gaabe amacetnäjame Yageyame tääpume,
77 teeme biname bine umle wawename egä äsecrera gaabe pisi nyene,
teepi liba kälyä jääpänemusi Acejiyame bau ca teeme niiya mule tääpume.
78 Mime Acejiyame lui baborage owecu piiyepu owelaamelame cama;
teeme äsecrera biname te bimu me ajara pana, cabucewe ca mime bau me pa tädepi,
79 saapaclyärepi biname cabu lui cina krokeciiye mule cabu icrajinige,
piiyepu teeme budre mule name pi wälu gemi.
Tabe cuta mibibine pa niwadipi poode ireclota gaabe cabu otnime.”
80 Yoo siige, pui bägrä te uutige, babo me äbitige, cuta teeme seemo kokre me äbitige. Tabe daapo taatu cewe cabu enajige, ngälu pui bimu tabe liba teeme kaakesea gije jebacitige Israela biname bime tääpume.