28
Bìo wó ho Malite yi
Bìo wa mɔn à wa fera vó, á wa ɲá à ɓa le ho kɔ̃hṹ na wa wi yi yèni ɓa le Malite. Ho nùpua ɓuan wɛn se. Mu wó à ho viohó wee tè á le tɛ̀ɛnì wi, á ɓa lò ho dɔ̃hṹ á wa kará kĩ́nía yi. Ó o Poole khuiira hã ɓùɛɛní le mí ì yénní á à kúee ho dɔ̃hṹ yi. À bìo ho dɔ̃hṹ wunwuró wi, ó o díhioni ló hã ɓùɛɛní mu yi, á cũ̀aana a Poole níi ɓuan yi wee dándu. Bìo ho Malitesa mɔn mu, á ɓa wee bío làa mín: «Wa nùwã, o nìi na kà lée nì-ɓúe. O fera yí húrun mu ɲumu yi ká le dofĩ́ní na térénna màhã́ pá yí tà le o mukãnì kɛń.» Ká a Poole màhã́ pàránna a fá dó ho dɔ̃hṹ yi. O yàá yí mɔn o vía. Ɓa ɓúenɓúen wã́a pan le cúa-yɛn ká a Poole wee le, tàá le o ò dĩ̀n dĩ̀n á à lé è lùwá lií hí. Á ɓa pan san à dɛ̀ɛ ɓúi máa wé, á ɓa yèrèmáa mí ɲiní á wee bío bìo kà: «Yìa kà lée dofĩ́ní ɓúi.»
Ho kɔ̃hṹ mu na wa wi yi ya-dí á lún beenì wi. Ho sùaráa yi làa hen na wa wi yi. O nìi mu yèni ɓa le Pubiliyuusi. O ɓuan wɛn sese hã wizooní bìo tĩn yi. O nìi mu ɓàn maá lò yí here wi le dãmu dɛ̀ɛ yi. Lée tɛ̀ɛnì làa fĩn-lonloòró vã́mú tò a. Ó o Poole wà zon o cɔ̃́n, á fìora nɔn wo yi, ò o bò mí níní o wán ó o wan. Bṹn mɔ́n á ho kɔ̃hṹ mu vánvárowà na ká wee ɓuen, à bán mún wa. 10 Le kɔ̃̀nbii ɓuaró lè mí sìíwà á ɓa ɓuan làa wɛn. Á bìo wa lɛ́nló dɔ̃n, á bìo wa màkóo wi yi le vɛɛnì bìo yi á ɓa nɔn wɛn.
O Poole vaá dɔ̃n ho Oroomu
11 Hã pĩina tĩn lé hĩ̀a wa wó bĩ́n á bò yi wàráa. Won-beenì ɓúi mún kɛra bĩ́n làa wɛn á le tɛ̀ɛnì pã̀ahṹ khĩína yú. Ho ló ho Alɛkisãndiri yi. Ɓa wee ve ho làa Dofĩ́-hénbéní.* Bìo á ho wee lɛ́n á hón lé hĩ̀a wa zon. 12 Wa dĩ̀n ho Sirakuusi yi, á wó hã wizooní tĩn bĩ́n. 13 Lé bĩ́n wa dĩ̀n yi á bã́ le ɓúee vannáa ho Erekio lóhó. Mu ɓàn tá na lée tɔ̃n á ho pinpiró và, á wee lé lè le wii hɛ̀ɛníi ɓàn nín-káahó ɓuen. Bṹn ɓàn wizooní ɲun níi lé bìo wa vaá dɔ̃nnáa ho Puzoole lóhó. 14 Wa fò mín lè wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa ɓúi bĩ́n, á ɓa fìora wɛn le wa wé hã wizooní bìo hèɲun làa mí. Lé kà síi á wa wà ɲɔnnáa ho *Oroomu. 15 Wàn zàwa na tà a *Krista bìo ho lóhó mu yi na ɲá wa ɓuenló sã, á ló ɓueé sã́ wa yahó ho Apiyuusi yàwá, lè ho lahó na ɓa le «Làanía bìo tĩn» yi. Bìo ó o Poole mɔn ɓa ó o dó le Dónbeenì bárákà á yú le sĩ-heɓúee.
16 Bìo á wa vaá dɔ̃n ho Oroomu, ó o Poole ɓa nɔn le zĩi ɓúi yi ó o làara yi mí dòn, à ɓa le o dásí nìi ɓúi wé pa a yi.
O Poole wee bue le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo
17 Mu wizooní tĩn níi zoǹ, ó o Poole von ɓa *zúifùwa ɲúnása le ɓa le mí kúee mín wán. Bìo ɓa ɓueé fò mín o zĩi ó o bía nɔn ɓa yi: «Wàn zàwa, ho Zeruzalɛɛmu zúifùwa wìira mi á dó ho Oroomusa níi yi. Á ĩ ɲɔǹ yí wó yí khon le wàn nìpomu. Ĩ mún yí yáara wàn ɓùaawa làndá. 18 Ɓa tùara miì á bìo ɓúi na ɓa à dĩ̀n wán á à ɓúeráa mi á ɓa yí yú, á ɓa le mí ì día mi. 19 Ká bìo ɓa zúifùwa pã́ mu, á ĩ wó san le ɓa ɓua mi ɓuennáa ho Oroomu bɛ́ɛ cɔ̃́n á wón fɛɛ ĩ tũ̀iá. Ká mu yínɔń wàn sìí nùpua á ĩ wà ɓueé kooní yi. 20 Lé bṹn nɔn á ĩ le mi ɓuen à ĩ ɓuee bío làa mia. Yìa ó o *Isirayɛɛle nìpomu dó mí sĩi yi lé wón bìo yi á ho zúakùarí na kà cannáa làa mi.» 21 Á ɓa zúifùwa bía nɔn wo yi: «Warɛ́n yí yú vũahṹ ɓúi na ló ho *Zudee kɔ̃hṹ yi na bía à ũ bìo làa wɛn. Á nùpue ɓúi mún yí ló bĩ́n yí ɓueé bía bìo ɓúi làa wɛn. Wa mún yí ɲá ũ yèn-kohó sã. 22 Ká wa màhã́ wi à ũ zéení bìo á ũ wee leéka à wa ɲí. Lé bìo le kuure na á fo wi yi, dén ɓa nùpua pã́ bìo hã lùa ɓúenɓúen yi.» 23 Á ɓa dó le wizonle nɔn o Poole yi. Ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ wee ɓuen o cɔ̃́n hen na ó o wi yi, ò o bue le *Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo na ɓa yi, ká a zéenía a *Mɔyiize làndá bìo lè le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bíoní yara làa ba, á wee cà ò o bío ɓúe ɓa ɲúhṹ o Yeesu bìo dã́ní yi. Ɓa kúaa mín wán le yìnbíi fúaa ho zĩihṹ. 24 Ɓa ɓúi tà bìo ó o Poole wee bío yi, ɓa ɓúi ɓɛ̀n yí tà mu yi. 25 Bìo ɓa bíoní wã́a wi mín ɲúná yi wee saawaráa, ó o Poole bía hã bíoní na kà á véeníanáa: «Yaa hã bíoní na le Dónbeenì Hácírí bía á nɔn mìn ɓùaawa yi là a ɲi-cúa fɛɛro *Ezayii ɲii á bon. Bìo kà lé bìo le bía:
26 Lɛ́n vaa bío na mu nìpomu na kà yi:
Mi wé è ɲí mu bìo kɛ̃́nkɛ̃́n
ká mi máa zũń mu kúará.
Mi wé è loń lè mí yìo,
ká mi máa mi dɛ̀ɛ.
27 Ɓa nùpua na kà yí máa ɲí dɛ̀ɛ.
Ɓa tun mí ɲikɔ̃nna
le mí máa ɲí bìo.
Ɓa muunía mí yìo
á yí wi ɓa mi.
Ɓa yí wi ɓa ɲí bìo lè mí ɲikɔ̃nna.
Ɓa tun mí yiwa.
Ɓa pã́ le mí máa yèrèmá máa ɓuen ĩ cɔ̃́n à ĩ wɛɛ́ ɓa.
28 Àwa, á mi wã́a zũń mu. Le Dónbeenì wó á ho fenló bíonì mu á à bue á à na bìa yínɔń zúifùwa yi. Ɓàn ǹ tà á à ɲí le.» 29 [Bìo ó o Poole bía hɔ̃́n bíoní so vó, á ɓa zúifùwa saawaa wà ká ɓa a kán mín.] 30 Zĩi ɓúi na ó o Poole wee da yi ká a sàání, lé dén ó o kará yi lúlúio bìo ɲun. Bìa wi ɓa mi a wán ɓúenɓúen wee ɓuee yí o bĩ́n. 31 O wee bue le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo, á wee kàrán o Yeesu Krista bìo lè ɓa nùpua ká a ponì sɛ́ra, á bìo ɓúi yí máa hè.
* 28:11 Dofĩ́-hénbéní: Hã dofĩ́ina mu yènnáa ɓa le Kasitoore làa Polukusi. Hã yènnáa hĩ́a wee lé ho Kɛrɛɛsisa cɔ̃́n. Lé hãrɛ́n á ho won-beenì ton-sáwá na hón pã̀ahṹ so yi á hĩ́a wee kàràfá míten yi à hã pa ɓa yi.