12
Lua Nisĩna gbaↄ
Gbɛ̃́ↄ, Lua Nisĩna gbaↄ yã́ musu, má ye àↄ sĩana dↄ̃. Á dↄ̃ kɛ́ gↄↄ pↄ́ á Lua dↄ̃o, tã́a pↄ́ aali yã'ooↄ mɛ́ ìↄ á gálɛ, aaìↄ dↄaaaɛ́. Ayãmɛto má òɛ́, Lua Nisĩna lí dɛdɛ gbɛ̃́wa à láaizĩ̀ Yesuwao, mɛ́ gbɛ̃e a fↄ̃ o Yesu mɛ́ Dii ũo, mɛ́ i kɛ Lua Nisĩna dↄaaaɛ̀ bàasio.
Gba ku kpaalɛa, ãma Lua Nisĩna mɛ̀ndoɛ.* Zĩ ku kpaalɛa, ãma Dii mɛ̀ndoɛ. Gbãa ku kpaalɛa, ãma Lua mɛ̀ndoɛ, ↄ̃mɛ ì apii kɛ baadeɛ. Lua Nisĩna ì dɛdɛ baadewa gbɛ̃́pii kã́fĩa yã́iɛ. Lua Nisĩna ì gbɛ̃́ɛ bee gba zɛ́ aà ↄ̃nↄyã'ò, mɛ́ Nisĩna doũpi ì gbɛ̃́ kee gba zɛ́ aà dↄ̃ayã'ò. Nisĩna doũpi ì gbɛ̃pãle gba luanaaikɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba gbɛ̃́gbãgbãa zɛ́. 10 Ì gbɛ̃́ gba dabudabukɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba ãnabikɛkɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba zɛ́ aà nisĩnaↄ dↄ̃kↄ̃ɛ, ì gbɛ̃́ gba zɛ́ aà yãebui'o, ì gbɛ̃́ gba yãe buipi bↄↄlɛkɛa zɛ́. 11 Nisĩna mɛ̀ndona doũpi mɛ́ ì apii kɛ, ì gbapi da baadeɛ lá a yeiwaɛ.
Mɛ ń a guↄ
12 Mɛ̀ mɛ̀ndo guↄ dasi. Baa ń a dasikɛo, mɛ̀ doɛ píi. Màa wá naa Kilisiwa dɛ sↄ̃. 13 Wápiↄ píi, Yudaↄ ge buipãleↄ, zↄↄ ge wɛ̃́ɛↄ, Lua wá kɛ́ mɛ̀ doũ ń a Nisĩna mɛ̀ndonapi gbãaoɛ, à wá gbá a Nisĩna mɛ̀ndonapi, ↄ̃ wá mì wápii. 14 Mɛguↄ dasi, i kɛ mɛ̀ndo no. 15 Tó gbá mɛ̀ lá ↄn a ũo, á dɛ mɛ̀ pↄ́ ũo, bee yã́i àↄ dɛ mɛ̀ pↄ́ ũoa? 16 Tó swã́ mɛ̀ lá wɛ́n a ũo, á dɛ mɛ̀ pↄ́ ũo, bee yã́i àↄ dɛ mɛ̀ pↄ́ ũoa? 17 Tó mɛ̀ bṹu dɛ wɛ́ ũ, wa yãmae? Tó mɛ̀ bṹu dɛ swã́ ũ, wa pↄ́ gĩmae? 18 Lá a dɛwa, Lua guↄ pɛ̀pɛkↄ̃wa mɛ guu, ampii, lá a yeiwa. 19 Tó ampii dɛ mɛgu doũ ũ, mɛ̀n we má ni? 20 Lá a dɛwa mɛguↄ dasi, mɛ́ mɛ mɛ̀ndoɛ. 21 Wɛ́ a fↄ̃ o ↄɛ a bàa kuaànↄoo. Màa lↄ mi a fↄ̃ o gbáɛ a bàa kuaànↄoo. 22 Aawo, mɛgu pↄ́ wì e kɛ̃́sãańzi, mɛ a fↄ̃ àↄ a saio. 23 Mɛgu pↄ́ wì e gawisai, wì a kpɛla dɛńla. A gu pↄ́ wì a ea dilɛ wíyã ũ, wì pↄ́ nai dɛńla, 24 ãma a pↄ́ pↄ́ maa bàa kú ń beeoo. Kɛ́ Lua mɛ kã̀aa, à gawi kã̀fĩ pↄ́ pↄ́ gawi lɛ́ kɛ̃́sãmáↄnɛ dɛńla. 25 Beewa mɛ kpaalɛao, a guↄ kↄ̃ yã́ dↄ̃. 26 Tó mɛgu do lɛ́ taasikɛ, a guↄ píi ì kɛaànↄɛ. Tó wà mɛgu do kpɛlà, a guↄ píi ì pↄnakɛaànↄɛ.
27 Ámɛ á Kilisi mɛ ũ, mɛ́ á baade dɛ mɛpi guↄ ũ. 28 Gĩa sɛ̃́ia, Lua zĩnaↄ dìlɛ a gãlideↄ guu, a plaade ãnabiↄ, a àaↄ̃de yãdanɛdeↄ, bee gbɛa dabudabukɛnaↄ, bee gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ à ń gbá gbɛ̃́gbãgbãa zɛ́ↄ ń dↄnlɛdeↄ ń dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì yãebui'oↄ. 29 Zĩnaↄn ń ũ píie? Ãnabiↄn ń ũ píie? Yãdanɛdeↄn ń ũ píie? Dabudabukɛnaↄn ń ũ píie? 30 Lua gbɛ̃́gbãgbãa gbadànɛ́ ḿpiie? Aaì yãebui'o ḿpiie? Aaì yãe bui bↄↄlɛkɛ ḿpiie? 31 À wɛbii gba pↄ́ dɛńlaↄwa.
Tiasa má a pↄ́ pↄ́ dɛńla zɛ́ ↄlↄɛ́.
* 12:4 Lom 12.6 12:12 Lom 12.4-5 12:28 Ɛfɛ 4.11