2
Gbɛ̃́ↄ, kɛ́ ma mↄ á kĩ́i, ma mↄ Lua yã́ kpàwakɛiɛ́ɛ, i kɛ mi mↄ ↄ̃nↄ gbãa ge lɛna kɛiɛ́o. Ma zɛò má yãe oɛ́o, sema Yesu Kilisi yã́ bàasio, atɛ̃sa aà gaa líwa. Ma mↄa á kĩ́i guu ma mↄ ń sↄ̃̀deedeeo ń vĩao ń lualuaoɛ.* Ma waasokɛa guu mi yã'o ń lɛnakɛao ge ↄ̃nↄo. Má ò ń gbãa pↄ́ Lua Nisĩna ↄ̀lↄɛ́oɛ, kɛ́ á luanaaikɛa su bↄ gbɛ̃nazĩna ↄ̃nↄ guuo, sema Lua gbãa.
Ɔ̃nↄ pↄ́ Lua Nisĩna ì danɛ́
Ń beeo wi ↄ̃nↄyã'ò gbɛ̃́ kàsaaↄnɛ. I kɛ dṹnia tiaɛ bee ↄ̃nↄ ge a gbãade pↄ́ an gbãa lɛ́ midɛↄ pↄ́ no. Lua ↄ̃nↄ wálɛ o, aà pↄeã pↄ́ ulɛa yãapi. À dↄ̀aa dìlɛ wá gawi ea yã́ musu zadↄ̃ i dṹnia kálɛo. Dṹnia tiaɛ bee gbãadee ↄ̃nↄpi dↄ̃o. Tó aa dↄ̃ yãaɛ, aa Dii gawide páliwao. Lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀:
Pↄ́ pↄ́ wi wɛsiɛo,
mɛ́ gbɛ̃e swã́ i a yã́ mao,
mɛ́ a làasoo i gɛ̃ gbɛ̃e sↄ̃uo,
ↄ̃ Lua a sↄukɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ yeaziↄnɛ.
10 Lua ↄ̀lↄwɛ̃ɛ ń a Nisĩna gbãao, asa Nisĩnapi yã́pii taasi kũa, baa Lua asii zↄ̃ↄↄ.
11 Gbɛ̃e a dee nↄ̀sɛ guu yã́ dↄ̃o, mɛ́ i kɛ aà nisĩna pↄ́ kú aà guu bàasio. Màa gbɛ̃e Lua nↄ̀sɛ guu yã́ dↄ̃o, mɛ́ i kɛ Luapi Nisĩna bàasio. 12 Dṹniaɛ bee nisĩna wá èo, Nisĩna pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i ↄ̃ wá è, ↄ̃ wa gba pↄ́ Lua dàwɛ̃ɛ dↄ̃̀. 13 Yã́ beeↄ wálɛ o, i kɛ ń yã́ pↄ́ gbɛ̃nazĩna ↄ̃nↄ ì dawɛ̃ɛo no, yã́ pↄ́ Lua Nisĩna dàwɛ̃ɛɛ. Màa wi Lua Nisĩna yã́ bↄↄlɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna vĩↄnɛ. 14 Dṹnia gbɛ̃́ lí Lua Nisĩna yã́ↄ sio, a dɛɛ̀ mìsaiyã ũɛ. Àli fↄ̃ ma seo, asa Lua Nisĩnapi gbãa ↄ̃ wì aà yã́zɛ dↄ̃ò. 15 Gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna dↄaaaɛ̀ ì yã́pii zɛ́ dↄ̃, mɛ́ gbɛ̃e zɛvĩ à aà bɛ̃̀ɛboo. 16 A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Démɛ Dii làasoo dↄ̃ à lɛdawài? Kási wápiↄ, wá Kilisi làasoopi vĩ.
* 2:3 Zĩn 18.9 2:9 Isa 64.3 2:16 Isa 40.13