11
Zĩna ɛgɛnaↄ
À ma fↄ̃ yↄↄ ń ma sↄũkɛyão, ãma álɛ kɛ kↄ̀. Lá Lua lí sí sàao, màa ↄ̃ má kũa á yã́ musu. Á gↄ̃ mɛ̀ndoɛ, ↄ̃n Kilisi ũ. Ma á kpã́sãwà wɛ̃́ndia lɛ́so ũɛ. Lá mlɛ̃ kↄ̃nikɛ̀ Ɛvaɛ à aà sã̀sã,* vĩa lɛ́ ma kṹ kɛ́ a su á sã́sã sↄ̃, í á naa Kilisiwa gbãsĩsai ń nↄ̀sɛmɛndoo tó. Tó gbɛ̃́ mↄ̀ Yesu yã́ pↄ́ dodo ń wá pↄ́o waasokɛ̀ɛ́, ge nisĩna pↄ́ dodo ń pↄ́ pↄ́ á èo ge baona pↄ́ dodo ń pↄ́ pↄ́ á sìo, i aà gba zɛ́ maamaaɛ. Má è má kɛ̃́sãa zĩna pↄ́ a ń dílɛ dɛńlaↄzi yãe guuo. Baa tó ma lɛ́na nao, má dↄ̃a vĩ. Wá ↄ̀lↄɛ́ ápii wásawasa yã́pii musu.
Kɛ́ ma baona pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i waasokɛ̀ɛ́ pↄ́siwásai, mɛ́ ma azĩa bùsa á kã́fĩa yã́i, tàae má kɛ̀a? Ma Yesude pãleↄ taiinkɛ̀, ma a asea èmá, kɛ́ mà e màↄ zĩkɛ á guu yã́i. Gↄↄ pↄ́ má kúánↄ, tó pↄ́ lɛ́ kɛ̃́sãa, mili ĩada gbɛ̃ewao. Wá gbɛ̃́ↄ bↄ̀ Masedoni bùsuu, aa mↄ̀mɛɛ ń pↄ́ pↄ́ lɛ́ kɛ̃́sãaↄ. Má azĩa kũa, mi kɛ gbɛ̃eɛ aso ũo, mɛ́ máↄ mazĩa kũa màaɛ. 10 Ń Kilisi sĩana pↄ́ kú ma guuo, gbɛ̃e a kpa ma ĩ́andãyãpiɛ Gɛlɛsi bùsuuo. 11 Bↄ́yãi má ò màai? Má yeázi noa? Lua dↄ̃.
12 Yã́ pↄ́ málɛ kɛ máↄ kɛɛ, kɛ́ mà e zɛzↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma lɛ́wɛↄnɛ aa ĩ́anadã láwáwa yã́i. 13 Gbɛ̃́piↄá zĩna ɛgɛnaↄnɛ! Zĩkɛn mↄafilideↄnɛ! Aaì li Kilisi zĩnaↄ ũ. 14 Yãbↄnsaɛ no. Baa Setãupi ì li gupua malaika ũɛ. 15 Lá màaɛ, tó aà zĩkɛnaↄ lì maa zĩkɛnaↄ ũ, yãbↄnsaɛ no. An zia aↄ dɛ ń yãkɛawaɛ.
Pↄlu taasikɛa a zĩnakɛ guu
16 Ma ɛa lɛ́ o lↄ, gbɛ̃e su ma gwa sↄũ ũo. Tó màan sↄ̃o, àↄ ma kũa màa, kɛ́ mà e ĩ́anadã yↄↄ. 17 Yã́ pↄ́ málɛ o, Dii mɛ́ ma dauo. Ĩana pↄ́ málɛ dã mazĩa náaikɛa guuɛ bee, málɛ dã mìsaikɛ guuɛ. 18 Lá gbɛ̃́ↄ lɛ́ ĩ́anadã dasi dṹnia yã́ musu, mapi sↄ̃ má dãɛ. 19 Asa á ↄ̃nↄnaↄ i mɛnafↄ̃ ń mìsaideↄ ń pↄnao. 20 Tó wàlɛ á kɛ zↄↄ ũ, tó wàlɛ á só, tó wàlɛ á taiinkɛ, tó wàlɛ gbãablewá, tó wàlɛ á sãnkɛ, i mɛnafↄ̃. 21 Sĩanaɛ, wá busɛ! À kɛ̀mɛɛ wí ũ! Ãma pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ kũa àlɛ a wↄ́ↄ kɛ, má kũa sↄ̃ɛ. Málɛ o mìsaikɛ guuɛ. 22 Ɛbɛluↄ no lò? Má a ũ sↄ̃ɛ. Isailiↄ no lò? Má a ũ sↄ̃ɛ. Ablahaũ buiↄ no lò? Má a ũ sↄ̃ɛ. 23 Kilisi zĩkɛnaↄ no lò? Má a ũ dɛńla. Málɛ yã'o lán ĩ́andewaɛ. Ma zĩkɛ̀ dɛńla, ma daakpɛu dɛńla, má a gbɛ̃a lɛ́ dↄ̃o, ma kua ga lɛ́zĩ gɛ̃na lɛ́ vĩo. 24 Yudaↄ ma gbɛ̃ flàala lɛ bla mɛ̀ndosai§ gɛ̃n sↄo. 25 Wà ma gbɛ̃ ń goo* gɛ̃n àaↄ̃. Wà ma papa ń gbɛo gɛ̃n do. Gó kpàlɛmanↄ gɛ̃n àaↄ̃, ma kɛ ísi guu gↄↄ do fãanɛ ń gwãasĩnao. 26 Ma wɛ̃́lɛ dasi gɛa guu miↄ ku kai guu: Swa kai, kpã́iwɛliwɛↄ kai, Yudaↄ kai, buipãleↄ kai, bɛnanguo kai, sɛ̃̀a kai, ísia kai, Yesude ɛgɛnaↄ kai. 27 Ma zĩ gbãa kɛ̀ ń wãwão, ma itɛ̃kɛ̀ a gɛ̃na lɛ́ vĩo, nↄana ń imio ma dɛdɛ, ma lɛyè a gɛ̃na lɛ́ vĩo, má kú bṹu ĩ́andɛa guu. 28 A kĩniↄ bàasi Yesudeↄ píi kã̀akɛa ìↄ tↄ̃aa lá gu lɛ́ dↄ. 29 Gbɛ̃e bùsa ↄ̃ mi busaoa? Gbɛ̃e fù ↄ̃ i ↄ̃aoa?
30 Tó a maa mà ĩ́anadãɛ, má dã ma yɛ̃̀ɛɛsaikɛ musuɛ. 31 Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae dↄ̃ kɛ́ málɛ ɛɛtoo. Wàↄ aà sáaukpa gↄↄpii! 32 Gↄↄ pↄ́ má kú Damasi, kí Aleta ziia ò wà wɛ̃́lɛpi bĩ́ibↄlɛↄ dã wà ma kṹ, 33 ↄ̃ wà ma bↄ fɛnɛntiu, wà ma pila ń bao gbí guu bĩ́i kpɛ, ↄ̃ ma pilimá.
* 11:3 Daa 3.1-5 11:9 Flp 4.15-16 11:23 Zĩn 16.23 § 11:24 Iko 25.3 * 11:25 Zĩn 16.22 11:25 Zĩn 14.19 11:33 Zĩn 9.23-25