13
Lɛdama gbɛzã
Ma mↄa á gwai gɛ̃n àaↄ̃den kɛ. Wì yã́si seelade gbɛ̃ↄn pla ge gbɛ̃ↄn àaↄ̃ musuɛ.* Má òɛ́ yãa ma kuaánↄ gɛ̃n plaade guu, mɛ́ málɛ oɛ́ lↄ á kpɛ, tó ma ɛa mↄ, má gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀ yãaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ kee tɛ̃boo. Álɛ seela wɛɛlɛ kɛ́ Kilisi mɛ́ lɛ́ yã'o ma guu nolo? Too! I kɛ Kilisi gbãasai no, ìↄ gbãa á guu. Sĩanaɛ, aà paa líwaá gbãasaikɛyãɛ, ãma a kú ń Lua gbãaoɛ. Màa naawà guu wá busɛ sↄ̃, ãma wáↄ kuaànↄ á guu ń Lua gbãaoɛ.
À ázĩa tàasika à gwa, tó á kú Yesu Kilisi náaikɛa guu. À làasookɛ ázĩawa. I dↄ̃ kɛ́ a kú á guuo lé? Tó màa no, a fuaɛ. Má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ wápiↄ wi fuao. Wálɛ wabikɛ Luawa ásu vãie kɛo. I kɛ kɛ́ gbɛ̃́ↄ wá maabo yã́i no, kɛ́ à maakɛ yã́iɛ, baa tó wàlɛ wá gwa gbɛ̃́ fuaↄ ũ. Wá fↄ̃ zɛzↄ̃ sĩanaɛo, sema wà zɛpooɛ̀. Tó wá busɛ mɛ́ á gbãa, wá pↄ ìↄ naɛ. Yã́ pↄ́ wi a wabikɛ mɛ́ dɛ kɛ́ á yã́ e àↄ bↄlɛia wásawasa. 10 Ma yã́ beeↄ kɛ̃̀ɛ́, kɛ́ tó ma mↄ, másu wɛbiiwá mà iko pↄ́ Dii kpàa mↄɛ́o. A kpàa á zɛdↄa yã́iɛ, i kɛ á gbooa yã́i no.
11 Tòo gbɛ̃́ↄ, à gↄ̃̀ zia bàasi. À dɛ̃ɛka á yã́ e àↄ bↄlɛia wásawasa. À ma lɛdama ma. À lɛdoũkɛ àↄ na ń kↄ̃o, Lua yenzide aafiade iↄ kúánↄ. 12 À fↄkpakↄ̃wa ń Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́pɛakↄ̃wao. Lua gbɛ̃́ↄ fↄkpàwá ḿpii.
13 Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́, Lua iↄ yeázi, aà Nisĩna iↄ gbɛ̃́kpaaánↄ ápii.
* 13:1 Iko 19.15