9
Má lákɛ̃ɛ́ Lua gbɛ̃́ↄ kↄ̃ kámasa pↄ́ wálɛ kápi yã́ musuo, asa má dↄ̃ a nↄ̀sɛmaa dà, ↄ̃ ma ĩ́anadã̀ Masedoniↄnɛ ma mɛ̀ Gɛlɛkiↄ sↄu mà za muyãa. Á ãiapi ń gbɛ̃́ daside mɛ fɛ̀lɛ. Ɔ̃ ma wá gbɛ̃́piↄ zĩ̀wá àↄ ku sↄu guu lá má òwa, kɛ́ ĩ́ana pↄ́ wá dã̀ yã́pi musu su kɛ pão. Tó Masedoniↄ mↄ̀manↄ, tó aa è á sↄu i mao, wí a wá kũɛ, kɛ́ wa á náaikɛ̀ yã́i. Á è, má á pↄ́ o lↄe? Ayãmɛto má è a maa mà o gbɛ̃́piↄnɛ aa dↄaamɛɛ, aa gba pↄ́ a dↄaa a a lɛgbɛ̃̀ yã́ kɛkɛ káau, a sↄu i ma, iↄ dɛ nↄ̀sɛmɛndo gba ũ, i kɛ gba teaside no.
Gbadaa ń nↄ̀sɛmɛndoo
À làasookɛ yã́ɛ beewa.
Tó ń tↄ̃̀ yↄↄ, ni kɛkɛ yↄↄɛ,
tó ń tↄ̃̀ zↄ̃ↄ, ni kɛkɛ zↄ̃ↄɛ.
Baade kpá lá à zɛ̀ò a sↄ̃ guuwa oosisisai teasisai. Lua ye gbɛ̃́ pↄ́ ì gbada ń pↄnaozi. Lua a fↄ̃ to ɛ̀fãai píi liála, gↄↄpii pↄ́pii i mↄ́wá yã́pii guu e à lìála maakɛa píi guu. A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀:
Ì pↄ́ fã́ɛ taasideↄnɛ,
aà maakɛa ìↄ ku gↄↄpiiɛ.*
10 Lá Lua ì pↄbui kpa pↄtↄ̃nawa mɛ́ ì pↄblea kpa gbɛ̃́piiwa, a pↄbui kpáwá, i kↄ̃́ɛ́, á maakɛa gbɛ i yàasa kṹ. 11 A á kɛ pↄdeↄ ũ yã́pii guu, íↄ gbada sↄũsↄũ gↄↄpii, gbɛ̃́ↄ i Lua sáaukpa gba pↄ́ á dànɛ́ wá sabai yã́i. 12 Asa Lua gbɛ̃́ↄ pↄ́kɛ̃sãma bↄↄlɛ ↄ̃ kámasa zĩpi lɛ́ kɛ adoo, a to Lua sáaukpaa ligua maamaa lↄɛ. 13 Gbɛ̃́ↄ Lua tↄbↄ, asa kámasa pↄ́ á kàpi lɛ́ ↄlↄnɛ́ a misìilɛ Kilisi bao pↄ́ a zɛ̀òɛ, mɛ́ a gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ́ ń gbɛ̃́piio ń nↄ̀sɛmɛndoo, 14 aai wabikɛɛ́, aai á nidɛ Lua gbɛ̃kɛ pↄ́ tↄ̃̀wá yã́i. 15 À Lua sáaukpa aà gba pↄ́ gɛ̃̀ oaa yã́i.
* 9:9 Soũ 112.9 9:10 Isa 55.10