10
Gawide bↄ mↄa Daniɛliwa
Pɛɛsiↄ kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu wà yã́ bìiwà Daniɛli pↄ́ wì mɛɛ̀ lↄ Bɛlasaaɛ. Yã́piá sĩanaɛ mɛ́ ĩadama zↄ̃ↄ yã́ɛ. À yã́pi mà wɛ́pungu'ea guuɛ, ↄ̃ wà a bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀.
Gↄↄ bee ma Daniɛli, málɛ pↄsia kɛ e ãsↄ̃a àaↄ̃. Mi blɛnana bleo, nↄ̀ↄ ge vɛ̃ɛ i gɛ̃ ma lɛ́uo. Mi nísidↄↄo e ãsↄ̃a àaↄ̃pi gɛ̀ làaò.
Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́ má zɛa swa zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛ Tigilisi saɛ. Ma wɛsɛ̀ ma gugwà, ↄ̃ ma gbɛ̃e è pↄ́ pua daa mɛ́ vua maa asana dↄa aà pi. Aà mɛ bↄ̀ lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa, aà oa dɛ lán loupilɛawa. Aà wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa, aà ↄↄ ń aà gbáↄ lɛ́ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ yↄↄawa. Aà lↄↄ dɛ lán dasi kↄ̃fĩwa.* Ma Daniɛli mámɛ ma wɛ́pungupi è mado. Gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ i eo. Sↄ̃ kɛ̃̀ńgu, ↄ̃ aa bàalɛ̀ gɛ̀ ùlɛ. Mámɛ ma gↄ̃ mado, málɛ wɛ́pungu zↄ̃ↄpi e. Ma gbãa làa, ma oa ↄ̃̀ↄkpà, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai.
Ma aà lↄↄ mà, ↄ̃ gↄↄ pↄ́ málɛ ma, i ma kũ gbãa, má wúlɛa ma gbɛɛu. 10 Ɔ̃ wà ↄnàa wà ma sɛ ma kulɛ ma koso ń ma ↄowa, málɛ lualua. 11 Ɔ̃ wa òmɛɛ: Lua gbɛ̃́ yenzide Daniɛli, laaidↄ yã́ pↄ́ málɛ onɛwa. Fɛlɛ zɛ, asa wà ma zĩmaɛ. Kɛ́ a òmɛɛ màa, ma fɛlɛ zɛ, málɛ deedee. 12 Ɔ̃ à ɛ̀a òmɛɛ: Daniɛli, ńsu to vĩa n kũo, asa za gↄↄ sɛ̃́ia pↄ́ n n nↄ̀sɛ kpà yãwaaipaawa mɛ́ n nzĩa bùsa Luaɛ, a sìnnↄ. N yã́pi yã́i ma mↄi. 13 Pɛɛsi kpala malaika kía zɛzↄ̃̀mɛɛ gↄↄ bao ń mɛ̀ndoo, ↄ̃ malaika kíaↄ do Misɛli mↄ̀ dↄ̀malɛ, ↄ̃ ma gbãa dɛnla kɛ̀ Pɛɛsi kíaↄnɛ. 14 Ma mↄ yã́ pↄ́ a n gbɛ̃́ↄ le gↄↄgbɛzãzĩ bↄↄlɛkɛinɛɛ, asa wɛ́pungu pↄ́ ńyↄ̃ e lↄ dɛ zia yã́ ũɛ.
15 Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã́pi omɛɛ, ma a mipɛ̀lɛ, má nílɛ kpɛ̃́. 16 Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawapi ↄkã̀ ma lɛ́wa, ↄ̃ ma lɛbↄ̀ ma yã'ò. Má ò gbɛ̃́ pↄ́ zɛa ma aɛɛ: Dii, wãwã tↄ̃̀a pↄ́ pↄ́ málɛ e yã́i, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai. 17 Dii, kpelewa mapi n zↄ̀blena má fↄ̃ yã'onnↄi? Má gbãa vĩ lↄo, málɛ wekĩi e lↄo. 18 Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawapi ɛ̀a ↄkã̀a à ma gba gbãa 19 à mɛ̀: Lua gbɛ̃́ yenzide, ńsu to vĩa n kũo. Ńyↄ̃ↄ kú ń aafiaoɛ! Ǹ n mɛ kpálɛ! Sↄ̃dilɛ! Kɛ́ à yã'òmɛɛ, ma gbãakũ̀, ↄ̃ ma mɛ̀: Dii, yã'omɛɛ sa, asa n ma gba gbãa. 20 Ɔ̃ à mɛ̀: Ń yã́ pↄ́ tò ma mↄ n kĩ́i dↄ̃a? Má ɛa gɛ́ zĩka ń Pɛɛsiↄ malaika kíapio tia. Tó ma ta, Gɛlɛsiↄ malaika kía a mↄ́. 21 Ãma má yã́ pↄ́ kú sĩana taalau onɛ gĩa. Gbɛ̃e zɛamanↄ kíapiↄ yã musuo, sema á Isailiↄ malaika kía Misɛli bàasio.
* 10:6 Zia 1.13-15, 19.12 10:13 Yud 9, Zia 12.7