12
Gↄↄgbɛzãzĩ
Gↄↄbeezĩ Misɛli,* gbãade zↄ̃ↄ pↄ́ ì zɛ ń n gbɛ̃́ↄ a fɛlɛ. Gↄↄ bee taasi aↄ zↄ̃ↄ. Za buiↄ daalɛgↄↄ e gↄↄ bee, a taa i kɛ yãao. Gↄↄ bee n gbɛ̃́ pↄ́ an tↄ́ kú Lua taala guuↄ bↄ. Gbɛ̃́ bíla pↄ́ lɛ́ i'o tɛ̃́ɛnauↄ vu. An gbɛ̃eↄ aaↄ dɛ àizãna pↄ́ ũ, an gbɛ̃eↄ sↄ̃ láani ń wí láasaio pↄ́ ũ.§ Gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ vĩↄ aaↄ tɛkɛ lán musupↄↄwa. Gbɛ̃́ pↄ́ aaì to dasi bↄ maapiↄ aaↄ ikɛ lán saanaↄwa.* Mpi sↄ̃ Daniɛli, yã́piↄ ká láu, ní nana e gↄↄpi lɛ́ ká. Gbɛ̃́ dasiↄ gɛ́ le wà gɛ́ la dↄ̃a kã́fĩi.
Ma Daniɛli ma gugwà, ↄ̃ ma gbɛ̃ↄn plaↄ è, ado zɛa swa baala, ado baale. An gbɛ̃do ò gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa daa a zɛ swa'iaɛ à mɛ̀: Yãbↄnsaɛpiↄ midɛ bↄɛ ni? Gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa daa a zɛ swa'iapi a ↄplaa ń a ↄzɛɛo sɛ̀ musu, ↄ̃ má mà a ò ń Gↄↄpiide tↄ́o à mɛ̀: Wɛ̃̀ àaↄ̃ ń kĩnioɛ.§ Tó wà Lua gbɛ̃́ↄ gã lìnɛ́ ń kpɛ wa làa, ↄ̃ yã́piↄ midɛ píi. Má mà, ãma mi a bↄↄlɛ dↄ̃o, ↄ̃ ma aà là: Dii, yã́pi a midɛ kpelewa ni? A wèa à mɛ̀: Daniɛli, gɛ́! Yã́piↄ mi aↄ ulɛaɛ, wiↄ pↄ́ kúlɛwà e gↄↄ lɛ́wa. 10 Zĩbeezĩ gbɛ̃́ↄ gbãsĩ a wolo dasi, an nↄ̀sɛ a puakũ lá wà ń baasawa, ãma gbɛ̃vãiↄ wɛtã aaↄ vãi.* Gbɛ̃vãie a yã́pi mao, gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ vĩↄ mɛ́ aa ma. 11 Tó wà sa pↄ́ wì o lá gu lɛ́ dↄ mìdɛ, wà tɛ̃̀ gudɛna pɛ̀lɛ, gↄↄ ↄ̀aa soolo n basiiↄ̃kwio (1.290) aↄ ku. 12 Báaade gbɛ̃́ pↄ́ a gↄↄ ↄ̀aa soolo ń basopla sↄosaio (1.335) dã à ká. 13 Mpi sↄ̃ gɛ́ e n gↄↄ lɛ́wa. Ńyↄ̃ ã́nuato, ní fɛlɛ ká n baaa gↄↄ lɛ́wa.
* 12:1 Zia 12.7 12:1 Mat 24.21 12:1 Bↄa 32.32, Soũ 69.28, Luk 11.20, Zia 21.27 § 12:2 Isa 26.19, Mat 25.46, Zãa 5.28-29 * 12:3 Mat 13.43, 1Kln 15.40-44 12:4 Zia 22.10 12:7 Zia 10.6 § 12:7 Zia 12.14 * 12:10 Zia 22.11 12:11 Dan 9.27, Mat 24.15