5
Kua gupuau
Lá á dɛ Lua nɛ́ yenzideↄ ũ, à aà ↄlɛsɛ́. Lá Kilisi yewázi à gì a wɛ̃nii wá yã́i sa'obↄ pↄ́ a gĩ ì kɛ Luaɛ na ũ, à to yeakↄ̃i dↄaaɛ́ màa sↄ̃.* Lá á dɛ Lua gbɛ̃́ↄ ũ, i kũ wà káaluakaa ń dↄ́ɛ'ĩi bui píio ń bĩikɛao ma dↄ á lɛ́u bauo. Wisaiyã'oa ń yãdↄↄsai oao ń faai bɛ̃̀ɛ boao maaánↄo lↄ, sema sáau yã́. Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ káaluae ge dↄ́ɛ'ĩidee ge bĩidee a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i ble ń Kilisioo. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ lɛ́ a bĩikɛ gↄ̃̀ aà dii ũ.
Ásu to gbɛ̃e á sã́sã ń yãpã giioo. Yã́ bee taaↄ mɛ́ a to Lua pↄkũmabↄbↄ a yãdansaiↄwa. Á bàa su àↄ kúńnↄo. Á kú yãa gusiau, tiasa naa Diiwa guu á kú gupuau. Àↄ ku gupua gbɛ̃́ↄ ũ, asa gupua ì maa bui píi inɛ́ ń yã́zɛdeo ń sĩanao. 10 À yã́ pↄ́ ì ka Diigu dada. 11 Á baa su àↄ kú ń gusia yãkɛa pↄ́ lí kã́fĩakɛnɛ́oo. À bↄ yã́ beeↄ kpɛ wɛliwɛ. 12 Baa yã́ pↄ́ gbɛ̃́piↄ ì kɛ asii guu oaá wíyãɛ. 13 Tó wà bↄ̀ yã́ kpɛ gupuau, wì a sã́asã dↄ̃, 14 asa pↄ́ pↄ́ bↄ̀ gupuau gↄ̃̀ gupua pↄ́ ũɛ. A yã́i tò wì mɛ:
I'ona vu fɛlɛ bↄ gɛↄ guu,
Kilisi i gupunɛ.
15 Àↄ á táa'ozɛ dↄ̃ maamaa. Ásu àↄ dɛ sↄũↄ ũo, sema ↄ̃nↄnaↄ. 16 Àli yã́ pↄ́ Lua a zɛbↄ̀ɛ́ kɛ, asa gↄↄɛ beeↄ maao. 17 Ayãmɛto ásu àↄ sↄũo, àↄ dↄ̃ lá Dii pↄeã dɛ. 18 Ásu àↄ kú ń wɛ̃dɛkɛaoo, ì lalasizĩmáɛ. À to Lua Nisĩna paɛwá, 19 í faaibo ń kↄ̃o ń soũo ń Lua táasilɛao ń lɛ pↄ́ Lua Nisĩnapi ì daɛ́o. À lɛsi, í Dii táasilɛ á sↄ̃ guu, 20 íↄ Mae Lua sáaukpa gↄↄpii yã́pii guu ń wá Dii Yesu Kilisi tↄ́o. 21 À misiilɛkↄ̃ɛ Kilisi vĩa pↄ́ á vĩ yã́i.
Gↄ̃ɛ kua ń a nao
22 Nↄɛↄ, á baade lí misiilɛ a zã́ɛ lá i kɛ Diiɛwa.§ 23 Asa gↄ̃ɛ mɛ́ nↄɛ mi ũ, lá Kilisi dɛ a gãlide pↄ́ dɛ a mɛ ũↄ mi ũ an Suabana ũwa. 24 Lá gãlidepiↄ ì misiilɛ Kilisiɛ, màa sↄ̃ nↄɛↄ baade lí misiilɛ a zã́ɛ yã́pii guu.
25 Gↄ̃ɛↄ sↄ̃, á baade líↄ ye a nazi, lá Kilisi ye a gãlideↄzi à gì a wɛ̃nii ń yã́iwa.* 26 À ń gbãsĩ wòlo da'ilɛkɛa guu ń yã́ pↄ́ aa òo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà pↄ́ ũ, 27 kɛ́ à ń kpán'aɛkɛ ń gawio tèbatebasai, yuunkasai, sãasai, gbãsĩsai, tàaesai. 28 Màa à kũ̀ gↄ̃ɛↄ baade àↄ ye a nazi lá azĩa mɛwa. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a nazi ye azĩai. 29 Gbɛ̃e líↄ za azĩa mɛuo. Ì blɛ kpawà, ì laaidↄwà, lá Kilisi ì kɛ a gãlideↄnɛwa, 30 kɛ́ wá dɛ aà mɛguↄ ũ yã́i. 31 Ayãmɛto gↄ̃ɛ ì go a de ń a daowa, ì na a nawa, aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa. 32 Yã́ gbia ulɛa yã́pi guu, mɛ́ má è a dɛ Kilisi ń a gãlideↄ yã́ ũ. 33 Ń beeo a dɛ á yã́ ũ sↄ̃. Á baade líↄ ye a nazi lá azĩawa. Nↄɛ sↄ̃ aàli a zã́ yãda.
* 5:2 Bↄa 29.18 5:16 Kls 4.5 5:20 Kls 3.16-17 § 5:22 Kls 3.18, 1Piɛ 3.1 * 5:25 Kls 3.19, 1Piɛ 3.7 5:31 Daa 2.24