8
Kí yãpãle dilɛa Yudaↄ yã́ musu
Gↄↄbeezĩ kí Aasuelu Yudaↄ wɛ̀lɛ Amani bɛ kpà a na Ɛsitɛɛwa. Ɛsitɛɛ ò kíɛ Maadose mɛ́ a daɛ ũ, ↄ̃ Maadose sↄ̃̀ kízi. Kí a tãana pↄ́ à ɛ̀a sì Amaniwa bↄ̀ à dà Maadoseɛ, ↄ̃ Ɛsitɛɛ Amani bɛ nàɛ̀ aà ↄzĩ.
Ɛsitɛɛ ɛ̀a gɛ̀ yã'oi kíɛ lↄ. À wùlɛ aà gbázĩ, aà wɛ́'i lɛ́ kwɛ́, à awakpàɛ̀ aà vãi pↄ́ Agaga bui Amani a lɛkpàaĩ Yudaↄzi gboo. Kí vua gopana dↄ̀ɛ̀, ↄ̃ à fɛ̀lɛ zɛ̀ aà aɛ à mɛ̀: Tó n ma wɛgwà, mɛ́ ma yã́ kànguɛ, tó yã́ɛ bee kɛ̀nɛ zɛ́ vĩ, mɛ́ ma yã́ kànguɛ, lá Amɛdata nɛ́ Amani, Agaga bui, zɛ̀ò à Yuda pↄ́ kú n bùsuuↄ dɛdɛ píiɛ, o n lakɛ̃naↄnɛ aa lákɛ̃ aa Amani yã́pi fuangba. Má fↄ̃ yã́ pↄ́ a yìa ma gbɛ̃́ↄwapi gwao. Má fↄ̃ wɛsi ma buiↄ dɛdɛalɛo. Ɔ̃ kí Aasuelu ò a na Ɛsitɛɛɛ ń Maadoseo: À gwa, ma Amani bɛ kpà Ɛsitɛɛwa, ↄ̃ ma Amanipi lòo líwa, kɛ́ à vãikpàaĩ ń Yudaↄ yã́i. À lákɛ̃ Yudaↄ yã́ musu lá à kɛ̀ɛ́ maawa. À kɛ̃́ ń ma tↄ́o, í ma tãana seela kɛwà, asa lá pↄ́ wa kɛ̃̀ ń ma tↄ́o wà ma tãana seela kɛ̀wà suumpaa vĩo. Wegↄ̃ↄ aa kí lakɛ̃naↄ sìsi. Mↄ àaↄ̃de Sivã gↄↄ bao ń àaↄ̃ode zĩ́ ↄ̃ aa yã́ pↄ́ Maadose dìlɛ Yudaↄnɛ ń kí ìwaↄ ń kíaↄ ń bùsu gbãadeↄ kɛ̃̀ píi bùsu mɛ̀n basoolo ń soplaoↄnɛ sɛa za India bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ Etiopi bùsuwa. Aa lakɛ̃ bùsu ń bùsuo ń a lákɛ̃ao, bui ń buio ń ń buiyão. Aa lakɛ̃ Yudaↄnɛ lá aaì lákɛ̃wa ń ń buiyão lↄ. 10 Maadose kɛ̃̀ ń kí Aasuelu tↄ́o, à kí tãana seela kɛ̀wà, à lápiↄ nà zĩnaↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa dì sↄ̃koelɛɛna pↄ́ bↄ̀ kí sↄ̃gↄ̃u guuↄ kpɛ aa gɛ̀ò.
11 Yã́ pↄ́ kí dìlɛpi Yuda pↄ́ kú wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛoↄ gbà zɛ́ aa kↄ̃ kãaa aa gí ń ńzĩao. À ń gba zɛ́ aa bui ge bùsu zĩgↄ̃ pↄ́ íbɛlɛsɛ̀ńnↄ ń ń nɛ́ↄ ń ń nↄɛↄ kɛ́ aa ń pↄ́ↄ sɛ́lɛↄ dɛdɛ, aa ń míↄnzↄ̃ aa ń midɛ. 12 À ń gba zɛ́ aa bee kɛ kí Aasuelu bùsu daside guu píi mↄ kuɛplade pↄ́ wì mɛ Adaa gↄↄ kuɛ'aaↄ̃dezĩ. 13 Wà yã́ pↄ́ a dìlɛpi lá kpã̀sã bùsu ń bùsuoɛ píi ikoyã ũ. Wà a kpàwakɛ̀ bui píiɛ, kɛ́ Yudaↄ aaↄ ku sↄu guu aa yã́yia ń ibɛɛↄwa gↄↄ bee yã́i. 14 Kí yãdilɛapi yã́i zĩnaↄ kɛ̀ kpakpa dia kí sↄ̃koelɛɛnaↄ kpɛ, aa gɛ̀. Ɔ̃ wà yã́pi kpàwakɛ̀ Susa mɛɛwiau. 15 Maadose bↄ̀ kibɛ kíakɛ pↄ́ pua ń pↄ́ búunao daa, a kíafua zↄ̃ↄ pↄ́ wa pì ń vuao kpaa. A bàabaa gomusu tɛ̃a daa lↄ, ↄ̃ Susadeↄ gulakɛ̀ ń pↄnao. 16 Gu pù Yudaↄnɛ gↄↄ bee, aalɛ pↄnakɛ ń yaalↄo, asa wà ń gbá gbãaɛ. 17 Bùsu ń bùsuo wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, gu pↄ́ kí yã́ pↄ́ a dìlɛpi lè píi Yudaↄ pↄnakɛ̀ ń yaalↄo, aa dikpɛkɛ̀ ń blɛbleao. Buipãleↄ gↄ̃̀ Yudaↄ ũ dasi, kɛ́ vĩa ń kṹ Yudaↄ yã́ musu yã́i.