3
Abaku wabikɛa
Ãnabi Abaku wabikɛa.
Dii, ma n bao mà,
Dii, n yãkɛaↄ tò má n vĩa vĩ.
Ɛa yã́ bee taaↄ kɛ wá gↄↄ,
ní tó wà dↄ̃ wá gↄↄ.
Tó wá wɛgwaa dↄngu n pↄkũmagↄↄ.
Lua a bↄ Temani,
Kuaadoade a bↄ Palana gbɛ̀sĩsĩ musu.
Aà gawi a kúlɛ luabɛa,
aà táasilɛa a dṹnia pa.
Aà tɛkɛa aↄ dɛ lán ĩatɛ̃ bilɛawa,
gupua a pípi aà gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo,
we aà gbãa ulɛau.
Gagyã bɛ aà aɛ,
tɛ́lɛpiↄ bɛ aà iau.
Tó à zɛ̀, dṹnia ì zãampapa,
tó à wɛtɛ̀i, buiↄ ì kɛ gã̀sĩ.
Gbɛ̀sĩsĩ ziↄ kwɛ̀,
sĩ̀sĩ pↄ́ kú za káauↄ gbòo.
Ì yãkɛ lá a kɛ̀ káaukaauwa.
 
Ma Kusã zwã̀akpɛↄ è,
wàlɛ taasikɛu,
ma Madiã bùsu zwã̀akpɛↄ è,
gili gɛ̃̀ńgu we.
Dii, n pↄ pà swaↄzi yã̀?
N za fɛ̃̀ swa'ↄnaↄzi nɛe?
Kɛ́ ń di n sↄ̃́ↄ kpɛ ń n zĩblesↄ̃goↄ,
n mɛ fɛ̃̀ ísiazi yã̀?
N n sá bↄ̀ a bↄ̀ↄu,
n mɛ̀ wà mↄ́ ń kaↄ,
ↄ̃ n dṹnia pàapaa ń swaↄ.
10 Gbɛ̀sĩsĩↄ n e, aalɛ kↄ̃dɛ,
í dàgua, àlɛ gɛ̃,
ísi kↄ̃fĩ dↄ,
a ikooaↄ lɛ́ fɛlɛ musu.
11 Ĩatɛ̃ ń mↄvuao zɛ̀ gudoũ musumusu
n ka pↄ́ lɛ́ gɛ̃ fìoo tɛkɛa yã́i
ń n sↄ̃na pípia yã́o.
12 Ńlɛ tavaavaa'o dṹniau ń pↄkũmao,
ńlɛ buiↄ gbɛ̃ ń kyã̀wãao.
13 N bↄ n mↄ n gbɛ̃́ↄ boi,
n mↄ kía pↄ́ ń kpà suabai.
N gbɛ̃vãi mi wì,
n pↄ́ pìliwà à gↄ̃̀ láilai.
14 Kɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ sìwázi wá fãaai,
aalɛ pↄnakɛ yɛ̃̀ɛɛsaide pↄ́ ulɛaↄ blea yã́ musu,
ↄ̃ n ń dↄaana mi fↄ̃̀ ń azĩa sↄ̃nao.
15 N ↄ̃zↄ̃̀ ísiawa ń n sↄ̃́ↄ,
n í zↄ̃ↄpi yà.
 
16 Kɛ́ ma a baomà, sↄ̃ kɛ̃̀magu,
a kↄ̃fĩ ma lɛ́baa dèe, ma wá gà,
málɛ lualua ma zɛgbɛu.
Má mɛna màↄ gↄↄ pↄ́ wa yã́yia gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛwáↄwa dã́.
17 Baa tó kaadↄɛna i nɛsoe kɛo,
mɛ́ vɛ̃ɛliↄ i nɛ'io,
baa tó ku i bↄo,
mɛ́ buapↄ́ↄ i kɛo,
baa tó sãↄ ku kaau lↄo,
mɛ́ zuↄ làa kpàsau,
18 ń beeo ma pↄ aↄ na Diiwaɛ,
má pↄnakɛ ń Lua ma Suabanao.
19 Dii Lua mɛ́ ma gbãa ũ,
ì ma wá nakṹ lán tuewa,*
ì to màↄ bɛ gulɛsĩↄwa.
* 3:19 2Sam 22.34, Soũ 18.33