2
Yonasi wabikɛa kpↄ gbɛɛu
Dii tò kpↄ̀ gbɛ̃̀nɛ mↄ̀ Yonasi mↄ̀,* ↄ̃ à kɛ̀ kpↄpi gbɛɛu fãanɛ àaↄ̃ gwãasĩn àaↄ̃. Kua kpↄpi gbɛɛu Yonasi wabikɛ̀ Dii a Luawa à mɛ̀:
Ma lɛzù Diizi ma yooyea guu,
ↄ̃ a wèa,
kua bɛda nↄnau ma wiilɛ̀,
ↄ̃ à ma yãmà.
N ma zu ísia í títiu
e za a nↄnau,
ísↄ̃ dɛ̀dɛa ń ikooaↄ,
n idãazĩↄ táa'ò ma mia.
Ma mɛ̀ ma yã́ kú n sↄ̃u lↄo,
kási má ɛa wɛsi n kpɛ́ pↄ́ a kua adoalɛ.
Í ma kũ ma nↄɛ,
ísi ma mↄ,
wáa fĩ̀a ma mii.
Ma kpalɛ e gbɛ̀sĩsĩↄ zĩ́nau,
dṹnia zɛ́ pↄ́ wɛ̃a vĩo tàmalɛ.
Ɔ̃ n ma bↄ gbã́ou,
n ma mìsi, Dii ma Lua.
Kɛ́ má ye ã́nuatoi,
Dii, n yã́ dↄ̀magu,
ↄ̃ ma wabikɛ̀ma,
à n le za n kpɛ́ pↄ́ a kua adoau.
Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ tã́a gbagbaↄ aa kɛ báaa vĩo,
10 ãma mapi, má sa'oma ń sáaukpaao,
má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ma fĩabo.
Dii mɛ́ ì ń suaba.
11 Dii yã'ò kpↄpiɛ, ↄ̃ à Yonasi pìsi sĩ̀sĩa.
* 2:1 Mat 12.40