4
Dii yã́kpalɛkɛa ń buiↄ
Gwa! Gↄↄ bee, zĩbeezĩ,
tó ma Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi dìlɛ ń pá ziu,
má buiↄ kãaa píi
mà pilańnↄ yã́kpalɛkɛguzulɛu.
We má yã́kpalɛkɛuńnↄ
ma gbɛ̃́ Isailiↄ ń ma bùsuo yã́ musu,
asa aa ma gbɛ̃́ↄ fã̀aa dṹniau,
aa ma bùsupi kpaalɛ̀kↄ̃ɛɛ.
Aa tɛ́lɛpà aa ma gbɛ̃́ↄ kpaalɛ̀okↄ̃ɛ,
aa ma nɛgↄ̃ɛↄ ń ma nɛnↄɛↄ yìa,
aa káaluakà aa vɛ̃ɛmì ń a ↄ̃ao.
Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄ*
ń Filitɛ̃ bùsu zↄ̃lɛdeↄ píi,
á ye sɛmanↄ kpelewa ni?
Álɛ yã́ pↄ́ má kɛ̀ɛ́ fĩabomɛɛ yã̀?
Tó álɛ a fĩabomɛɛ,
má tó a wi á musu kã́ndo gↄ̃̀ↄɛ.
Asa a ma ã́nusu ń ma vuao sɛ̀lɛ,
a ma pↄmaa bɛɛɛdeↄ sɛ̀lɛ a taò
á kàlɛ á tã́akpɛↄ guuɛ.
A Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi yìa Gɛlɛkiↄwa,
kɛ́ à ń kɛ̃́ ń bùsuwa zã̀ yã́i.
Gwa! Má ń vu iu,
aai fɛlɛ gu pↄ́ a ń yiau,
mí yã́ pↄ́ á kɛ̀nɛ́pi wíɛ́ á musu.
Má á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ yía Yudaↄwa,
aai ń yía Seba pↄ́ kú zã̀ↄwa.
Ma Dii mámɛ má ò.
Yã́ɛ bee kpàwakɛ buiↄnɛ:
À zĩ̀ sↄukɛ à nɛgↄ̃naↄ vu iu,
í tó zĩgↄ̃ↄ fɛlɛ sↄ̃ kãi ḿpii.
10 À á soonaↄpi fɛ̃ndaↄ ũ,
à á máaso limibobↄↄ lilɛ sↄ̃naↄ ũ.
Gbãasaide o gↄ̃san a ũ.
11 Bui píi, à bↄ gupiiu,
à mↄ kãaa we kpakpa.
Dii, pilamá ń n nɛgↄ̃naↄ!
12 Buiↄ vu iu,
aai gɛ́ yã́kpalɛkɛguzulɛu,
asa we má zↄ̃lɛu
mà yã́kpalɛkɛ ń gupii buiↄ.
13 An vãikɛa kɛ̀ zài!
Kↄma ká pↄ́i ǹ kɛ̃́,
asa à mà à kà kɛkɛaɛ.
À mↄ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwa a fɛ̃kĩiu,
asa à pàɛ,§ vɛ̃ɛkakĩiↄ pà yɛlɛlɛ.
14 Wa ku we dasidasi yã́kpalɛ midɛguzulɛu,
asa Dii yã́kpalɛkɛgↄↄ kãikũ̀
yã́kpalɛ midɛguzulɛuɛ.
15 Ĩatɛ̃ ń mↄvuao a siakũ,
saanaↄ tɛkɛ lↄo.
16 Dii a bↄ Siↄna ń kãaao,
a bↄ Yelusalɛũ ń lↄↄ gbãao.
Musu ń zĩ́lɛo a lualua,
ãma Dii aↄ dɛ ulɛkĩi ũ a gbɛ̃́ↄnɛɛ,
aↄ dɛ aafia'ekĩi ũ Isailiↄnɛ.
17 Íↄ dↄ̃ sa kɛ́ ma Dii á Lua,
má kú Siↄna musu, ma gbɛ pↄ́ a kua adoapi.
Yelusalɛũá ma pↄ́ɛ,
buipãleↄ si wɛ̃́lɛpiu bau lↄo.
18 Gↄↄ bee gbɛ̀sĩsĩↄ vɛ̃ɛbɛ a kwɛ́,
mɛ́ sĩ̀sĩↄ pↄtuoↄ vĩ aↄ diɛ.
Yuda bùsu swadↄↄe í a zↄ̃ɛo.
Nibↄna a bↄ Dii kpɛ́u à bàalɛ,
i mↄ̀sɛpisi lɛpusia guzulɛu.
19 Egipi a gↄ̃ gbáa gii ũ,
Ɛdↄũ a gↄ̃ guwaiwai ũ
yãpãsĩ pↄ́ aa kɛ̀ Yudaↄnɛ yã́i,
asa aa yãesaidepiↄ dɛ̀dɛ ń bùsuuɛ.
20 Yuda bùsu aↄ kálɛa gↄↄpiiɛ,
wiↄ ku Yelusalɛũ wɛ̃ ń wɛ̃o.
21 Tↄ pↄ́ mi sínɛ́ yãao ↄ̃ má sínɛ́ sa.
Ma Dii, míↄ ku Siↄna.
* 4:4 Isa 23.1-18, Mat 11.21-22 4:10 Isa 2.4 4:13 Zia 14.15 § 4:13 Zia 14.20, 19.15