6
Gbɛ̃́ gbaa pↄ́
À laaika á lousisiyãkɛa gupuauzi. Ásuli kɛ gbɛ̃nazĩna wɛ́ yã́io. Tó álɛ kɛ màa, á ài'e á Mae pↄ́ kú musu kĩ́io. Tó ńlɛ taaside gba pↄ́, ńsu ǹ a kpàwakɛ lán mↄafilideↄwao. Aaì kɛ lousisikpɛↄ guu ń gãaɛↄ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ e ń tↄnasi yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! Mpi, tó ńlɛ taaside gba pↄ́, ńsu to n ↄzɛɛ dↄ̃ lá n ↄplaa lɛ́ kɛo. To n gbadaa kɛ asiiyã ũ, n Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃ i a fĩabonɛ.
Wabikɛa
(Luk 11.2-4)
Tó álɛ wabikɛ, ásu àↄ dɛ lán mↄafilideↄwao. Aaìↄ ye wabikɛa zɛa lousisikpɛui ń zɛ́kpaaↄ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ ń e yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! Mpi, tó ńlɛ wabikɛ, gɛ̃ n kpɛa, ní gbata, ní wabikɛ n Mae pↄ́ kú we asii guuwa,* n Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃ i sinnↄ. Tó álɛ wabikɛ, ásuli yãbↄlɛ dasi lán luayãdↄ̃nsaiↄwao. Aaìↄ e ń yãbↄlɛa dasi mɛ́ a tó ń yã́ ká. Ásu àↄ dɛńwao, asa á Mae pↄ́ pↄ́ á a ni vĩ dↄ̃ e àↄ gɛ́ gbɛaiwa. Àli wabikɛ à mɛ:
Wá Mae pↄ́ kú musu,
to wà n tↄ́ kuaadoakɛ dↄ̃,
10 to kpala pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i bↄ gupuau,
wiↄ n pↄeã kɛ dṹnia guu lá wì kɛ n kĩ́iwa.
11 Wá gba ú pↄ́ wá ble gbã.
12 Wá tàaeↄ kɛ̃́wá,
lá wi gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀wɛ̃ɛↄ kɛ̃wa.
13 Ńsu to wà fu yↄ̃awao,
wá kɛ̃́ vãiwa.
14 Tó a gbɛ̃́ↄ kɛ̃̀ ń ń tàaeↄ, á Mae pↄ́ kú musu a á kɛ̃́ sↄ̃ɛ. 15 Tó i gbɛ̃́ↄ kɛ̃́ ń ń tàaeↄ sↄ̃o, á Maepi a á kɛ̃́ ń á tàaeↄo.
Lɛyea
16 Tó á lɛyea sↄ̃, ásuli oosisi lán mↄafilideↄwao. Aaì ń oa fɛ̃́nkpa kɛ́ gbɛ̃́ↄ e dↄ̃ wa lɛyea yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́, aa ń ài èn we kↄ̀! 17 Mpi, tó ń lɛyea, oopi, ní nísidↄↄ, 18 kɛ́ gbɛ̃́ↄ su dↄ̃ ń lɛyeao, sema n Mae pↄ́ kú asii guu bàasio. N Mae pↄ́ asiiyã dↄ̃pi i a fĩabonɛ.
Àizɛɛ
(Luk 11.33-36, 12.33-34, 16.13)
19 Ásu àizɛɛ kãaaázi dṹnia guu lao. Lakĩi kↄ̀ↄↄ ń pↄ́tãnkpakɛao ì pↄ́ ↄ̃̀ↄkpau, mɛ́ kpã́iↄ ì gufↄ̃ aa pↄ́ↄ sɛ́lɛ. 20 À á àizɛɛ kãaa luabɛ. Wekĩi kↄ̀ↄↄ ń pↄ́tãnkpakɛao lí pↄ́ ↄ̃̀ↄkpauo, mɛ́ kpã́iↄ lí gufↄ̃ aa pↄ́ↄ sɛ̀lɛo. 21 Gu pↄ́ n àizɛɛ kúu, wekĩi ↄ̃ n laai ìↄ kuu.
22 Wɛ́ mɛ́ mɛ filia ũ. Tó n wɛ́ kú gudoũ, n mɛ̀ bṹu aↄ gupua vĩɛ. 23 Tó n wɛ́ kú plapla sↄ̃, n mɛ̀ bṹu aↄ gusia vĩɛ. Tó gupua pↄ́ ń kũa dɛ gusia ũ, gusiapi zↄ̃ↄ. 24 Gbɛ̃e lí fↄ̃ zↄblè dii mɛ̀n plaɛo. Aↄ za gbɛ̃doguɛ, iↄ ye gbɛ̃dozi. A na gbɛ̃dowa, i saka gbɛ̃dogu. Á fↄ̃ àↄ zↄble Luaɛ n ↄ̃ao sãnuo.
Luanaaikɛa
(Luk 12.22-31)
25 Ayãmɛto málɛ oɛ́, ásuli á wɛ̃ni kã̀akɛ pↄblea ge imia yã́ musuo. Ásuli mɛ kã̀akɛ pↄkasaↄ yã́ musuo. Wɛ̃ni dɛ pↄblealao lé? Mɛ dɛ pↄkasalao lé? 26 À gwa bãↄwa. Aali pↄ́tↄ̃o, aali pↄkɛkɛo, aali pↄ́ ká dↄ̃ guuo, kási á Mae pↄ́ kú musu ì blɛ kpámáɛ. Á dɛ bãↄla maamaaɛ fá! 27 Á guu, á démɛ a fↄ̃ à a wɛ̃ni gbã̀a kã́fĩ, baa gↄↄ do, a yãkãakɛa guui?
28 Bↄ́yãi i pↄkasa yãkãakɛi? À lá vudeↄ gwa sɛ̃u, lá aa dɛ. Aali zĩkɛo, aali bua tão, 29 ãma málɛ oɛ́, baa Salomↄↄ ń a ↄdekɛo, i ulada a maa kà ń keewao. 30 Sɛ̃̀a lá pↄ́ kú gbã mɛ́ a tɛ́kũ ziapi, lá Lua ì pↄ́ nai màa, ápiↄ, wa á pↄ́ o lↄe? Luanaaifɛ̃nɛndeↄ! 31 Ayãmɛto ásuli pↄe kã̀akɛ à mɛ, bↄ́ wá blei, ge bↄ́ wá mii, ge bↄ́ wá daio. 32 Luayãdↄ̃nsaiↄ ↄ̃ pↄ́ beeↄ píi yã́ ì dↄaanɛ́. Lá á Mae pↄ́ kú musu dↄ̃ kɛ́ pↄ́ beeↄ ni kuwá, 33 à to kpala pↄ́ bↄ̀ aà kĩ́i ń yã́ pↄ́ zɛvĩ Luapiɛo dↄaaɛ́ gĩa, i pↄ́piↄ kaaɛ́ píi. 34 Ayãmɛto ásu zia yãkãakɛo, asa zia azĩa yã́ dↄ̃. Gↄↄpii taasi mↄ̀wà.
* 6:6 2Kia 4.33 6:29 1Kia 10.4-7