11
Né-ɔɔ́, nyéhídeʼ ḿmêm mbɛltéd ngáne mɛ-ʼɛ ńhídɛɛ́ mbɛltéd ḿme Krǐstəə.
Paalɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne akútɛn dé nló á mwembé-te
Bɔɔb-pɔɔ́, nkɛne nyé áyə̄le nyêkamtan mɛ póndé ésyə̄ə̄l, nyêhíde-ʼɛ elem éche mén'yə̄gēdtē nyé. Boŋ ndəə́ mɛɛ́ nyésôŋtɛn nɛ́n bán Krǐstəə mɔ́ adé nló ámīn e baachóm bésyə̄ə̄l, mwɛnchóm-mɛ abɛ́ nló ámīn e mwaád. Dyǒb dɔ́-ʼaá ádé nló ámīn e Krǐstəə. Mwɛnchóm ké ahéé awě akânneʼ kéʼɛ ahɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb boŋ akútɛ́n nló, awógte Krǐstəə awě adé nló ámīn echê eʼsôn. Mmwaád-tɛ awě akânneʼ kéʼɛ ahɔ́be mekan á dǐn á Dyǒb boŋ eekútɛne nló, awógte nchóm awě adé nló ámīn echê eʼsôn. Nhəŋlɛ́n ké nhɔ́g méesaá átîntê ene ndín e mmwaád ne mmwaád awě akə̌ŋné nló. Mmwaád awě eekútán nló, émbɛ̄ mboŋ né ankəŋ mɔ́ ngen pɔ́g. Ngáne édíí-ʼaá dyam dé akwágké mmwaád âkəən nló kéʼɛ âsɛ́lɛn nyoŋ, bebaád békútan ḿmab nló. Mwɛnchóm eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nló akútɛn ngáne édíí bán ahəg áde Dyǒb áhə́gé mɔ́ á nwágɛ́n ḿme álûmte éche edúbé. Boŋ ahə́gé mmwaád âlúmed edúbé é mwɛnchóm. Dyǒb dénkênhəgɛ́nné mwɛnchóm mmwaád, boŋ anhəgɛ́n mmwaád mwɛnchóm. Saá-kaá mmwaád ankə̌ŋ boŋ Dyǒb áhəgé mwɛnchóm boŋ mwɛnchóm mɔ́ ankə̌ŋ boŋ Dyǒb áhəgé mmwaád. 10 Áyə̄l e enɛ́n nzɔm mmwaád átə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ áwóó eʼchem á nló âbɛl boŋ ángɛl ényîn. 11 Kénɛ̂-ʼɛ, ngáne dédíí nhɔ́g ne Sáŋgwɛ́ɛ́, mmwaád éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abɛ́ ésebán mwɛnchóm, mwɛnchóm-mɛ éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abɛ́ ésebán mmwaád. 12 Édé nɛ̂ áyə̄le Dyǒb dênhəgɛ́n mmwaád mwɛnchóm, nɛ̂ dɔ́-ʼaá mmwaád-tɛ áchyáaʼɛ́ mwɛnchóm. Boŋ bwěm éʼsyə̄ə̄l éʼhúú ne Dyǒb. 13 Nyéběn nyénɔn áte, mmwaád atə́ŋgɛ́né akáne á elad é bad bé Dyǒb áde éēkutɛnɛɛ́ nló-yɛ? 14 Nyaa eche Dyǒb áhə́gé bad chěn eelúmtɛ́ɛ́ nɛ́n bán édé akwágké mwɛnchóm âtɛde esid ékwog mɔ́ á nló bwâmbwam-ɛ? 15 Boŋ nzé esid échábé mmwaád ébɛle áboŋ. Dyǒb ábágé mɔ́ esid nɛ́ɛ ekútɛn é nló. 16 Nzé mod ahɛde ádɛ́n dyam apentɛn, chǒm ésyə̄ə̄l éche ńwóó ahɔ́b édíi nɛ́n mɛɛ́, syánē ne mwembé ń Dyǒb ńsyə̄ə̄l, deewóoʼɛ́ nyaa empée eche débɛlɛɛ́ ḿmɛ́n mekan, mwembé ń Dyǒb-pɛ méewóoʼɛ́.
Ndyééd e Sáŋgú
(Mat 26.26-29; Mak 14.22-25; Luk 22.14-20)
17 Boŋ tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mekan ḿme ńlâŋgɛɛ́ nyé bɔɔb, méēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ńkɛné nyé áyə̄le nzé nyêbomé âbɛle Dyǒb, mekan mé mbéb mɔ́ɔ nyébɛlɛɛ́ saké mé bwâm. 18 Dyam déʼsō, nwógé bán nzé nyêbomé nɛ́ɛ mwembé, nkabɛ́n ḿbɛlé ḿbɛ́ átîntê echɛ̂n, ndúbpé-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́ kapɔ́g nɛ̂ ádé mbále. 19 Nkabɛ́n ńtə́ŋgɛ́né abɛ́ átîntê echɛ̂n pɛn, âbɛl boŋ bad ábe békoo Dyǒb ahíd bényînned. 20 Né-ɔɔ́ nzé nyêbomé nɛ̂ŋgáne elad é bad bé Dyǒb, saké Ndyééd e Sáŋgú nyédyágkē. 21 Áyə̄le nzé nyêbomé âdyɛ́ Ndyééd e Sáŋgú, mod tɛ́ɛ́ adyâg eche ndyééd ésebán asine waáb, nɛ̂ ábɛle baahɔ́g bébâg nzaa, ábíníí-ʼɛ mǐm mékób bɔ́. 22 Nɛ́dē édé nɛ́n bán nyéewóoʼɛ́ ḿmɛn mendáb ḿme nyétə́ŋgɛ́né medyɛ́ adyɛ́ nyémwāg-kɛ mǐm áte-yɛ? Kéʼɛ nyênyíneʼ bán mwembé ń Dyǒb méesaá dyamdyam, nyékwāgtē-ʼɛ bad ábe béewóo chǒm éche bédyágkē? Cheé nyéhɛdɛɛ́ bán ńláa nyé tə̂ŋgɛne ádɛ́n akan? Nyêhɛde bán ńkɛne nyé-yɛ? Meéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ḿbɛl nɛ̂.
23 Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le chǒm éche Sáŋgwɛ́ɛ́ án'yə̄gēdtē mɛ chɔ́ɔ mɛ-ʼɛ ńláŋgé nyé nɛ́n, ḿmê nkuu děn áde békíí Sáŋgú Yesuɛ ntúrɛ́, antéd ewɛle, 24 aságnɛ́n Dyǒb, ákāb chɔ́ áte, áhɔ̄bē aá, “Echem yə̌l nɛ́n, ebǎgnédé áyə̄l echɛ̂n. Nyébɛle nɛ́n âkamtɛn mɛ.” 25 Áde bémáá ndyééd adyɛ́ ambɛ̌l melemlem ne mbwendé ḿ mǐm. Anhɔ́b aá, “Ḿmɛ́n mbwendé ḿ mǐm ndíi melɛ̌ mékɔ̄ɔ̄lē mé Dyǒb ḿme ḿmêm mekií mésógtɛ́né. Nyébɛle nɛ́n póndé tɛ́ɛ́ âkamtɛn mɛ.” 26 Nɛ́n álûmte nɛ́n bán póndé tɛ́ɛ́ echě nyédyágkē échɛ́n ewɛle nyémwāg-kɛ ḿmɛ́n mǐm, nyêkale kwééd eche Sáŋgwɛ́ɛ́ kə́ə́ŋ ne á póndé eche ápɛɛ́.
27 Né-ɔɔ́, kénzɛ́ɛ́ awě adyâg échɛ́n ewɛle, ámwāg-kɛ ḿmɛ́n mǐm nyaa eche éēbāgē Sáŋgwɛ́ɛ́ edúbé né abɛlé mbéb tə̂ŋgɛne yə̌l ne mekií ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́. 28 Né-ɔɔ́, mod tɛ́ɛ́ ásébe ásimɛn yə̌l boŋ ádyɛ̂ ewɛle, ámwɛ̂-ʼɛ mǐm ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́. 29 Nyébɛl nɛ̂ áyə̄le kénzɛ́ɛ́ awě adyâg échê ewɛle ámwāg-kɛ ḿmê mǐm, boŋ eékoo ahɛ́ á nlém-tê aá yə̌l eche Sáŋgwɛ́ɛ́ chɔ́ edé, ǎkudtéd yə̌l nkɔ́gsɛn adyɛ́ áde ádyágkē échê ewɛle, ámwāg-kɛ ḿmê mǐm. 30 Nɛ̂ dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ nyé bad híin nyéchiitéd, nyékonlé-ʼɛ, doŋge-ʼɛ béwédé. 31 Boŋ nzé syánē desébpé yə̌l akáad, né Dyǒb déekɔ́gsɛ́nné syánē. 32 Boŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ akáadte, akɔ́gsan-nɛ syánē áyə̄le mewusé ḿme débɛ́lé âbɛl boŋ eebáá syánē áyə̄l áde ákāādtē nkǒŋsé. 33 Né-ɔɔ́, a-baányaŋ, nzé nyêlǎdné âdyɛ́ ndyééd e Sáŋgú, désīnē nhɔ́g ne aníníí. 34 Nyé ké ahéé awě nzaa ékóbé, adyɛ́ ndyééd á ndáb, âbɛl boŋ nzé nyêlǎdné weébɛ̄lē akan áde dɛ́bɛ̌l boŋ Dyǒb ákáád wɛ. Tə̂ŋgɛne mekan mémpēe, nzé mpedé, dɔ́ɔ mɛ́lāāʼɛ́ nyé ngáne nyétə́ŋgɛ́né abɛl.